Forureining

Fylkesmannen er forureiningsstyresmakt for ei lang rekkje verksemder og tiltak, og kan gi løyve til aktivitetar som kan medføre forureining. Ansvarsområda våre omfattar mellom anna helse- og miljøfarlege kjemikaliar, avfall og gjenvinning, luftforureining og støy, i tillegg til forureining av vatn og grunn.

Dette er nokre av Fylkesmannens oppgåver etter forureiningslova: 

  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter treng ikkje eige løyve frå Fylkesmannen, men skal følgje gjeldande forskrifter. Dette gjeld blant anna for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponi, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplassar og behandling av avløpsslam.
  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettstader.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at verksemder oppfyller leveringsplikta for farleg avfall og andre generelle plikter i forureinings- og avfallsforskriftene blir oppfylt
  • følgje opp område med ureina grunn og nedlagde kommunale deponi.
  • rettleie og føre tilsyn med kommunane på område der kommunen er ureiningsmyndigheit.

Vis meir

Oppdatert korona-informasjon

Miljødirektoratet gir fortløpende informasjon om status for særskilte behov knyttet til fagområdene de forvalter, bl.a. avløp og avfall. Du kan lese mer på deres hjemmesider. Et sammendrag av informasjon knyttet til Fylkesmannens myndighetsområder finner du her


07.07.2015

Søknad om midlertidig utslippstillatelse til avfallsforbrenning

Offentlig ettersyn av søknad fra TeamTec AS i Risør – frist 28. august.

02.07.2015

Håndtering av forurensa masser av skadelige plantearter

.

02.07.2015

Håndtering av forurensa masser av skadelige plantearter

Ny veileder gir råd om fjerning og lagring av slike masser.

17.02.2015

Utslippstillatelse til Arendal lufthavn Gullknapp

Utslippene skal ikke føre til negativ påvirkning på vann og vassdrag.

12.02.2015

TEFA er 30 år - kan suksesshistorien fortsette?

Årets seminar er på Quality Hotel, Kristiansand 12. mars.

11.02.2015

Vellykket forurensningskonferanse 4.2.15

Oppslutningen var av de beste noensinne. Fikk du ikke med deg alt, kan du finne innleggene på denne siden.

04.02.2015

Stor forurensningskonferanse i Kristiansand 4.2.15

Kommuner fra begge agderfylkene var samlet til en fagdag om forurensning.

03.12.2014

Forurensningskonferanse 2015

Tema i år er bl.a. forurensede masser, vannforskriften og miljøkriminalitet.

04.11.2014

ReSiTec har søkt om utslippstillatelse på Glamsland i Lillesand

Søknaden gjelder bl.a. gjenvinning av metaller fra avfallsstrømmer.

13.10.2014

Krafttak for laksen i sør

Seminar på Ernst hotell i Kristiansand 3.–4. november