Ein trygg skuledag utan mobbing

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt skulemiljø utan mobbing og krenking. Viss du som elev ikkje har det trygt og godt på skulen, skal skulen hjelpe til. Viss skulen ikkje hjelper til, kan du ta kontakt med oss hjå Fylkesmannen.

Sei frå til rektor først

Viss du ikkje har det bra på skulen, må du eller foreldra dine melde frå til rektor. Rektor skal ta deg på alvor og skulen må undersøke det som har skjedd. Dei vaksne på skulen skal gjere alt dei kan for å hjelpe deg. Skulen skal ta tak i saka di innan det har gått ei veke. Deretter skal skulen lage ein skriftleg plan for korleis dei skal hjelpe deg. Du kan vere med på å lage planen om du ønskjer det

Sei frå til Fylkesmannen viss skulen ikkje gjer nok

Viss skulen brukar meir enn ei veke på å gjere noko med saka, kan du kontakte oss hjå Fylkesmannen. Det same gjeld viss du føler at skulen ikkje tek deg på alvor. Vi som jobbar hjå Fylkesmannen skal først finne ut om skulen har gjort jobben sin. Etter det kan vi bestemme kva skulen skal gjere for at du skal få ein trygg og god skulekvardag.


PS. Du kan alltid kontakte oss som jobbar hjå Fylkesmannen viss du lurer på noko. 

Vis meir

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt med oss!

 Gunn Skjerve

Gunn Skjerve

e-post: fmnogus (@) fylkesmannen.no

Tlf: 75 53 15 90

Nina Skille

e-post: niski (@) fylkesmannen.no

Tlf: 75 53 16 34

 

Anita Kristiansen

e-post: fmnoakr (@) fylkesmannen.no

Tlf: 75 53 15 99

Terje dypfest

e-post: tedyp (@) fylkesmannen.no

Tlf: 75 53 15 92

 

Ole-Kristian Olsen

e-post: olkol (@) fylkesmannen.no

Tlf: 75 53 15 84

 


06.11.2019

Et godt barnehage- og skolemiljø

Utdanningsdirektoratet har laget en animasjonsfilm om voksnes plikt til å følge med, gripe inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak til alle barn har et trygt og godt barnehage- og skolemiljø.

01.03.2019

Regional samling Inkluderende barnehage- og skolemiljø pulje 3


31.01.2019

Tiltak i skolemiljøsaker - ny nettressurs

Utdanningsdirektoratet har nå laget en ny nettressurs med eksempler på egnede tiltak for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing, mistrivsel og andre skolemiljøsaker.

09.11.2018

Inkluderende barnehage- og skolemiljø - pulje 4

Ny pulje med kompetanseheving for skoler og barnehager i arbeidet med å skape og opprettholde trygge og gode barnehage- og skolemiljø.  

27.08.2018

Skolene må bli flinkere til å oppfylle aktivitetsplikten sin

I fire av fem saker som fylkesmennene har vurdert, oppfyller ikke skolene aktivitetsplikten sin. Det er uakseptabelt, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

29.05.2018

Rettslig grunnlag for skolemiljøtiltak


12.03.2018

Lokalt mobbeombud

Alle fylker er invitert til å delta i regjeringens nasjonale ordning med mobbeombud i alle fylker.

27.02.2018

Regional samling - inkluderende barnehage- og skolemiljø

Som oppfølging av tredje samling i pulje 1, blir det regional samling i Bodø 19. april

27.11.2017

Barnehage- og skolemiljø ekstra pulje


03.10.2017

Påmelding til nettkurs - siste frist 13/10

Det er fremdeles noen ledige plasser til nettkurset om skolemiljø og mobbing. Siste frist for påmelding er 13. oktober!


Dette står i lova

Alle elevar har rett til eit trygt og godt skulemiljø. Skulen skal ha nulltoleranse mot krenking, som mobbing, vald, diskriminering og trakassering.

Skulen skal heile tida arbeide for best mogleg skulemiljø og at skulen blir opplevd som trygg og god for elevane. Rektor har ansvaret for at dette blir gjort.

Alle vaksne som arbeider på skulen skal følge med på at elevane har det bra og gripe inn mot mobbing og anna krenking. Dei skal også varsle rektor viss dei får mistanke eller kjennskap til at ein elev ikkje har det trygt og godt.

Dette står i opplæringslova kapittel 9A og gjeld frå 1.8.2017.