Barnehage

Barnehagen skal vere ei pedagogisk verksemd som gir barn gode høve for leik og meiningsfylte opplevingar og aktivitetar. Alle kommunar har ei lovfesta plikt til å tilby nok barnehageplassar. Utanom foreldrebetalinga er det kommunane som er ansvarlege for å finansiere barnehagane.

Fylkesmannen rettleiar kommunar og ikkje-kommunale barnehageeigarar etter barnehagelova og fører tilsyn med at kommunane utfører dei oppgåvene dei skal etter barnehagelova og tilhøyrande forskrifter.

Fylkesmannen behandlar klager på enkeltvedtak etter føresegnene i barnehagelova og tilhøyrande forskrifter. Ei klage på eit enkeltvedtak skal sendast først til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikkje gir medhald i klaga, skal ho sendast til Fylkesmannen for endeleg behandling.

Vis meir


08.11.2019

Tett på!

Regjeringen presenterte idag stortingsmeldingen "Tett på - tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO".

01.11.2019

Foreldreundersøkelsen i barnehagen

Utdanningsdirektoratet har sendt ut en foreldreundersøkelse for å få foreldre og foresatte til å si sin mening om barnehagetilbudet, barnas trivsel og samarbeidet mellom hjem og barnehage.  

25.10.2019

Webinar om årsmelding BASIL

Vi inviterer styrere, barnehageeiere og barnehagemyndigheten til webinar om årsmelding i BASIL 27. november kl 13.00-14.00

01.10.2019

IBSM pulje 3 - andre regionale samling


16.09.2019

Regional fagsamling barnehage høst 2019


06.09.2019

Utlysning av kompetansemidler 2019

Nå kan det søkes om kompetansemidler (tidligere tilretteleggingsmidler) for 2019-2020

14.08.2019

Nytt til barnehage- og skolestart 2019


13.08.2019

Barnehagebarn skal ha et godt og trygt barnehagemiljø

Regjeringen vil gi barnehagene tydeligere og strengere regler for hva de skal gjøre for å sikre barnehagebarn et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø. — Vårt mål er at det nye regelverket skal bidra til å skape gode og trygge hverdager for barna i barnehagene, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

09.05.2019

Veiledning av nyansatte lærere i barnehage og skole


11.04.2019

Æ E MÆ - forebygging av vold og overgrep mot barn og unge


Fleire nyhende