Forureining

Fylkesmannen er forureiningsstyresmakt for ei lang rekkje verksemder og tiltak, og kan gi løyve til aktivitetar som kan medføre forureining. Ansvarsområda våre omfattar mellom anna helse- og miljøfarlege kjemikaliar, avfall og gjenvinning, luftforureining og støy, i tillegg til forureining av vatn og grunn.

Dette er nokre av Fylkesmannens oppgåver etter forureiningslova: 

  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter treng ikkje eige løyve frå Fylkesmannen, men skal følgje gjeldande forskrifter. Dette gjeld blant anna for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponi, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplassar og behandling av avløpsslam.
  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettstader.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at verksemder oppfyller leveringsplikta for farleg avfall og andre generelle plikter i forureinings- og avfallsforskriftene blir oppfylt
  • følgje opp område med ureina grunn og nedlagde kommunale deponi.
  • rettleie og føre tilsyn med kommunane på område der kommunen er ureiningsmyndigheit.

Vis meir

Oppdatert korona-informasjon

Miljødirektoratet gir fortløpende informasjon om status for særskilte behov knyttet til fagområdene de forvalter, bl.a. avløp og avfall. Du kan lese mer på deres hjemmesider. Et sammendrag av informasjon knyttet til Fylkesmannens myndighetsområder finner du her


31.05.2019

Utvidet driftstid for Klodeborg pukkverk

Fylkesmannen i Agder har innvilget søknad om utvidet driftstid til Klodeborg pukkverk. Pukkverket leverer pukkverksprodukter til E18–prosjektet på strekningen Arendal – Tvedestrand. 

31.05.2019

Utsleppsløyve til Ose Water AS

Fylkesmannen i Agder har gitt Ose Water AS løyve etter forureiningslova til utslepp av prosessavløpsvatn og kjølevatn. 

24.05.2019

Tillatelse til utslipp av tunnelvaskevann og overvann E18 Tvedestrand-Arendal

Fylkesmannen i Agder har gitt Nye Veier AS tillatelse til utslipp av overvann fra vei og renset vaskevann fra tunneler i forbindelse med utbygging av E18 mellom Tvedestrand og Arendal. 

06.05.2019

Kunngjøring av endret tillatelse for Hansa Borg Bryggerier avd. Kristiansand (CB)

Fylkesmannen i Agder har etter søknad fra Hansa Borg Bryggerier AS avd. Kristiansand totalrevidert bedriftens tillatelse.

18.01.2019

Vindholmen eiendom AS - engangstillatelse til heving av vrak

Fylkesmannen i Agder har gitt Vindholmen eiendom AS (tidligere Arendal Industrier AS) tillatelse etter forurensningsloven til berging av lektere fra sjøbunnen ved Vindholmen i Arendal kommune .Vedtaket kan påklages innen tre uker.

14.12.2018

Kunngjøring av endret tillatelse for Stena Recycling avd. Kristiansand

Fylkesmannen har endret tillatelse til drift av mottaksanlegg for avfall, inkludert EE-avfall og farlig avfall samt behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy på Andøya i Kristiansand kommune. Klagefrist er 18.1.2019.

11.12.2018

Tillatelse til utslipp fra midlertidige anleggsarbeider på E 39 – Kristiansand vest – Mandal øst

Nye Veier AS har fått utslippstillatelse med vilkår om blant annet grenseverdier for utslipp til luft og vann, samt krav om miljøovervåkning og rapportering under anleggsperioden..

14.11.2018

Foredrag fra fagdag om forurenset grunn 2018

Fylkesmannen arrangerte fagdag om myndighetsutøvelse etter forurensningsforskriften kapittel 2, massehåndtering og ny database Grunnforurensning 8. november 2018.

23.10.2018

Revidert utslippstillatelse for ny E18 Tvedestrand-Arendal

Nye Veier AS har fått revidert utslippstillatelse for bygging av ny E18 Tvedestrand-Arendal, datert 16.10.2018. Klagefrist er tre uker.

05.09.2018

Tillatelse til å motta og mellomlagre avfall - Franzefoss Gjenvinning AS avd. Kristiansand

Franzefoss Gjenvinning AS avd. Kristiansand  har fått totalrevidert tillatelse fra Fylkesmannen til å motta og mellomlagre avfall. Vedtaket kan påklages innen tre uker.