Ekstra skjønnsmidler i forbindelse med utbruddet av Covid-19

Nordland har fått økt skjønnsrammen med omlag 17,9 milioner kroner. Dette er midler som skal brukes til å dekke merutgifter som kommunene har hatt i forbindelse med utbruddet av Covid-19.

Samtlige kommuner i Nordland har hatt store ekstra utgifter knyttet direkte til Covid-19-utbruddet, selv om noen kommuner har hatt større ressursbruk og utgifter i den tidlige fasen av utbruddet.

Fylkesmannen har derfor vært i dialog med Kommunedirektørutvalget i Nordland for å finne den beste fordelingen av disse midlene til kommunene i Nordland.

Vi har i samråd kommet frem til å fordele midlene med et grunnbeløp på kr. 150.000, - og resterende etter innbyggertall pr. 01.01.2020.

På denne måten hensyntas også de minste kommunene med ett noe større beløp enn ved kun å beregne etter innbyggertall.

Tabellen under viser kommunevis fordeling i Nordland:

image7ouf.png