Forureining

Fylkesmannen er forureiningsstyresmakt for ei lang rekkje verksemder og tiltak, og kan gi løyve til aktivitetar som kan medføre forureining. Ansvarsområda våre omfattar mellom anna helse- og miljøfarlege kjemikaliar, avfall og gjenvinning, luftforureining og støy, i tillegg til forureining av vatn og grunn.

Dette er nokre av Fylkesmannens oppgåver etter forureiningslova: 

  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter treng ikkje eige løyve frå Fylkesmannen, men skal følgje gjeldande forskrifter. Dette gjeld blant anna for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponi, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplassar og behandling av avløpsslam.
  • behandle utsleppssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettstader.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at verksemder oppfyller leveringsplikta for farleg avfall og andre generelle plikter i forureinings- og avfallsforskriftene blir oppfylt
  • følgje opp område med ureina grunn og nedlagde kommunale deponi.
  • rettleie og føre tilsyn med kommunane på område der kommunen er ureiningsmyndigheit.

Vis meir

Oppdatert korona-informasjon

Miljødirektoratet gir fortløpende informasjon om status for særskilte behov knyttet til fagområdene de forvalter, bl.a. avløp og avfall. Du kan lese mer på deres hjemmesider. Et sammendrag av informasjon knyttet til Fylkesmannens myndighetsområder finner du her


23.11.2020

Tillatelse til utfylling og mudring i Nelaug

Fylkesmannen gir Agder fylkeskommune tillatelse til utfylling og mudring i Nelaug i forbindelse med etablering av ny veitrasé for fv. 416 på strekningen Selåsvatn – Simonstad.

12.10.2020

Endret tillatelse til Franzefoss Minerals

Fylkesmannen endrer Franzefoss Minerals AS avd. Eydehavn 512 (tidligere Miljøkalk) sin tillatelse med hjemmel i forurensningsloven § 18. 

08.10.2020

Tillatelse til testtørking av malm til Eramet Norway AS avdeling Kvinesdal

Fylkesmannen gir Eramet Norway AS avdeling Kvinesdal tillatelse til å tørke totalt 6 000 tonn malm på Asfalt Sør AS sitt anlegg i Kvinesdal kommune.

08.10.2020

Tillatelse til tiltak i sjø i Strømsvika – Lindesnes kommune

Fylkesmannen gir Mandal havn KF tillatelse til tiltak i sjø i Lindesnes kommune. Formålet med tiltakene er å utvide tømmerkaiområdet i Strømsvika.

05.10.2020

Landsdekkende tilsyn med brannsikkerhet i avfallsanlegg

I oktober fører Fylkesmennene tilsyn med brannsikkerheten på avfallsanlegg og hvordan de begrenser miljøskadene etter brann. Aksjonen gjennomføres i samarbeid med brannvesenet, og resultatene skal etter planen være klare i mars 2021. 

31.08.2020

Frist for å søke midler til opprydding i forurenset grunn og sjøbunn

Frist for å søke til Miljødirektoratet om midler til opprydningstiltak for 2021 er 15.10.2020. 

19.08.2020

Endret tillatelse for Støleheia avfallsanlegg

Fylkesmannen fatter vedtak om endring av tillatelsen til Avfall Sør AS for Støleheia avfallsanlegg i Vennesla kommune. 

18.08.2020

Endret tillatelse til Nye Veier AS for E39 Mandal øst - Mandal by

Fylkesmannen fatter vedtak om endring av tillatelse til utslipp fra midlertidig anleggsvirksomhet i forbindelse med bygging av nye E39 mellom Mandal øst og Mandal by. 

Endret tillatelse til Nye Veier AS for E39 Kristiansand vest - Mandal øst

Fylkesmannen fatter vedtak om endring av tillatelse til utslipp fra midlertidig anleggsvirksomhet i forbindelse med bygging av nye E39 mellom Kristiansand vest og Mandal øst. 

12.05.2020

Tillatelse til Øygruppen As til opprydningstiltak på Flekkerøy

Fylkesmannen gir Øygruppen AS tillatelse til oppryddingstiltak ved Vraget på Flekkerøy i Kristiansand kommune.

Fleire nyhende