Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til ei god utviklings- og opplæringstid frå barnehagealder til fullført vidaregåande opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjeld for barn som fyller eitt år seinast innan utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikkje-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til ei tiårig grunnskuleopplæring frå dei fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlege. Det er kommunane som har ansvaret for grunnskuleopplæringa.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentleg finansiert vidaregåande opplæring. Det er fylkeskommunane som har ansvaret for opplæring på vidaregåande skule.

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn og behandlar klagar

Fylkesmannen skal informere og rettleie innbyggjarar og eigarar av barnehagar og skular etter opplæringslova, privatskulelova og barnehagelova med tilhøyrande forskrifter. Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak på desse områda og fører tilsyn etter opplæringslova og barnehagelova.

Tilskot til skular og barnehagar

Det er i hovudsak skule- eller barnehageeigaren og kommunane som har rett til offentlege tilskot. Fylkesmannen har oppgåver knytte til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskot.

Vis meir


03.08.2020

Webinar om samiskopplæring

Fylkesmannen inviterer rådmenn, oppvekstsjefer, skoleledere, lærere og andre som er involvert i samiskopplæring til webinar 10. september.

03.08.2020

Skoleåret 2020-2021

Snart er skoleferien over og skolene skal begynne på skoleåret 2020-2021. Forhåpentligvis blir skolestarten dette skoleåret mer normalt enn slutten på forrige skoleår.

07.07.2020

Utlysning av kompetansemidler 2020

Nå kan det søkes om kompetansemidler (tidligere tilretteleggingsmidler) for 2020-2021

06.07.2020

Reduksjon i foreldrebetaling på 1. og 2. trinn SFO

Foresatte kan søke om reduksjon i foreldrebetaling for elever i skolefritidsordningen (SFO) på 1. og 2. årstrinn. Ordningen trer i kraft fra 1. august 2020.

26.06.2020

Tilbud i barnehager og SFO gjennom sommeren

Noen barn trenger et tilbud også gjennom sommeren. De fleste kommuner har et tilbud for barn i barnehagealder og de yngre elevene også på sommeren. Det er ikke laget egne regler for barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner som skal jobbe når barnehager og SFO holder stengt i sommer.

18.06.2020

Utsatt frist for datainnsamling korona BASIL/GSI

Utdanningsdirektoratet har utsatt fristen for barnehager og skoler til å registrere data om koronasituasjonen i BASIL/GSI til torsdag 25. juni.

18.06.2020

Nye læreplaner i valgfag

Nå er de nye læreplanene for valgfag på ungdomstrinnet vedtatt. De trår i kraft 1. august 2020.

16.06.2020

Husk datainnsamling om corona i GSI og BASIL

Vi minner om datainnsamlingen i BASIL og GSI for å få bedre oversikt over konsekvensene av stengingen av barnehager og skoler under coronautbruddet. Fristen for barnehager og skoler til å registrere er 25. juni.

04.06.2020

Klage på standpunktkarakter

Nå får snart mange elever i grunn- og videregående skole vite standpunktkarakterer i fag og orden og oppførsel. Dersom man ønsker å klage er det viktig å tenke på:

04.06.2020

Skoleskyss: Presiseringer

Det er fortsatt noe usikkerhet med skoleskyss. Derfor har Folkehelseinstituttet i samarbeid med Utdanningsdirektoratet presisert tolkningen av smittvernreglene for skoleskyss. Presiseringene er uthevet i teksten under.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel