Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn og behandler klager

Fylkesmannen informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Fylkesmannen har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer


16.12.2019

Gudsteneste i skoletida

Skolar kan gjennomføre gudstenester som ein del av si generelle kultur- og tradisjonsformidling, men gudstenesta bør ikkje få karakter av semesteravslutning. 

12.12.2019

Teieplikt og opplysingsplikt - betre tverrfagleg samarbeid.

Fylkesmannen i Rogaland og KoRus vest Stavanger inviterer til fagdag om teieplikt og opplysingsplikt den 12. februar 2020 på Scandic Hotell, Forus.    

03.12.2019

PISA 2018 - resultat

Norske elevar presterer i snitt svakare i lesing og naturfag samanlikna med forrige PISA-undersøking i 2015. Resultata for matematikk er uendra.

28.11.2019

Regional samling, inkluderande barnehage og skolemiljø, pulje 3

Velkommen til den tredje regionale samlinga for barnehagar og skolar i Karmøy og Suldal som deltek i Utdanningsdirektoratet si nasjonale satsing – Inkluderande barnehage- og skolemiljø, samlingsbasert tilbod, pulje 3  

26.11.2019

Opplæring til barn og unge som søkjer opphald i Noreg

Kommunar/fylkeskommunen kan nå sende søknad om tilskott for hausten 2019 for aldersgruppa 16-18 år. Frist for å søkje tilskott er 15. april 2020. Tilskottet skal bidra med finansiering og stimulere kommunane til å gi grunnskoleopplæring til barn og unge som søkjer opphald i Noreg.

18.11.2019

Nye læreplanar - grunnskolen og gjennomgåande fag vgo

Her er dei nye læreplanane for grunnskolen og gjennomgåande fag i vidaregåande opplæring. For 1.–9. trinn og Vg1 blir dei innførte august 2020. For 10. trinn og Vg2 blir dei innførte august 2021. For Vg3 blir dei innførte august 2022.

11.11.2019

Ny stortingsmelding om tidleg innsats i barnehage, skole og SFO

Regjeringa styrker tidleg innsats i heile barnehage- og skoleløpet. Alle skolar skal få tilgang til lærarspesialistar i begynnaropplæringa frå 1. til 4. klasse, og alle skolar og barnehagar skal ha spesialpedagogisk kompetanse.  

11.11.2019

BASIL-samling på SKYPE

Velkomen til BASIL-samling på SKYPE tirsdag 26. november 2019 Kl 10.00 - 11.00

04.11.2019

Barnehagekonferansen 2020

Barnehagekonferansen 2020 blir arrangert onsdag 6. mai 2020. Meir info kjem seinare.

31.10.2019

Fellessensur i grunnskolen og vidaregåande opplæring våren 2020

Utdanningsdirektoratet har fastsett tidsplanen for sentralt gitt eksamen våren 2020.  Under finn du datoane Fylkesmannen i Rogaland arrangerer sensorskolering og fellessensur. Vi ber at skoleeigar tek omsyn til desse datoane ved planlegging av lokalt gitt eksamen.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel