Forureining

Fylkesmannen er forureiningsstyresmakt for ei lang rekkje verksemder og tiltak, og kan gi løyve til aktivitetar som kan medføre forureining. Ansvarsområda våre omfattar mellom anna helse- og miljøfarlege kjemikaliar, avfall og gjenvinning, luftforureining og støy, i tillegg til forureining av vatn og grunn.

Dette er nokre av Fylkesmannens oppgåver etter forureiningslova: 

  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter treng ikkje eige løyve frå Fylkesmannen, men skal følgje gjeldande forskrifter. Dette gjeld blant anna for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponi, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplassar og behandling av avløpsslam.
  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettstader.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at verksemder oppfyller leveringsplikta for farleg avfall og andre generelle plikter i forureinings- og avfallsforskriftene blir oppfylt
  • følgje opp område med ureina grunn og nedlagde kommunale deponi.
  • rettleie og føre tilsyn med kommunane på område der kommunen er ureiningsmyndigheit.

Vis meir

Oppdatert korona-informasjon

Miljødirektoratet gir fortløpende informasjon om status for særskilte behov knyttet til fagområdene de forvalter, bl.a. avløp og avfall. Du kan lese mer på deres hjemmesider. Et sammendrag av informasjon knyttet til Fylkesmannens myndighetsområder finner du her


31.03.2016

Mangelfull håndtering av farlig avfall i vaskeri/renseribransjen

10 vaskeri-og renseribedrifter kontrollert i Aust-og Vest-Agder

04.03.2016

Søknad om tillatelse til etablering av sandstrand i Grasvannet, Badelandet i Dyreparken Kristiansand

Dyreparken Utvikling AS har søkt Fylkesmannen om tillatelse til etablering av sandstrand i Gransvannet, sørøst på Sommerøya hvor Badelandet i Kristiansand Dyrepark er lokalisert. Uttalelser til søknaden må sendes skriftlig til Fylkesmannen innen 4. april 2016.

02.03.2016

Vellykket forurensningskonferanse for kommunene

Her finner du foredragene fra konferansen.

19.02.2016

Søknad om tillatelse til oppryddingstiltak i forurenset sjøbunn i Lundevågen, Farsund kommune

Prosjektgruppen «Rene Listerfjorder» søker om tillatelse til oppryddingstiltak i forurenset sjøbunn i Lundevågen, Farsund kommune. Uttalelser til søknaden må sendes skriftlig til Fylkesmannen innen 31. mars 2016.

22.12.2015

Tilsyn viser store mangler ved klimatilpasning og miljørisikovurderinger

Avløpsanlegg i 9 kommuner kontrollert i Aust-Agder i 2014 og 2015.

18.12.2015

Høring: Søker om tillatelse for miljøtiltak på sjøbunnen i Kittelsbukt

Du kan gi innspill til søknaden innen 22. januar 2016.

17.12.2015

Høring: Søker om utslippstillatelse for ny E18 Arendal - Tvedestrand

Høringsfrist er 15. januar 2016.

19.11.2015

Konferanse om forurensning 18.februar 2016

Fylkesmennene i Aust- og Vest-Agder inviterer kommunene til fagdag - påmeldingsfrist er 2.2.2016.

28.10.2015

Pålegg om tiltak på Høgedal nedlagte avfallsplass

Tiltakene skal begrense avrenning til Biebekken.

24.08.2015

Hjelp til å luke ut useriøse bilvaskerier

Fylkesmannen kommer på uanmeldt tilsyn.