Vaksne sin rett til grunnskoleopplæring

Det er kommunen som har ansvaret for å tilby grunnskole for vaksne. Opplæringa er gratis. Den vaksne må søke for at kommunen skal kunne vurdere om nokon har rett til grunnskoleopplæring. Kommunen kan ikkje stille spesielle krav til søknaden.

Kven har rett?

For å ha rett til grunnskole for vaksne må søkjaren oppfylle følgjande vilkår:


• Vere over opplæringspliktig alder (normalt hausten det året ein fyller 16 år)
• Ha lovleg opphald i Noreg
• Trenge grunnskoleopplæring


Kommunen kan ikkje krevje at søkaren må ha kompetanse i norsk på eit gitt nivå for å ha rett til grunnskole.
Ein vaksen som har rett til vidaregåande kan også ha rett til grunnskole for vaksne. Det vil vere aktuelt for vaksne som har behov for meir grunnskuleopplæring for å klare å fullføre og bestå vidaregåande opplæring.


Innhaldet i opplæringstilbodet

For å få vitnemål må den vaksne ha:


• Standpunktkarakter i norsk, engelsk og matematikk
• Standpunktkarakter i to av faga samfunnsfag, naturfag og KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk)
• Eksamenskarakter i eitt fag med sentralt gitt skriftleg eksamen (norsk, engelsk eller matematikk) og i eitt fag med lokalt gitt munnleg eksamen (alle dei fem faga kan trekkast ut ).

Enkelte har ikkje som mål å få fullt vitnemål, men har behov for opplæring i grunnleggjande dugleik, som vil seie å lese, skrive, rekne, uttrykkje seg munnleg og å nytte digitale verktøy.


Særskild språkopplæring

Sjølv om det ikkje er ein eigen paragraf i kap 4A som regulerer det, kan også vaksne med rett til grunnskole kan ha rett til særskild språkopplæring. Dei kan ha rett til både særskild norskopplæring, tospråkleg fagopplæring og/eller morsmålsopplæring. Dette må kommunen vurdere slik at opplæringa bli tilpassa den enkelte.


Rådgiving og realkompetansevurdering

For å kartleggje kva slags opplæring den vaksne treng, er det viktig med god rådgiving og realkompetansevurdering. Denne vurderinga skal klargjere kva for nokre fag den vaksne treng opplæring i, og om det er heile eller berre delar av faget.


Spesialundervisning

Vaksne kan også ha rett til spesialundervisning. Vi skil mellom to hovudgrupper:


• Vaksne som ikkje har eller som ikkje kan få eit tilfredsstillande utbytte av opplæringa
• Vaksne som har særlege behov for opplæring for å kunne utvikle eller halde ved like grunnleggjande dugleik


Enkeltvedtak

Kommunen må fatte enkeltvedtak om:


• Rett eller ikkje rett til grunnskuleopplæring for vaksne
• Realkompetansevurdering


For vaksne med behov må kommune også fatte vedtak om:


• Rett eller ikkje rett til spesialundervisning for vaksne
• Rett til særskilt språkopplæring


Kommunen kan fatte separate enkeltvedtak, eller dei kan samle meir enn eitt vedtak i same dokument. Det må komme klart fram at deltakaren kan klage på kvar av desse rettane i eit samla enkeltvedtak.


Fylkesmannen i Rogaland er klageinstans på enkeltvedtak etter opplæringslova kap 4A.

For meir informasjon viser vi til Utdanningsdirektoratet si heimeside.