Vaksenopplæring


01.07.2020

Videregående opplæring for voksne

Fylkeskommunen har ansvaret for videregående opplæring for voksne. Det skilles mellom de med voksenrett til videregående opplæring, og de uten rett. Fylkesmannen er klageinstans for inntak i videregående opplæring.

19.08.2019

Vaksne sin rett til grunnskoleopplæring

Det er kommunen som har ansvaret for å tilby grunnskole for vaksne. Opplæringa er gratis. Den vaksne må søke for at kommunen skal kunne vurdere om nokon har rett til grunnskoleopplæring. Kommunen kan ikkje stille spesielle krav til søknaden.

25.03.2019

Enkeltvedtak om rett til grunnskoleopplæring for vaksne

Fleire kommunar som har grunnskoleopplæring for vaksne opplever at nokre deltakarar ønskjer ein annan progresjon enn kommunen finn forsvarleg. Dette gjeld også for deltakarar i forsøket med modulstrukturert opplæring på nivået under vidaregåande opplæring. Fleire av lov- og forskriftskrava i opplæringslova gjeld i forsøket, mellom anna kravet om at det skal fattast enkeltvedtak etter § 4A-1.

15.10.2018

Kompetansepluss – Søk om pengar til opplæring i grunnleggjande ferdigheiter

Bedriftar, offentlege verksemder og frivillige organisasjonar kan søkje om pengar gjennom Kompetansepluss til opplæring i grunnleggjande ferdigheiter i lesing, skriving, rekning, munnleg, ikt og norsk eller samisk. Søknadsfristen er 10. desember 2018.

20.08.2018

Vaksne sin rett til grunnskuleopplæring

Det er kommunen som har ansvaret for å tilby grunnskole for vaksne. Opplæringa er gratis. For at kommunen skal kunne vurdere om den vaksne har rett til grunnskoleopplæring, må det foreligge ein søknad. Kommunen kan ikkje stille spesielle krav til søknaden.

03.07.2017

Rogaland satsar på vaksenopplæring

Flest mogleg vaksne skal få høve til å kvalifisere seg for arbeidslivet. Vaksenopplæringsrådet i Rogaland har laga ein plan for å nå dette målet. 

17.03.2016

Skal koordinere vaksenopplæringa

Vaksenopplæringsrådet i Rogaland skal medverke til offensiv satsing på vaksenopplæring i fylket og til tenleg organisering av samarbeidet i sektoren. 

17.03.2016

Frå utanforskap til ny sjanse

Vaksne som ikkje er i varig arbeid, skal få ein ny sjanse til å tilegne seg den kompetansen dei treng i arbeidslivet. Det er regjeringa sin ambisjon for eit kunnskapsamfunn kor alle deltek. Korleis dei vil gjere dette er lagt fram i meldinga Fra utenforskap til ny sjanse. 

23.10.2014

Vaksne sin rett til grunnskoleopplæring

Vaksne har rett til grunnskoleopplæring om tre vilkår er oppfylte.  - Ein må vere over opplæringspliktig alder (jf.oppl. § 2-1). - Ein må trenge grunnskoleopplæring (jf.oppl. §4a-1) - Ein må ikkje ha rett til vidaregåande opplæring (jf.oppl. § 3-1).

18.10.2013

Opplæring i grunnleggjande dugleikar

Vaksne har rett til opplæring i grunnleggjande dugleikar. Utdanningsdirektoratet har utarbeidd nytt materiell for å informere vaksne om at det er mogleg å få grunnopplæring og at dei har rett på slik opplæring. Kommunane kan sjølv tilpassa informasjon ut frå dei malane som direktoratet har laga.

Flere nyheter