Statsbudsjettet for 2020

Økonomisk opplegg for kommunene i Nordland.

Regjeringen la i dag, 7. oktober 2019, frem statsbudsjettet for 2020 (prop. 1S 2019-2020).

Dere vil finne alle dokumentene og pressemeldinger på https://www.regjeringen.no/ og https://www.statsbudsjettet.no/

Fordelingen av rammetilskudd og anslag på skatteinntekter for 2020 for hver enkelt kommune ligger på https://frieinntekter.regjeringen.no/

Inntektssystemet for kommunene i 2020

  • Vekst i samlede inntekter på 3,2 mrd. Kr
  • Vekst i frie inntekter på 1,3 mrd. Kr

Regjeringen legger opp til en reell vekst i samlede inntekter på knapt 3,2 mrd. kr, tilsvarende 0,6 pst. Inntektsveksten er regnet fra inntektsnivået i 2019 slik det ble anslått etter stortingsbehandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2019.

Regjeringen foreslår at veksten i frie inntekter på 1,3 mrd. kr i sin helhet tildeles kommunene. Av veksten begrunnes 400 mill. kr med satsing på tidlig innsats i skolen og 150 mill. kr med satsingen på rusfeltet.

Veksten i frie inntekter 2020 dekker økte utgifter til demografi og pensjon. Merutgifter til demografi som må dekkes av veksten i frie inntekter er anslått til 900 mill. kr for sektoren samlet. I kommuneproposisjonen for 2020 ble det anslått en nedgang i kommunesektorens samlede pensjonskostnader på 450 mill. kr i 2020, utover det som dekkes av den kommunale deflatoren. Anslaget er beheftet med usikkerhet.

 

Vekst i frie inntekter 2020 – handlingsrom

 

Mrd. kroner

Vekst i frie inntekter

1,3

-merkostnader til demografi

-0,9

+reduserte kostnader til pensjon

0,45

-satsinger innenfor veksten i frie inntekter

-0,55

Økt handlingsrom

0,3

 

Kommunal deflator

 
 

                                     2019               2020

Deflator                         3,0                   3,1               

Herav lønnsvekst            3,2                   3,6             

Lønn teller knapt 2/3 i deflator

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Ressurskrevende tjenester

Det har vært en svært sterk vekst i ordningen for ressurskrevende tjenester siden den ble innført i 2004. Da var utbetalingene på 1,5 mrd. kr, mens det i budsjettet for 2020 foreslås en bevilgning på 10,8 mrd.kr. Det foreslås en innstramming ved å øke innslagspunktet med 50 000 kroner utover lønnsveksten – til 1 361 000 kroner. Dette er en innstramming tilsvarende 350 mill. kr og vil påvirke kommunenes budsjetter allerede for 2019. Innstrammingen må sees i sammenheng med den sterke veksten i ordningen de siste årene. Kompensasjonsgraden beholdes uendret på 80%.

Anslag på frie inntekter i 2020 – Nordland

Tabellen viser anslag på vekst i frie inntekter for kommunene i Nordland fra 2019 til 2020. Som frie inntekter regner vi skatt på inntekt og formue (inkl. naturressursskatt) og rammetilskudd. Tabellen viser veksten etter anslag på regnskap for 2019. Alle tall er i nominelle kroner. Prisveksten i kommunesektoren i 2019-2020 er anslått til 3,1%.

Kommune

Anslag på frie inntekter 2019

Anslag på oppgåve-korrigerte frie inntekter 2019

Anslag på frie inntekter 2020

Anslag på oppgåve-korrigert vekst 2019-2020

Anslag vekst rekneskap 2019-2020

 

(1 000 kr)

(1 000 kr)

(1 000 kr)

(1 000 kr)

(prosent)

 

1

2

3

4

5

1804 Bodø

2 857 345

2 869 488

2 927 733

58 245

2,0

1806 Narvik*

1 300 147

1 305 316

1 330 154

24 839

1,9

1811 Bindal

112 534

112 982

116 844

3 862

3,4

1812 Sømna

145 269

145 843

148 455

2 612

1,8

1813 Brønnøy

489 843

491 962

500 959

8 997

1,8

1815 Vega

92 114

92 467

96 708

4 240

4,6

1816 Vevelstad

52 290

52 473

54 696

2 223

4,2

1818 Herøy

128 542

129 047

133 082

4 035

3,1

1820 Alstahaug

437 221

439 006

443 928

4 922

1,1

1822 Leirfjord

165 430

166 066

169 992

3 925

2,4

1824 Vefsn

789 445

792 541

809 502

16 961

2,1

1825 Grane

113 436

113 860

116 766

2 906

2,6

1826 Hattfjelldal

110 596

110 998

112 319

1 321

1,2

1827 Dønna

110 565

111 007

113 910

2 903

2,6

1828 Nesna

129 975

130 469

131 024

555

0,4

1832 Hemnes

298 162

299 359

305 164

5 805

1,9

1833 Rana

1 472 386

1 478 601

1 515 525

36 924

2,5

1834 Lurøy

190 371

191 182

194 254

3 072

1,6

1835 Træna

48 388

48 574

49 964

1 390

2,9

1836 Rødøy

112 390

112 844

113 239

395

0,3

1837 Meløy

422 089

423 811

428 611

4 801

1,1

1838 Gildeskål

150 878

151 456

154 254

2 798

1,8

1839 Beiarn

85 871

86 167

88 830

2 664

3,1

1840 Saltdal

297 352

298 533

305 889

7 356

2,5

1841 Fauske

557 662

559 896

568 069

8 173

1,5

1845 Sørfold

146 004

146 585

148 786

2 201

1,5

1848 Steigen

187 996

188 694

185 046

-3 648

-1,9

1851 Lødingen

152 045

152 608

157 987

5 379

3,5

1853 Evenes

112 423

112 807

109 454

-3 353

-3,0

1856 Røst

50 774

50 945

52 193

1 248

2,4

1857 Værøy

67 994

68 239

69 545

1 307

1,9

1859 Flakstad

101 673

102 337

101 443

-894

-0,9

1860 Vestvågøy

677 278

680 241

696 180

15 940

2,3

1865 Vågan

564 231

566 636

578 254

11 618

2,1

1866 Hadsel

487 249

489 201

499 518

10 317

2,1

1867 Bø

187 587

188 227

190 496

2 269

1,2

1868 Øksnes

275 886

276 971

284 648

7 677

2,8

1870 Sortland

606 855

609 441

622 394

12 953

2,1

1871 Andøy

304 157

305 407

312 476

7 069

2,3

1874 Moskenes

81 695

81 983

82 858

875

1,1

1875 Hamarøy*

222 292

223 105

221 637

-1 467

-0,7

Nordland

14 938 440

14 999 374

15 325 787

326 413

2,2