Grunnskole og videregående opplæring

Grunnopplæringen består av grunnskole og videregående opplæring. Opplæring på grunnskolenivå er et kommunalt ansvar, mens fylkeskommunen har ansvaret for opplæringen på videregående nivå. Også godkjente private skoler kan tilby grunnopplæring.

Fylkesmannen har ansvaret for at eksamen i grunnskolen og på videregående skole, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomført etter gjeldende lover og retningslinjer.

Fylkesmannen veileder fylkeskommunale, kommunale og private skoleeiere etter opplæringsloven og friskoleloven. Fylkesmannen skal også føre tilsyn med at skoleeierne driver i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkende ord og handlinger

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Fylkesmannen. Vi har mer informasjon om hvordan du får en trygg skoledag uten mobbing. 

Klage til Fylkesmannen

Fylkesmannen behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i opplæringsloven og friskoleloven med tilhørende forskrifter. Hvis du ønsker å klage på et enkeltvedtak, sender du klagen til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir medhold i klagen din, blir klagen automatisk sendt til Fylkesmannen for endelig behandling.

 

Vis mer


08.04.2020

Tiltak på skole- og barnehageområdet under koronautbruddet våren 2020

En ekspertgruppe nedsatt 27. mars har utarbeidet en rapport der det gjøres vurderinger av tiltak knyttet til barnehage og skole og konsekvensene disse tiltakene har for barn og unge og for smittevernet.

01.04.2020

Barnehage- og skoleeiers ansvar for å sørge for skoletilbud

Lørdag 28.mars ble det fattet midlertidig forskrifter i koronaloven om skole- og barnehageeiers plikt til å ha tilbud til barn som ikke kan være hjemme.

26.03.2020

Klage på karakter i grunnskolen

Elevar har rett til å klage på  standpunktkarakter og eksamenskarakter. Er du elev i grunnskolen finn du her informasjon om korleis du kan klage, kva du kan klage på og kven som kan klage

17.03.2020

Tilbod til barn opp til 12 år

Det er noko ulik praksis frå kommune til kommune når det gjeld kva for nokre barn som får tilbod på skolen. Sjølv om kommunen må ha ein restriktiv praksis for å hindre spreiing av virus, er til dømes det å avgrense tilbodet til 1.- 4. klasse, ikkje i tråd med retningslinene.

13.03.2020

Verktøy til bruk i innsatsen mot vald og overgrep mot barn

Barne- og likestillingsdepartementet ga i 2016 ut «Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2021)», ein opptrappingsplan mot vald i nære relasjonar og vald og overgrep mot barn og unge. Opptrappingsplanen gjer ein oversikt over dagens situasjon, tiltak for å bekjempa vald og overgrep, og hovedutfordringane knytta til vald og overgrep.

10.03.2020

Utdanning: Informasjon om koronavirus

Utdanningsdirektoratet har oppretta ei nettside med oppdatert informasjon om koronaviruset. 

11.02.2020

Søk vidareutdanning innan 1. mars

Vidareutdanning er eit tilbod til lærarar, rektorar, barnehagelærarar, styrarar og andre.

11.02.2020

Er det lov å bruke tvang i skolen?

Fylkesmannen får ofte spørsmål om kva reglar som gjeld for bruk av tvang i skolen. Mange er usikre på dette, mellom anna fordi det finst eigne reglar for bruk av tvang i helselovgivinga. Men opplæringslova gir ikkje heimel for bruk av fysisk tvang og makt overfor elevar. 

03.02.2020

Tilskott til skolebibliotek

Kommunar kan søkje om tilskott til å styrkje skolebiblioteka sitt arbeid med lesestimulering. Søknadsfrist er 27. mars 2020

16.12.2019

Gudsteneste i skoletida

Skolar kan gjennomføre gudstenester som ein del av si generelle kultur- og tradisjonsformidling, men gudstenesta bør ikkje få karakter av semesteravslutning. 

Flere nyheter