Husdyr

Husdyrproduksjon er den viktigste produksjonen målt i verdiskaping og sysselsetting i norsk landbruk. I Norge er det mer enn 800 000 storfe, over èn million sauer, over 1,5 millioner slaktegriser, over 4 millioner høner og mer enn 62 millioner kyllinger. Vi har også andre husdyr som hjort, lama, geit, kanin, and, gjess og kalkuner.

Husdyrproduksjonen kan deles inn i to hovedformer:

  • Grovfôrbaserte produksjoner, som melkeproduksjon (ku og geit) og kjøttproduksjon (ku, sau og geit), utnytter i hovedsak lokale arealressurser til matproduksjon og bidrar til å opprettholde kulturlandskap gjennom beiting og slått.
  • Kraftfôrkrevende produksjoner, som svine- og fjørfeproduksjon.

Husdyrkonsesjon

Husdyrkonsesjonsordningen regulerer det kraftfôrbaserte husdyrholdet og omfatter all svine- og fjørfeproduksjon. Husdyrkonsesjon skal legge til rette for at svine- og fjørfeproduksjonen fordeles på flest mulig gårdsbruk, og setter grenser for hvor stor produksjon av svin og fjørfe et gårdsbruk kan ha. Bønder som ønsker å produsere mer, må søke om konsesjon for å øke produksjonen. 

Bruk skjemaet til høyre når du skal søke om husdyrkonsesjon, og send søknaden til kommunen. Kommunen uttaler seg til søknaden og sender den videre til Fylkesmannen, som behandler og avgjør søknaden. Landbruksdirektoratet er klageinstans, men klagen skal likevel sendes til Fylkesmannen.

Erstatningsordninger og tilskudd

Fylkesmannen har ansvar for erstatningsordninger i husdyrproduksjonen, tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak og erstatning for tap av husdyr og tamrein til rovvilt.

Kommunene behandler søknader om tilskudd, gjennomfører stikkprøvekontroller ved gårdsbruk og veileder bønder. Fylkesmannen er koordinator og rådgiver overfor kommunene. Landbruksdirektoratet har ansvar for hovedutbetalingene til bøndene.

Mattilsynet har ansvar for dyrehelse og næringsmiddelkontroll. Landbruksdirektoratet har ansvaret for kvoteordningen for melk.

 

Avvikling av pelsdyrhold

Stortinget har bestemt at pelsdyrproduksjonen skal avvikles innen 1. februar 2025. Pelsdyrbønder kan søke Fylkesmannen om kompensasjon for pelsdyr og pelsdyranlegg. Landbruksdirektoratet har egne sider der du som pelsdyrbonde kan finne informasjon om hvordan du søker om kompensasjon.

Vis mer


12.10.2015

Dårleg dyrestell kan ramma tilskotet

Ei omfattande dyrevernssak førte nyleg til at eit føretak mista heile produksjonstilskotet. Fylkesmannen ser alvorleg på dyrevernssaker, og den siste tida har vi retta søkjelyset på landbruksforvaltninga si rolle i slike saker.

18.09.2015

Vellukka rekruttering og kompetanseheving innan birøkt i Rogaland

Rogaland Birøktarlag har lukkast med å få ny giv i birøktarnæringa. I 2013 blei det sett i gang eit prosjekt med rekruttering og kompetanseheving innan birøkt i Rogaland. Allereie før prosjektet er ferdig kan vi konkludere med at det er ein stor suksess.

07.09.2015

Erstatning ved utbrot av MRSA

Fylkesmannen har til nå motteke og behandla åtte søknader om erstatning etter utbrot av MRSA. Samla utbetaling utgjer 14 millionar kroner. I tillegg er det utbetalt 3,3 millionar kroner i kompensasjon for produksjonstap.

31.08.2015

Kalvekveld på Ryfylkegarden Holta

1. september inviterer Bygdeutvikling i Ytre Ryfylke og Storfeprosjektet i Rogaland til kalvekveld. Bengt-Egil Elve frå Nortura skal snakke om kalvestell og presentere erfaringane sine frå arbeidet med Kusignal.

20.04.2015

Fylkesmannen i Rogaland vil ha ei berekraftig utvikling av pelsdyrnæringa

I uttalen på «Høring-NOU 2014: 15 Norsk Pelsdyrhold-bærekraftig utvikling eller styrt avvikling» er Fylkesmannen i Rogaland samd med fleirtalet i det regjeringsoppnemnde utvalet om ei berekraftg utvikling av pelsdyrnæringa og tiltak for å styrkja legitimiteten og konkurransekrafta.

14.03.2015

Føretak med svin og fjørfe må betala millionbeløp for overproduksjon

Produksjonsomfanget i svine- og fjørfeproduksjon er regulert gjennom lov og forskrift.  I 2014 gjennomførte Fylkesmannen kontrollar av 43 føretak. 29 føretak måtte betala såkalt standardisert erstatning for overproduksjon til Omsetningsrådet, og samla beløp utgjorde kr 1.046.808.

12.09.2013

Grillkveld på Jæren 19. september

Storfesatsinga i Rogaland inviterer til grillkveld hos Karl Tunheim på Undheim, torsdag 19. september kl. 19.00.

02.09.2013

Godt oppmøte på grillkveldane så langt

Så langt er det gjennomført to grillsamlingar i forbindelse med Storfesatsinga og det har vore bra oppmøte desse kveldane.  

18.06.2013

Vil ha betre kvalitet på robotmjølka

Mjølk frå robotbruk har lågare kvalitet enn anna mjølk. 30 % av mjølkeleveransane er frå robotbruk, og den er aukande. TINE Rådgiving tar difor grep om utfordringane og har i løpet av det siste året gjennomført to prosjekt i Rogaland.  

24.05.2013

Konsesjonsgrensa for slaktekylling er auka

Grensa for konsesjonsfri produksjon av slaktekylling er auka frå 120.000 til 140.000 omsette og slakta dyr. Forskriftsendringa av 26.04.2013 inneber at produsentar med ledig kapasitet kan auka sin produksjon i år.