Kommuneøkonomi

Fylkesmannen skal gi råd og rettleiing i økonomiforvaltninga, blant anna knytt til regelverk, inntektssystem og statsbudsjett.

Robek

ROBEK-registeret er eit register over kommunar og fylkeskommunar som er i økonomisk ubalanse eller som ikkje har vedteke økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsrekneskapen innanfor dei fristane som gjeld. Kommunar og fylkeskommunar i ROBEK er underlagt statleg kontroll (delegert til fylkesmannen) med årsbudsjettet, låneopptak og langsiktige leigeavtalar. Kommunar og fylkeskommunar i ROBEK skal fastsette ein tiltaksplan som sikrar at økonomien kjem i balanse.

Kommunale garantiar

Kommunane kan gi lånegarantiar. Vedtaket skal godkjennast av Fylkesmannen dersom beløpet som kommunen garanterer for, er over ein bestemt sum. Tal innbyggarar i kommunen avgjer kva beløpsgrense som gjeld. Beløpsgrensene er slik: 

  • 800 000 kroner for kommunar som ikkje har meir enn 3000 innbyggarar
  • 2 000 000 kroner for kommunar som har over 3000, men ikkje meir enn 10 000 innbyggarar
  • 4 000 000 for kommuner som har over 10 000, men ikkje meir enn 30 000 innbyggarar
  • 7 000 000 for kommuner som har over 30 000, men ikkje meir enn 100 000 innbyggarar
  • 10 000 000 for kommuner som har over 10 000, men ikkje meir enn 100 000 innbyggarar

Tal innbyggarar per 1. januar året før garantivedtaket avgjer beløpsgrensa for kommunen.

Skjønnsmidlar

Kommunane kan få skjønnsmidlar, som er ein del av dei statlege overføringane til kommunesektoren. Det er Fylkesmannen som fordeler midlane til kommunen i det enkelte fylket. Tildelinga skjer etter departementets retningslinjer.

Interkommunale selskap

Dersom ein av eigarkommunane i selskapet er underlagt reglane i kommunelovas § 28-3, skal selskapets vedtak om opptak av lån, godkjennast av Fylkesmannen.

Vis meir


08.04.2016

Tredje tildeling av skjønnsmidler 2016

Søknadsfrist er satt til 01.06.2016. Kommunene kan søke om midler til både drift og prosjekter.

18.03.2016

2. fordeling skjønnsmidler 2016 – Prosjekt

Fylkesmannen i Nordland har fordelt skjønnsmidler til prosjekter.

07.03.2016

Hold av dato - kommuneøkonomikonferanse 2016

Årets kommuneøkonomikonferanse skal være på Scandic Bodø 31. mai - 01. juni 2016. Påmelding og program kommer senere.

12.02.2016

Utsatt frist 3. tildeling skjønnsmidler 2016

Søknadsfrist 3. tildeling skjønnsmidler er utsatt til 01. juni.

18.12.2015

15,6 millioner til kommuner i Nordland

Kommunal- og moderniseringsdepartementet gir 151millioner kroner til totalt 145 kommuner som har hatt ekstraordinære utgifter iforbindelse med mottak av asylsøkere i høst.

18.12.2015

Nytt inntektssystem for kommunene ut på høring

Endringer i kommunenes inntektssystem er ute på høring.

27.11.2015

Kommunene inviteres til å søke på skjønnsmidler til prosjekt 2016

Kommunene kan i denne omgang søke på midler til prosjekter som har som formål å bidra til innovasjon og fornying i kommunene.

08.10.2015

Første tildeling av skjønnsmidler 2016

Fylkesrammen for Nordland er kr. 138 600 000 i 2016. Vi har nå foretatt en første tildeling av skjønnsmidler.

07.10.2015

Statsbudsjettet 2016

Fylkesmannen har sett på virkningene statsbudsjettet vil ha for kommuneøkonomien

08.10.2014

Kommuneøkonomien 2015

Fylkesmannen har sett på virkningene statsbudsjettet vil ha for kommuneøkonomien