Grunnskole og videregående opplæring

Grunnopplæringen består av grunnskole og videregående opplæring. Opplæring på grunnskolenivå er et kommunalt ansvar, mens fylkeskommunen har ansvaret for opplæringen på videregående nivå. Også godkjente private skoler kan tilby grunnopplæring.

Fylkesmannen har ansvaret for at eksamen i grunnskolen og på videregående skole, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomført etter gjeldende lover og retningslinjer.

Fylkesmannen veileder fylkeskommunale, kommunale og private skoleeiere etter opplæringsloven og friskoleloven. Fylkesmannen skal også føre tilsyn med at skoleeierne driver i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkende ord og handlinger

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Fylkesmannen. Vi har mer informasjon om hvordan du får en trygg skoledag uten mobbing. 

Klage til Fylkesmannen

Fylkesmannen behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i opplæringsloven og friskoleloven med tilhørende forskrifter. Hvis du ønsker å klage på et enkeltvedtak, sender du klagen til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir medhold i klagen din, blir klagen automatisk sendt til Fylkesmannen for endelig behandling.

 

Vis mer


03.02.2020

Tilskott til skolebibliotek

Kommunar kan søkje om tilskott til å styrkje skolebiblioteka sitt arbeid med lesestimulering. Søknadsfrist er 27. mars 2020

16.12.2019

Gudsteneste i skoletida

Skolar kan gjennomføre gudstenester som ein del av si generelle kultur- og tradisjonsformidling, men gudstenesta bør ikkje få karakter av semesteravslutning. 

03.12.2019

PISA 2018 - resultat

Norske elevar presterer i snitt svakare i lesing og naturfag samanlikna med forrige PISA-undersøking i 2015. Resultata for matematikk er uendra.

18.11.2019

Nye læreplanar - grunnskolen og gjennomgåande fag vgo

Her er dei nye læreplanane for grunnskolen og gjennomgåande fag i vidaregåande opplæring. For 1.–9. trinn og Vg1 blir dei innførte august 2020. For 10. trinn og Vg2 blir dei innførte august 2021. For Vg3 blir dei innførte august 2022.

11.11.2019

Ny stortingsmelding om tidleg innsats i barnehage, skole og SFO

Regjeringa styrker tidleg innsats i heile barnehage- og skoleløpet. Alle skolar skal få tilgang til lærarspesialistar i begynnaropplæringa frå 1. til 4. klasse, og alle skolar og barnehagar skal ha spesialpedagogisk kompetanse.  

17.10.2019

Tilskot til turar til minnestader frå andre verdskrig

Skolar kan søkje om middel til å reise på tur til minnestader frå andre verdskrig.

14.10.2019

Deling av klasselister

Klasselister og elevlister er offentlege dokument. Skolar kan som hovudregel dele ut klasselister til føresette og elevar om dei ønskjer det.

09.07.2019

Nytt til skolestart

Fokus neste skoleår er fornyinga av læreplanane. Det blir også plikt for kommunane å tilby leirskoleopphald samt nye reglar for fråver og delar av kjøreopplæringa i vidaregåande skole. Les meir om kva som er nytt på nettstaden til Utdanningsdirektoratet.

27.06.2019

Foreslå din skole til Benjaminprisen 2019

Tilhøyrer du ein skole som arbeider aktivt mot rasistiske kommentarar og haldningar blant norske elevar? Har skolen god undervisning som utfordrar stereotypiar og fordommar? Arbeider skolen systematisk for å skape likeverd og samhald?  Foreslå din skole til Benjaminprisen 2019!

12.06.2019

Foreslå kandidatar til foreldreutval for barnehagar og for grunnskolen

Det skal velgjast nye kandidatar både til nytt foreldreutval for barnehagar (FUB) og til nytt foreldreutval for grunnopplæringa (FUG) 2020 -2023. Kandidatar må ha erfaring frå arbeid som foreldrerepresentant på barnehage,- skole- eller kommunenivå. Foreslå kandidatar innan 1. september 2019