Husdyr

Husdyrproduksjon er den viktigste produksjonen målt i verdiskaping og sysselsetting i norsk landbruk. I Norge er det mer enn 800 000 storfe, over èn million sauer, over 1,5 millioner slaktegriser, over 4 millioner høner og mer enn 62 millioner kyllinger. Vi har også andre husdyr som hjort, lama, geit, kanin, and, gjess og kalkuner.

Husdyrproduksjonen kan deles inn i to hovedformer:

  • Grovfôrbaserte produksjoner, som melkeproduksjon (ku og geit) og kjøttproduksjon (ku, sau og geit), utnytter i hovedsak lokale arealressurser til matproduksjon og bidrar til å opprettholde kulturlandskap gjennom beiting og slått.
  • Kraftfôrkrevende produksjoner, som svine- og fjørfeproduksjon.

Husdyrkonsesjon

Husdyrkonsesjonsordningen regulerer det kraftfôrbaserte husdyrholdet og omfatter all svine- og fjørfeproduksjon. Husdyrkonsesjon skal legge til rette for at svine- og fjørfeproduksjonen fordeles på flest mulig gårdsbruk, og setter grenser for hvor stor produksjon av svin og fjørfe et gårdsbruk kan ha. Bønder som ønsker å produsere mer, må søke om konsesjon for å øke produksjonen. 

Bruk skjemaet til høyre når du skal søke om husdyrkonsesjon, og send søknaden til kommunen. Kommunen uttaler seg til søknaden og sender den videre til Fylkesmannen, som behandler og avgjør søknaden. Landbruksdirektoratet er klageinstans, men klagen skal likevel sendes til Fylkesmannen.

Erstatningsordninger og tilskudd

Fylkesmannen har ansvar for erstatningsordninger i husdyrproduksjonen, tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak og erstatning for tap av husdyr og tamrein til rovvilt.

Kommunene behandler søknader om tilskudd, gjennomfører stikkprøvekontroller ved gårdsbruk og veileder bønder. Fylkesmannen er koordinator og rådgiver overfor kommunene. Landbruksdirektoratet har ansvar for hovedutbetalingene til bøndene.

Mattilsynet har ansvar for dyrehelse og næringsmiddelkontroll. Landbruksdirektoratet har ansvaret for kvoteordningen for melk.

 

Avvikling av pelsdyrhold

Stortinget har bestemt at pelsdyrproduksjonen skal avvikles innen 1. februar 2025. Pelsdyrbønder kan søke Fylkesmannen om kompensasjon for pelsdyr og pelsdyranlegg. Landbruksdirektoratet har egne sider der du som pelsdyrbonde kan finne informasjon om hvordan du søker om kompensasjon.

Vis mer


26.11.2016

Auka trusselnivå for fugleinfluensa

Det er påvist fugleinfluensa i Finland, Russland, Danmark og Sverige. Risikoen for smitte til Norge er rekna som låg.

04.11.2016

Kva blei sagt på storfemøtet under Agrovisjon?

Laurdag 29. oktober blei det under Agrovisjon arrangert eit fagmøte om storfe. Gjekk du glipp av møtet, eller ønskjer å friske opp kva som blei sagt, kan du her sjå lysarka som blei brukt.

27.10.2016

Drop-inn på storfemøte under Agrovisjon

Laurdag 29. oktober under Agrovisjon kan du komme og gå- og høyre på det som passar deg om produksjon av storfekjøt. Korleis bruke kalvane og få mest mogleg kjøtproduksjon på mjølkebruk? Er det lønsamt å investere i ammeku? Er døme på tema som blir tatt opp.

10.10.2016

Opning av nytt fjøs på Oanes

Torsdag 13.oktober 2106 kl 1100-1400 vert det ope dag hos Arnhild Erevik og Egil Byberg på Oanes i Forsand. Dei har bygd eit langt, smalt og heilt ope fjøs på Oanes med mjølkerobot, ventilasjonsgardiner, velferdsavdeling for kyr som treng ekstra tilsyn, mekanisk gjødseltrekk med urindrenering og utvendig forbrett som er hydraulisk styrt.

07.09.2016

Vi skal produsere meir storfekjøt i Rogaland

Det er sterk konkurranse om rogalandsbonden. Då er det flott at slakteria samarbeider om å få opp produksjonen av storfekjøt i fylket. Satsinga fokuserer både på riktig bruk av kalvane frå mjølkeproduksjonen, og på å få opp ammekutalet.

04.07.2016

36 millionar i erstatning etter utbrot av MRSA

Sidan første utbrot av MRSA på gris i Rogaland i 2013, er det til nå utbetalt om lag 36 millionar kroner i erstatning til 21 føretak i vårt fylke.

24.06.2016

Tettare på dyrevelferdsaker

Fylkesmannen og Mattilsynet har i seinare tid arbeidt med å betre informasjonsutvekslinga mellom etatane slik at dyrevelferdssaker kan bli følgt opp ved behandling av produksjonstilskot. Felles mål er at arbeidet skal ha ein preventiv verknad, og bidra til at pågåande regelverksbrot blir retta opp så fort som mogleg. Vårt inntrykk er at både kommunane og Mattilsynet er positive til samarbeidet

06.04.2016

Bygge for ammeku?

Storfesatsinga i Rogaland inviterer til besøk av 3 gardsbruk som har satsa på ammekuproduksjon på ytre Haugalandet laurdag 30 april. Fokus for dagen er bygg og byggekostnad.

08.01.2016

Oppdaterte smittevernråd for MRSA

Mattilsynet, Folkehelseinstituttet og Veterinærinstituttet har oppdatert sine smittevernråd for MRSA. Dei nye smittevernråda vidarefører og understreker ambisjonen om å halda den norske husdyrproduksjonen fri for MRSA. Råda om testing for MRSA av personar som skal arbeide med husdyr er utvida.

30.10.2015

God påmelding til samling for beitelaga i november

Beitelaga er invitert til fagsamling den 4. og 5. november på Bryne. Det blir informert om fleire aktuelle tema, og det er sett av god til spørsmål og diskusjon. Så langt har over 50 personar meldt seg på.