Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til ei god utviklings- og opplæringstid frå barnehagealder til fullført vidaregåande opplæring.

  • Kommunane har plikt til å tilby plass i barnehage til barn som fyller eitt år før 1. desember det året foreldra søkjer om opptak, dersom barnet er busett i kommunen. Barnet kan få plass i kommunal eller ikkje-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til ei tiårig grunnskuleopplæring frå dei fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlege. Det er kommunane som har ansvaret for grunnskuleopplæringa.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentleg finansiert vidaregåande opplæring. Det er fylkeskommunane som har ansvaret for opplæring på vidaregåande skule.

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn og behandlar klagar

Fylkesmannen skal informere og rettleie innbyggjarar og eigarar av barnehagar og skular etter opplæringslova, privatskulelova og barnehagelova med tilhøyrande forskrifter. Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak på desse områda og fører tilsyn etter opplæringslova og barnehagelova.

Tilskot til skular og barnehagar

Det er i hovudsak skule- eller barnehageeigaren og kommunane som har rett til offentlege tilskot. Fylkesmannen har oppgåver knytte til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskot.

Vis meir


03.07.2019

Klagesensur Eng0012

Klagesensuren for ENG0012 er nå igang. Vi beregner å være ferdig senest kl. 1500 torsdag 4. juli

01.07.2019

En hemmelig rettighet?

Fylkesmannen i Nordland er bekymret for om voksne med særlige behov får den opplæringen de trenger – og har rett til – for å mestre samfunnet og dagliglivet.

27.06.2019

Rana kommune får tvangsmulkt - skole gjennomførte ikke tiltak for elev

Rana kommune pålegges tvangsmulkt på 50.000 kroner og bøter på 3.000 kroner per døgn av Fylkesmannen i Nordland fordi en skole ikke har gjennomført nok tiltak for å sikre en elevs rett til et trygt og godt skolemiljø.

25.06.2019

Elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø

I 2017 kom det endringer i opplæringsloven som skulle gi raskere hjelp til elever som ikke opplever at de har et trygt og godt skolemiljø. Etter lovendringen har Fylkesmannen mottatt langt flere henvendelser enn vi gjorde tidligere.

24.06.2019

Inn på tunet studietur

Er du kommuneansatt og ønsker å bli inspirert av andre kommuner som samarbeider med Inn på tunet-gårder om å gi et tilbud til ulike brukergrupper? Er du gårdbruker og ønsker å finne ut om Inn på tunet er en mulighet for din gård? Meld deg på vår Inn på tunet-studietur til Viken!

18.06.2019

Fellessensur grunnskole er ferdig

Fellessensuren for skriftlig eksamen i grunnskolen er nå ferdig. Skolene kan hente karakterer i PAS- eksamen

07.06.2019

Tilsyn med skoler og barnehager

- Våre tilsyn skal bidra til læring, og de fleste skoler og kommuner opplever tilsyn som nyttig. De er fornøyde over å få en rapport og flere bruker tilsynsrapporten som et hjelpemiddel i å utvikle skolene i Nordland, sier Gunn Skjerve, underdirektør på Oppvekst- og utdanningsavdelinga.

15.05.2019

Kapasitetsproblemer med Lexin

Lexin har kapasitetsproblemer og kan være nede kortere eller lengre perioder under eksamensavviklingen.

13.05.2019

Spesialundervisning for voksne

Tall Fylkesmannen har gjennomgått viser at det har vært en betydelig nedgang i antall personer med vedtak om spesialundervisning for voksne i Nordland etter 2011. Det kan være grunn til å stille spørsmål ved om voksne med særlige behov får den opplæringen de trenger for å mestre samfunnet og dagliglivet.

09.05.2019

Veiledning av nyansatte lærere i barnehage og skole

Kvalifisert veiledning av nyutdannede skaper en god overgang fra utdanning til yrkesutøving. Nå har Utdanningsdirektoratet samlet gode tips og eksempler i en ny veileder.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel