Forureining

Fylkesmannen er forureiningsstyresmakt for ei lang rekkje verksemder og tiltak, og kan gi løyve til aktivitetar som kan medføre forureining. Ansvarsområda våre omfattar mellom anna helse- og miljøfarlege kjemikaliar, avfall og gjenvinning, luftforureining og støy, i tillegg til forureining av vatn og grunn.

Dette er nokre av Fylkesmannens oppgåver etter forureiningslova: 

  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter treng ikkje eige løyve frå Fylkesmannen, men skal følgje gjeldande forskrifter. Dette gjeld blant anna for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponi, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplassar og behandling av avløpsslam.
  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettstader.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at verksemder oppfyller leveringsplikta for farleg avfall og andre generelle plikter i forureinings- og avfallsforskriftene blir oppfylt
  • følgje opp område med ureina grunn og nedlagde kommunale deponi.
  • rettleie og føre tilsyn med kommunane på område der kommunen er ureiningsmyndigheit.

Vis meir

Oppdatert korona-informasjon

Miljødirektoratet gir fortløpende informasjon om status for særskilte behov knyttet til fagområdene de forvalter, bl.a. avløp og avfall. Du kan lese mer på deres hjemmesider. Et sammendrag av informasjon knyttet til Fylkesmannens myndighetsområder finner du her


25.09.2014

Utfylling av steinmasser i sjøen i Kuviga, Arendal

Fylkesmannen har gitt tillatelse på visse vilkår.

14.08.2014

Norsafe får tillatelse til utfylling i sjø på Tybakken

Fylkesmannen gir tillatelse til utfylling av steinmasser i sjøen på visse vilkår.

28.04.2014

Søknad om økt utslipp, Saulekilen renseanlegg

Søknaden gjelder et drøyt halvår fra 11. august. Høringsfristen er 13. mai.

02.04.2014

Søknad fra Gullknapp flyplass om bruk av avisingsmidler

Høringsperioden er fra 3. april til 3. mai 2014.

17.03.2014

Sjøbunnen i Pollen skal undersøkes for miljøgifter

Arendal kommune har fått 233 000 kr til risikovurdering av forurenset masse.

10.03.2014

Mangler ved kontrollerte forbrenningsanlegg

Mangelfullt måleprogram og utslippsmålinger ved de fleste anleggene.

14.02.2014

TEFA-seminar 2014

12. mars er det tid for det årlige TEFA-seminaret, med tittel "Sørlandet – fra sur fiskedød til lakseparadis".

30.01.2014

Vellykket konferanse om forurensing på Strand hotel

Temaene var tilsyn,  forurenset grunn og disponering av masse.  

14.01.2014

Tillatelse til utslipp fra Voss Production

Fylkesmannen har gitt utslippstillatelse på visse vilkår.

09.01.2014

Plan for opprydding – Pusnes skipsverft på høring

Frist for å komme med uttalelser er satt til 7. februar.