Grunnskule og vidaregåande opplæring

Grunnopplæringa vil seie grunnskule og vidaregåande opplæring. Opplæring på grunnskulenivået er eit kommunalt ansvar, mens fylkeskommunen har ansvaret for opplæringa på vidaregåande nivå. Også godkjende private skular kan tilby grunnopplæring.

Fylkesmannen har ansvaret for at eksamen i grunnskulen og på vidaregåande skule, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomførte etter gjeldande lover og retningslinjer.

Fylkesmannen rettleier fylkeskommunale, kommunale og private skuleeigarar etter opplæringslova og friskulelova. Fylkesmannen skal òg føre tilsyn med at skuleeigarane driv i samsvar med gjeldande lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkande ord og handlingar

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt skulemiljø utan mobbing og krenkingar. Viss du som elev ikkje har det trygt og godt på skulen, skal skulen hjelpe til. Viss skulen ikkje hjelper til, kan du ta kontakt med oss hjå Fylkesmannen. Vi har meir informasjon om korleis du får ein trygg skuledag utan mobbing. 

Klage til Fylkesmannen

Fylkesmannen behandlar klager på enkeltvedtak etter føresegnene i opplæringslova og friskulelova med tilhøyrande forskrifter. Ei klage på eit enkeltvedtak skal sendast først til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikkje gir medhald i klaga, eller ikkje avviser saka, skal ho sendast til Fylkesmannen for endeleg behandling.

Fylkesmannen behandlar klager på enkeltvedtak etter føresegnene i opplæringslova og friskulelova med tilhøyrande forskrifter. Viss du ønskjer å klage på eit enkeltvedtak, sender du klagen din til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikkje gir deg medhald i klagen din, blir klagen automatisk sendt vidre til Fylkesmannen for endeleg avgjerd.

 

Vis meir


27.05.2020

Reviderer smittevernveilederne for barnehage og skole

Fredag kommer det reviderte smittevernveiledere for barnehage og skole. Det melder kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby på dagens pressekonferanse.

20.05.2020

Alle ansatte i skoler regner som nøkkelpersonell med samfunnskritisk funksjon

Fra 18. mai er ansatte i barnehager og skoler regnet som viktig personell i håndteringen av koronakrisen. Dette gjelder også administrativ ledelse og kritisk driftspersonell.

20.05.2020

Ukeplanundersøkelsen er nå sendt ut

Nord universitet ønsker å forske på undervisningen som er gjennomført under coronaepidemien i uke 12-19. Invitasjon til lærere er nå sendt ut.

18.05.2020

Reviderte råd om håndhygiene i skoler


18.05.2020

Kompetansepakke programmering og algoritmisk tenkning

Utdanningsdirektoratet har nå lansert en digital kompetansepakke for programmering og algoritmisk tenkning. Pakken er for 1. til 10. trinn.

13.05.2020

Sammen om å forebygge

Nordland politidistrikt har sendt brev til alle barne- og ungdomsskoler i fylket med tips til hvordan lærere kan samtale med barn de er bekymret for om har det greit med tanke på vold og overgrep.

07.05.2020

Nytt valgfag i ungdomsskolen

Fra høsten blir det nytt valgfag i ungdomsskolen som elevene kan velge når valgfaget Praktisk håndverksfag innføres i tillegg til de 15 valgfagene som allerede finnes.

04.05.2020

Høring midlertidige forskriftsendringer om fravær i grunnopplæringen

Kunnskapsdepartementet sender nå på høring forslag om midlertidige endringer i forskrift til opplærings- og friskoleloven.

04.05.2020

Nettbaserte tilbud for ungdomsskoleelever

I mai er det søknadsfrist for to nettbaserte tilbud for ungdomsskoleelever. Ett tilbud for høyt presterende elever i matematikk, og ett tilbud for tospråklig fagopplæring i matematikk og naturfag.

04.05.2020

Nytt planleggingsverktøy i læreplanvisningen på udir.no

I uke 20 kommer det et nytt planleggingsverktøy som gir støtte til å ta i bruk nye læreplaner.

Fleire nyhende