Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til ei god utviklings- og opplæringstid frå barnehagealder til fullført vidaregåande opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjeld for barn som fyller eitt år seinast innan utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikkje-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til ei tiårig grunnskuleopplæring frå dei fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlege. Det er kommunane som har ansvaret for grunnskuleopplæringa.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentleg finansiert vidaregåande opplæring. Det er fylkeskommunane som har ansvaret for opplæring på vidaregåande skule.

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn og behandlar klagar

Fylkesmannen skal informere og rettleie innbyggjarar og eigarar av barnehagar og skular etter opplæringslova, privatskulelova og barnehagelova med tilhøyrande forskrifter. Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak på desse områda og fører tilsyn etter opplæringslova og barnehagelova.

Tilskot til skular og barnehagar

Det er i hovudsak skule- eller barnehageeigaren og kommunane som har rett til offentlege tilskot. Fylkesmannen har oppgåver knytte til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskot.

Vis meir


26.10.2020

Fylkesmannen blir statsforvalteren fra nyttår

Fra 1. januar skal fylkesmennene ha tittelen statsforvalter.

22.10.2020

Oppstart av Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Denne høsten starter Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis med Kick-off konferanser og pilotering i utvalgte kommuner.

21.10.2020

Oppstartskonferanse for Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

I samarbeid med Utdanningsdirektoratet, KS og Statped inviterer Fylkesmannen til regional oppstartskonferanse om Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis.

14.10.2020

Stenging av barnehager og skoler ved smitte

Kommunen bør unngå å stenge barnehager og skoler som et generelt forebyggende smitteverntiltak ved utbrudd.

09.10.2020

Foreldreundersøkelsen i barnehagen

Får foreldre og foresatte mulighet til å si sin mening om barnehagetilbudet og barnas trivsel?

05.10.2020

Workshop 3 - fagfornyelsen

I samarbeid med Bodø og Vefsn kommune, Utdanningsforbundet og KS inviterer vi til den tredje workshopen om fagfornyelsen!

29.09.2020

Oppdaterte smittevernveiledere

Smittevernveilederne for barnehage og skole ble oppdatert 28. september.

29.09.2020

Åpningstider og stenging i barnehager og skoler

Det er mange som har spørsmål om åpningstider og stenging i barnehager og skoler som følge av fravær av personell(ved bl.a. sykdom og karantene) som et smitteverntiltak. Hva som ligger i smitteverntiltak og smittevernhensyn har Kunnskapsdepartementet klargjort i teksten under.

26.09.2020

Møte med Ungdommens fylkesråd

Inegnting om oss, uten oss! Ungdommens fylkesråd har hatt møte med flere representanter fra fylkesmannen i Nordland. 

25.09.2020

Inkluderende barnehage- og skolemiljø pulje 4

Første regionale fagdag for deltagere fra Bodø, Meløy, Vega og Røst.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel