Landbrukseiendommer og boplikt

Eiendommene er grunnlaget for verdiskapingen i landbruket. Den som overtar en landbrukseiendom må søke om konsesjon dersom eiendommen er uten bygninger, eller dersom den har et samlet areal på mer enn 100 dekar, eller den har mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrket jord.

Konsesjonsloven gjelder for de fleste typer anskaffelser (kjøp eller arv) av fast eiendom. Formålet med konsesjonsloven er å verne om landbrukets produksjonsarealer, noe som gjøres via regulering og kontroll når fast eiendom kjøpes og selges. Loven skal dessuten sikre eier- og bruksforhold som er tenlige for samfunnet. Vi må for eksempel ta hensyn til framtidige generasjoner, landbruksnæringen, behov for utbyggingsgrunn, miljø og bosetting. 

Boplikt

Det er et politisk mål å ha bosetting i hele landet, noe som blant annet sikres gjennom boplikten. Plikt følger direkte av loven når den som har odel eller er i nær slekt med forrige eier, overtar en eiendom med bolighus og mer enn 35 dekar dyrket mark eller 500 dekar skog. Boplikt kan også settes som vilkår i en konsesjonssak. Kommunen kan også innføre boplikt for de som kjøper eller arver helårsboliger, uavhengig at størrelsen på eiedommen.

Jordloven

Jordloven speiler det landbrukspolitiske målet om å sikre arealressursene og å opprettholde og styrke ressursene på det enkelte bruk. Dette innebærer blant annet at den som eier dyrket mark, har ansvar for at jorda blir drevet.

Jordloven har regler om driveplikt, omdisponering av dyrka og dyrkbar jord, og om deling av landbrukseiendom. Kommunen behandler og avgjør saker etter jordloven og konsesjonsloven, og Fylkesmannen er klageinstans.

Vis mer


29.06.2016

Forslag til endringar i konsesjonslova, jordlova og odelslova

Landbruks- og matdepartementet har no sendt på høyring forslag til endringar i konsesjonslova, jordlova og odelslova. Høyringsfristen er sett til 26. september 2016. 

22.06.2016

For høg pris i tre konsesjonssaker i Randaberg

Fylkesmannen gjer om vedtak der Randaberg kommune har gitt konsesjon til tre gardbrukarar for kjøp av tilleggsjord.

25.02.2016

Auka beløpsgrense for prisvurdering ved konsesjon

Beløpsgrensa ved prisvurdering etter konsesjonslova er heva frå 2,5 til 3,5 millionar kroner, og tidlegare brev om å ikkje legge avgjerande vekt på pris ved konsesjonsvurderinga fell bort.

18.02.2016

Priskontrollen gjeld framleis

Tysdag 16. februar behandla Stortinget Landbruks- og matdepartementet sitt forslag om endringar i konsesjonslova og tvangsfullbyrdingslova (oppheving av priskontroll).

21.12.2015

Nye hjelpemiddel for vedlikehald av arealkartet AR5

NIBIO har laga eit nytt datasett som skal gjere det enklare å registrere endringar i arealressurskartet AR5.

07.12.2015

Praktisering av jordlova i fokus

Fylkesmannen skal føre tilsyn med at føresegnene i jordlova blir haldne, i tillegg til å bidra til at kommunane følgjer opp nasjonale mål og retningsliner. Fylkesmannen vil derfor be om å få kopi av avgjerder etter jordlova i nokre kommunar frå neste år.

13.01.2015

Fjerning av konsesjonslova er negativt for landbruket

Fylkesmannen i Rogaland rår frå oppheving av konsesjonslova og føresegna i odelslova som gjeld buplikt. Fylkesmannen meiner framlegget verken vil bidra til auka rekruttering til landbruket eller til auka matproduksjon.

09.01.2015

Gardsbruk på Serigstad i Time får likevel konsesjon

Etter at Time kommune nekta Janne Evertsen konsesjon i 2011, har saka vore både til klagebehandling hos Fylkesmannen og i tingretten. Fylkesmannen har no gitt Evertsen konsesjon på gardsbruket på Serigstad i Time.

30.10.2014

Nei til konsesjon

Fylkesmannen har nekta konsesjon for erverv av ein landbrukseigedom i Gjesdal kommune fordi det vil vere ei driftsmessig betre løysing at eigedommen blir selt som tilleggsjord til nabobruk i drift. Landbruksdirektoratet tok ikkje klaga til følgje, og stadfesta Fylkesmannen sitt vedtak.

12.12.2013

Ja til frådeling av tomt til forskingsfjøs

Planteknisk utval i Eigersund kommune har gitt samtykke til frådeling av ei tomt på 6 dekar for oppføring av forskingsfjøs for spesialisert kjøttproduksjon.