Forurenset grunn

Foto: Fylkesmannen i Nordland
Foto: Fylkesmannen i Nordland

Forurenset grunn er jord eller berggrunn der konsentrasjonen av helse- eller miljøfarlige stoffer overstiger normverdier for forurenset grunn, jf. vedlegg 1 til forurensningsforskriften kapittel 2. 

Områder hvor det tidligere har vært industri kan være forurenset på grunn av tidligere utslipp fra produksjonen eller akutt forurensning. Du finner en oversikt over mulige forurensninger fra ulike typer bransjevirksomhet til høyre på denne siden (listen er ikke uttømmende). Grunn som danner syre eller andre stoffer som kan medføre forurensning i kontakt med vann og/eller luft regnes også som forurenset grunn dersom ikke annet er dokumentert. 

 

Tiltakshavers ansvar ved terrenginngrep

Ofte vil grunnforurensning i seg selv ikke utgjøre noen fare for helse eller miljø. Terrenginngrep øker imidlertid risikoen for eksponering og spredning av forurensningen. Ansvaret for å ivareta forurensningen ved terrenginngrep er lagt på den som skal gjøre inngrep på lokaliteten, og tiltakshaver plikter å vurdere og eventuelt undersøke om det er forurenset grunn i området. 

 

Hvem er myndighet for forurenset grunn?

Ved bygging eller graving i forurenset grunn er kommunen myndighet, og tiltakshaver må utarbeide en tiltaksplan som kommunen skal vurdere og godkjenne. I noen saker kan Miljødirektoratet vurdere om Fylkesmannen eller Miljødirektoratet skal behandle saken i stedet for kommunen. 

 

Bestemmelsene omfatter ikke opprydningstiltak i forurenset grunn som skjer uavhengig av planlagt bygging og graving, og som forurensningsmyndigheten selv tar initiativ til i form av tillatelse eller pålegg. Fylkesmannen kan pålegge den som er ansvarlig for forurensningen å undersøke og rydde opp i forurenset grunn for bransjer de har ansvar for. For andre bransjer er Miljødirektoratet myndighet. Miljødirektoratet kan også delegere enkeltsaker til Fylkesmannen.

 

Tiltak på lokaliteter der Miljødirektoratet eller Fylkesmannen er myndighet

Kommunen er også myndighet i bygge- og gravesaker knyttet til lokaliteter der Miljødirektoratet eller Fylkesmannen er myndighet. Slike saker bør alltid klareres med den aktuelle myndighet. Miljødirektoratet kan etter forurensningsforskriften § 2-2 bestemme at en sak skal behandles av Miljødirektoratet eller Fylkesmannen. Dette kan for eksempel være særlig komplekse saker, saker knyttet til en samlet industrikonsesjon eller saker med behov for en samordnet nasjonal praksis.

 

Mudring og dumping i sjø

Forurensningsforskriften kapittel 2 omfatter ikke mudring og dumping i sjø og vassdrag. Her er det Fylkesmannen som er myndighet.

 

Databasen Grunnforurensning

Databasen Grunnforurensning administreres av Miljødirektoratet, og viser eiendommer hvor det er registrert eller er begrunnet mistanke om forurensning i grunnen. Databasen hjelper myndighetene i saksbehandlingen og bidrar til å forhindre spredning av forurensede masser. Opplysningene i basen brukes også i forbindelse med rapportering av forurenset grunn til regjeringen, Stortinget og internasjonale organer. Opplysninger om lokaliteten hvor det er registrert forurenset grunn, vil bli synlige i Matrikkelen.


Tillatelse til anleggsarbeid?

Anleggsarbeid trenger stort sett ikke tillatelse fra Fylkesmannen etter forurensningsloven, da midlertidig anleggsarbeid faller inn under unntaksbestemmelsene i § 8. Det er først og fremst større infrastrukturprosjekter som utløser behov for tillatelse.

Midlertidig anleggsarbeid kan likevel medføre betydelig skade på miljøet, for eksempel ved at store mengder partikler eller slam finner veien til vann og vassdrag. Tiltakshaver har ansvar for å sikre at vann og vassdrag ikke blir skadelidende av anleggsarbeidet.