Forureining

Fylkesmannen er forureiningsstyresmakt for ei lang rekkje verksemder og tiltak, og kan gi løyve til aktivitetar som kan medføre forureining. Ansvarsområda våre omfattar mellom anna helse- og miljøfarlege kjemikaliar, avfall og gjenvinning, luftforureining og støy, i tillegg til forureining av vatn og grunn.

Dette er nokre av Fylkesmannens oppgåver etter forureiningslova: 

  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter treng ikkje eige løyve frå Fylkesmannen, men skal følgje gjeldande forskrifter. Dette gjeld blant anna for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponi, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplassar og behandling av avløpsslam.
  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettstader.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at verksemder oppfyller leveringsplikta for farleg avfall og andre generelle plikter i forureinings- og avfallsforskriftene blir oppfylt
  • følgje opp område med ureina grunn og nedlagde kommunale deponi.
  • rettleie og føre tilsyn med kommunane på område der kommunen er ureiningsmyndigheit.

Vis meir

Oppdatert korona-informasjon

Miljødirektoratet gir fortløpende informasjon om status for særskilte behov knyttet til fagområdene de forvalter, bl.a. avløp og avfall. Du kan lese mer på deres hjemmesider. Et sammendrag av informasjon knyttet til Fylkesmannens myndighetsområder finner du her


04.09.2018

Tilskudd til oppryddingstiltak i forurenset grunn og sjøbunn

Fylkesmannen minner om at fristen for å søke om midler til oppryddingstiltak i forurenset grunn og sjøbunn for 2019 er 15. oktober 2018.

16.08.2018

Forurensende utslipp fra småbåthavner har konsekvenser for helse og miljø

Grus og løsmasser på og ved opplagsplassene for småbåter i Kristiansand er så forurenset av kobber, sink og andre miljøgidter at det anbefales at jorda skiftes ut på grunn av helse- og miljørisiko.

31.05.2018

Knudremyr - Agderfylkenes første deponi som kan ta imot syredannende gneis

LiBiR IKS har fått tillatelse til å ta imot syredannende gneis i egen celle på sitt avfallsdeponi på Knudremyr i Lillesand.

14.05.2018

Endring av utslippstillatelse for Avinor avd. Kristiansand Lufthavn Kjevik

Fylkesmannen har gitt Avinor, Kristiansand Lufthavn Kjevik, endret tillatelse i medhold av forurensningsloven. Krav om beregning av VOC-forurensning til luft er fjernet.  Vedtaket kan påklages.

06.04.2018

Endret tillatelse til utfylling ved Knarrevik båthavn i Korsvikfjorden i Kristiansand

Fylkesmannen har gitt Støodden båthavn AS endret tillatelse til utfylling som omfatter ytterligere 45 000 m3 rene masser ved Knarrevik båthavn. Tillatelsen har fått reviderte og nye vilkår. Tillatelsen kan påklages.

21.12.2017

Utslippstillatelse til Miljøkalk AS i Eydehavn

Fylkesmannen har gitt tillatelse med vilkår til mølle- og siloanlegg for kalk og dolomitt – klagefrist 20. januar.

14.12.2017

Søknad om mudring i konteinerhavna og dumping i sjø - Kristiansand

Kristiansand havn KF søker om tillatelse til mudring i konteinerhavna og dumping av rene masser på to alternative lokaliteter: sør for Lagmannsholmen eller Bredalsholmen i Kristiansand.

07.12.2017

Søknad om utfylling i sjø - Kvina Verft Eiendom AS Angholmen

Kvina Verft Eiendom AS søker om tillatelse til utfylling i sjø ved Anghomen i Fedafjorden i Kvinesdal kommune. Fylkesmannen ber om eventuelle innspill til søknaden innen 15. januar 2018.

08.11.2017

Utslippstillatelse for bygging av vannkraftprosjektet Åseral Nord - Agder Energi Vannkraft AS

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har gitt tillatelse til midlertidig utslipp i anleggsfasen ved bygging av vannkraftprosjektet Åseral Nord. Tillatelsen kan påklages innen tre uker.

06.11.2017

Utslippstillatelse for Hennig-Olsen is AS

Hennig-Olsen Is AS har fått tillatelse til å slippe ut renset prosessvann til Hannevikbukta, Kristiansandsfjorden. Vedtaket kan påklages innen tre uker. Klagen sendes til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.