Grunnskule og vidaregåande opplæring

Grunnopplæringa vil seie grunnskule og vidaregåande opplæring. Opplæring på grunnskulenivået er eit kommunalt ansvar, mens fylkeskommunen har ansvaret for opplæringa på vidaregåande nivå. Også godkjende private skular kan tilby grunnopplæring.

Fylkesmannen har ansvaret for at eksamen i grunnskulen og på vidaregåande skule, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomførte etter gjeldande lover og retningslinjer.

Fylkesmannen rettleier fylkeskommunale, kommunale og private skuleeigarar etter opplæringslova og friskulelova. Fylkesmannen skal òg føre tilsyn med at skuleeigarane driv i samsvar med gjeldande lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkande ord og handlingar

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt skulemiljø utan mobbing og krenkingar. Viss du som elev ikkje har det trygt og godt på skulen, skal skulen hjelpe til. Viss skulen ikkje hjelper til, kan du ta kontakt med oss hjå Fylkesmannen. Vi har meir informasjon om korleis du får ein trygg skuledag utan mobbing. 

Klage til fylkesmannen

Fylkesmannen behandlar klager på enkeltvedtak etter føresegnene i opplæringslova og friskulelova med tilhøyrande forskrifter. Ei klage på eit enkeltvedtak skal sendast først til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikkje gir medhald i klaga, eller ikkje avviser saka, skal ho sendast til Fylkesmannen for endeleg behandling.

 

Vis meir


13.05.2019

Nå kan du teste nytt valgfag

Praktisk håndverksfag blir innført som nytt valgfag i ungdomsskolen og er nå tilgjengelig som en forsøkslæreplan. Kommuner og skoler som ønsker det, kan ta i bruk valgfaget fra høsten 2019.

09.05.2019

Veiledning av nyansatte lærere i barnehage og skole

Kvalifisert veiledning av nyutdannede skaper en god overgang fra utdanning til yrkesutøving. Nå har Utdanningsdirektoratet samlet gode tips og eksempler i en ny veileder.

02.05.2019

Tilbud om tospråklig opplæring i matematikk og naturfag på 8. og 9. trinnsnivå

NAFO gjennomfører skoleårene 2018/2019 og 2019/2020 et pilotprosjekt med nettbasert undervisningstilbud som supplement til vanlig undervisning. Elevene kan få støtte på språkene norsk, arabisk, tigrinja og somali.

23.04.2019

Si din mening om de nye læreplanene!

Utdanningsdirektoratet har laget en nettside med forslag til hvordan skoleeiere, skoler og andre kan arbeide med høringen om nye fagplaner.

11.04.2019

Æ E MÆ - forbygging av vold og overgrep mot barn

Æ E MÆ er en helhetlig modell for forebygging av vold og seksuelle overgrep blant barn og unge, utviklet av Sortland kommune.

25.03.2019

Barn og unge i Nordland trenger deg!

Skal du søke høyere utdanning? Sjekk ut læreryrket!

25.03.2019

Dronning Sonjas skolepris 2019

Hei, alle skoler - vil ikke 2019 være et fint år for å hente Dronning Sonjas skolepris til Nordland? Start søknadsprosessen nå!

15.03.2019

Forslag til nye læreplaner legges fram

Mandag 18. mars kl. 10 legger kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner frem forslagene til nye læreplaner i fag.

14.03.2019

Svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever

Tilskudd beregnet for barn, unge og voksne i grunnopplæringen.

01.03.2019

Regional samling for Inkluderende barnehage- og skolemiljø, pulje 3

Fylkesmannen inviterer til den første regionale samlingen for pulje 3 i satsingen IBSM.

Fleire nyhende