Husdyr

Husdyrproduksjon er den viktigste produksjonen målt i verdiskaping og sysselsetting i norsk landbruk. I Norge er det mer enn 800 000 storfe, over èn million sauer, over 1,5 millioner slaktegriser, over 4 millioner høner og mer enn 62 millioner kyllinger. Vi har også andre husdyr som hjort, lama, geit, kanin, and, gjess og kalkuner.

Husdyrproduksjonen kan deles inn i to hovedformer:

  • Grovfôrbaserte produksjoner, som melkeproduksjon (ku og geit) og kjøttproduksjon (ku, sau og geit), utnytter i hovedsak lokale arealressurser til matproduksjon og bidrar til å opprettholde kulturlandskap gjennom beiting og slått.
  • Kraftfôrkrevende produksjoner, som svine- og fjørfeproduksjon.

Husdyrkonsesjon

Husdyrkonsesjonsordningen regulerer det kraftfôrbaserte husdyrholdet og omfatter all svine- og fjørfeproduksjon. Husdyrkonsesjon skal legge til rette for at svine- og fjørfeproduksjonen fordeles på flest mulig gårdsbruk, og setter grenser for hvor stor produksjon av svin og fjørfe et gårdsbruk kan ha. Bønder som ønsker å produsere mer, må søke om konsesjon for å øke produksjonen. 

Bruk skjemaet til høyre når du skal søke om husdyrkonsesjon, og send søknaden til kommunen. Kommunen uttaler seg til søknaden og sender den videre til Fylkesmannen, som behandler og avgjør søknaden. Landbruksdirektoratet er klageinstans, men klagen skal likevel sendes til Fylkesmannen.

Erstatningsordninger og tilskudd

Fylkesmannen har ansvar for erstatningsordninger i husdyrproduksjonen, tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak og erstatning for tap av husdyr og tamrein til rovvilt.

Kommunene behandler søknader om tilskudd, gjennomfører stikkprøvekontroller ved gårdsbruk og veileder bønder. Fylkesmannen er koordinator og rådgiver overfor kommunene. Landbruksdirektoratet har ansvar for hovedutbetalingene til bøndene.

Mattilsynet har ansvar for dyrehelse og næringsmiddelkontroll. Landbruksdirektoratet har ansvaret for kvoteordningen for melk.

 

Avvikling av pelsdyrhold

Stortinget har bestemt at pelsdyrproduksjonen skal avvikles innen 1. februar 2025. Pelsdyrbønder kan søke Fylkesmannen om kompensasjon for pelsdyr og pelsdyranlegg. Landbruksdirektoratet har egne sider der du som pelsdyrbonde kan finne informasjon om hvordan du søker om kompensasjon.

Vis mer


13.05.2019

Kjekt og nyttig med UiS-student på landbruksavdelinga

Pernille B. Dahle har i praksisperioden på landbruksavdelinga kartlagt svinebønder i Rogaland sine haldningar og kunnskapar knytt til dyrehelse. Resultata viser at dei aller fleste har gode rutinar for smittevern.

09.04.2019

Blomsterhelsing frå Bollestad

Statsråd Olaug Bollestad er i Gjesdal komande fredag. Ho blir med kommunen ut til satsarbønder, som alle har gjort større investeringar den siste tida.

15.03.2019

Endring av husdyrkonsesjonen kan få store konsekvensar for enkelte produsentar

Landbruks- og matdepartementet har på høyring «forslag til endringer i forskrift om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen». Den vanskelege marknadssituasjonen på svin førte til at avtalepartane ved jordbruksoppgjeret i 2018 bad om å få eit forslag til endring av husdyrkonsesjonsregelverket for å stanse vidare utvikling i bruken av eingongspurker.

19.02.2019

Veterinærinstituttet i Sandnes må ikkje bli svekka

I dag er det sendt felles brev til Landbruks- og matdepartementet frå Rogaland fylkeskommune, NHO Rogaland, LO Rogaland og Fylkesmannen om å ikkje svekke kompetansemiljøet ved Veterinærinstituttet i Sandnes

30.01.2019

Bøndene med klar tale

Statsråd Olaug Bollestad møtte bondehæren frå Jæren på Varhaug måndag kveld. Ho snakka og lytta, og fekk med seg mange gode innspel tilbake til Oslo.

23.01.2019

Kompensasjonsordninga til pelsdyrbøndene må bli betre

Vårt viktigaste råd er at det i 2019 blir gjennomført ei individuell kartlegging av stoda hos kvar einskild farmar, og at dette arbeidet blir sentralt i utforminga av kompensasjonsordninga.

23.01.2019

Olaug Bollestad kjem til stormøte på Varhaug 28. januar

Tradisjonen tro blir det stormøte i Varhaug idrettshall måndag 28. januar kl. 19.00, nå med den heilt ferske landbruks- og matministeren frå Rogaland til stades. Tema for møtet er dyrevelferd, og dette vil nok Bollestad også ha fokus på i sitt innlegg.

16.01.2019

Framleis overproduksjon av kjøt

Marknadsprognosane for egg og kjøt for 2019 er oppdaterte. Dei viser framleis overproduksjon av svin og egg, og betre marknadsbalanse for storfe.

18.12.2018

Kunnskap for betre dyrevelferd i Rogaland

Tilsynsprosjekt i husdyrnæringa har avdekka at bøndene må bli betre på dyrevelferd. Bransjen svarer med tiltak og auka aktivitet. Det handlar ikkje om fleire krav, men om å bruke- og dele kunnskap.

03.12.2018

Rogaland styrkar posisjonen som husdyrfylke

Sidan 2010 er det blitt 146 fleire bruk med ammeku i Rogaland. Mange nye produsentar vil gi betydeleg meir kjøt i ein marknad som snart vil mettast.