Forureining

Fylkesmannen er forureiningsstyresmakt for ei lang rekkje verksemder og tiltak, og kan gi løyve til aktivitetar som kan medføre forureining. Ansvarsområda våre omfattar mellom anna helse- og miljøfarlege kjemikaliar, avfall og gjenvinning, luftforureining og støy, i tillegg til forureining av vatn og grunn.

Dette er nokre av Fylkesmannens oppgåver etter forureiningslova: 

  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter treng ikkje eige løyve frå Fylkesmannen, men skal følgje gjeldande forskrifter. Dette gjeld blant anna for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponi, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplassar og behandling av avløpsslam.
  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettstader.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at verksemder oppfyller leveringsplikta for farleg avfall og andre generelle plikter i forureinings- og avfallsforskriftene blir oppfylt
  • følgje opp område med ureina grunn og nedlagde kommunale deponi.
  • rettleie og føre tilsyn med kommunane på område der kommunen er ureiningsmyndigheit.

Vis meir

Oppdatert korona-informasjon

Miljødirektoratet gir fortløpende informasjon om status for særskilte behov knyttet til fagområdene de forvalter, bl.a. avløp og avfall. Du kan lese mer på deres hjemmesider. Et sammendrag av informasjon knyttet til Fylkesmannens myndighetsområder finner du her


12.05.2020

Tillatelse til Øygruppen As til opprydningstiltak på Flekkerøy

Fylkesmannen gir Øygruppen AS tillatelse til oppryddingstiltak ved Vraget på Flekkerøy i Kristiansand kommune.

11.05.2020

Tillatelse til utvidet driftstid for Klodeborg pukkverk

Fylkesmannen i Agder innvilger søknad om midlertidig dispensasjon fra vilkår for utvidet driftstid for Klodeborg pukkverk i Arendal kommune. 

04.05.2020

Midlertidig lemping på støygrensen for Velde Fjellboring AS

Fylkesmannen fatter vedtak om å midlertidig lempe på støygrensen i forurensningsforskriften kapittel 30 med 5 db for inntil 26 søndager/helligdager per år. 

01.04.2020

Korona-situasjonen

Sammendrag av Miljødirektoratets informasjon om korona-situasjonen knyttet til Fylkesmannens myndighetsområder.  

27.03.2020

Kunngjøring av endret tillatelse for Neset avløpsanlegg

Etter søknad fra kommunen endrer Fylkesmannen grenseverdi for organisk stoff, prøvetakingsmetode og koordinater til utslippspunkt for Neset avløpsanlegg i Froland kommune. 

27.02.2020

Kunngjøring av tillatelse til opprydningstiltak ved Eydehavn

Fylkesmannen i Agder gir Arendal Havnevesen KF tillatelse til opprydningstiltak på eiendommene gnr./bnr. 52/701 og 52/740 i Arendal kommune. 

12.02.2020

Kunngjøring av tillatelse til midlertidig anleggsvirksomhet

Fylkesmannen i Agder har gitt Agder Energi Vannkraft AS tillatelse til midlertidig anleggsvirksomhet for bygging av Fennefoss kraftverk i Evje og Hornnes kommune.  

04.02.2020

Kunngjøring av tillatelse til opprydning av forurenset sjøbunn

Fylkesmannen har gitt Vågsnes AS tillatelse til opprydningstiltak i forurenset sjøbunn ved Vågsnes i Arendal kommune. 

30.01.2020

Kunngjøring av endret tillatelse for Stena Recycling avd. Kristiansand

Fylkesmannen i Agder har etter søknad fra Stena Recycling AS avd. Kristiansand fattet vedtak om endring av tillatelse til drift av mottaksanlegg for avfall, inkludert EE-avfall og farlig avfall samt behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy på Andøya i Kristiansand kommune. 

13.01.2020

Tillatelse til oppdrettsanlegg for blåskjell i Sagebukta, Kvinesdal

Fylkesmannen har gitt Listerskjell AS utslippstillatelse til etablering av oppdrettsanlegg for blåskjell i Sagebukta.