Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn og behandler klager

Fylkesmannen informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Fylkesmannen har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer


21.09.2020

Avlyst eksamen førte til fleire grunnskolepoeng

Grunnskulepoeng auka i snitt med 1,2 poeng siste skuleår. I Rogaland var auka på 1,1 poeng, som er den største auka nokosinne.

10.09.2020

Oppvekstprofiler -sammenstilling av statistikk for barn og unge

Oppvekstprofiler for alle landets kommmuner viser noen av kommunens styrker og utfordringer. Profilene kan benyttes i planarbeidet for barn og unges oppvekstmiljø.

03.09.2020

Tips til leseundervisning med utgangspunkt i nasjonale prøver

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) har nå ferdigstilt to kompetanseutviklingspakker om å følge opp resultatene fra nasjonale prøver i lesing. Dette kan være til hjelp når skolene skal analysere og følge opp resultatene sine.

01.09.2020

GSI samling 2020

Digital GSI-samling 15.09.2020. Her finner du opptak og lysarkene fra samlingen.

31.08.2020

Rettleiing av nyutdanna lærarar

Den første tida som lærar er viktig og kan opplevast som krevjande. Derfor er kvalifisert rettleiing viktig både for å gi nye lærarar auka tryggleik til å handtere og meistre arbeidssituasjonen, og få auka bevisstheit om verdien av eigen kompetanse. Det er også laga ein rettleiar om arbeidet. Søk Utdanningsdirektoratet om tilskot til rettleiing av nyutdanna lærarar innan 18.september 2020

31.08.2020

Ordensreglement i skolen

Læring, tryggleik, trivsel, respekt og toleranse er sentrale føremål med opplæringa. For å fremje slike verdiar, og for å oppnå eit godt læringsmiljø for elevane, er det viktig å ha klare rammer. Felles reglar for heile skolesamfunnet kan bidra til å gi eit godt og trygt skolemiljø. Alle skolar skal difor ha eit ordensreglement.

31.08.2020

Rettleiing av nyutdanna barnehagelærarar

Det er ikkje alt ein kan lære i utdanninga. Noko lærer ein fyrst når ein kjem ut i yrket. Rettleiing av nyutdanna barnehagelærarar er ei investering for profesjonsutvikling i barnehagen, og skal bidra til å skape samanheng mellom utdanning og yrke.  

27.08.2020

Foreslå din skole til Benjaminprisen 2020

Tilhører du en skole som jobber aktivt mot rasistiske kommentarer og holdninger blant norske elever? Har dere god undervisning som utfordrer stereotypier og fordommer? Jobber skolen systematisk for å skape likeverd og samhold?

27.08.2020

Permisjon frå skolen

Alle barn i grunnskolealder har opplæringsplikt. Det er likevel mogleg å søkje permisjon frå den pliktige opplæringa. Føresegner om dette finst i opplæringslova § 2–11.

27.08.2020

Politiattest i barnehagen

Alle som blir tilsette i barnehagen skal levere politiattest. Personar som jobbar mindre enn 14 dagar i barnehage må også levere politiattest.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel