Grunnskole og videregående opplæring

Grunnopplæringen består av grunnskole og videregående opplæring. Opplæring på grunnskolenivå er et kommunalt ansvar, mens fylkeskommunen har ansvaret for opplæringen på videregående nivå. Også godkjente private skoler kan tilby grunnopplæring.

Fylkesmannen har ansvaret for at eksamen i grunnskolen og på videregående skole, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomført etter gjeldende lover og retningslinjer.

Fylkesmannen veileder fylkeskommunale, kommunale og private skoleeiere etter opplæringsloven og friskoleloven. Fylkesmannen skal også føre tilsyn med at skoleeierne driver i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkende ord og handlinger

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Fylkesmannen. Vi har mer informasjon om hvordan du får en trygg skoledag uten mobbing. 

Klage til Fylkesmannen

Fylkesmannen behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i opplæringsloven og friskoleloven med tilhørende forskrifter. Hvis du ønsker å klage på et enkeltvedtak, sender du klagen til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir medhold i klagen din, blir klagen automatisk sendt til Fylkesmannen for endelig behandling.

 

Vis mer


02.07.2020

Kva gjer PPT?

PPT står for pedagogisk psykologisk rådgjevingsteneste.  PPT skal hjelpe til med at alle har eit inkluderande, likeverdig og tilpassa pedagogisk tilbod. Kvar kommune skal ha ei slik teneste.

26.06.2020

NOKUT er godkjenningsmyndigheit for yrkeskvalifikasjonar frå utlandet

Frå 1. januar 2020 må lærarar, styrarar og pedagogiske leiarar i barnehage med yrkeskvalifikasjonar frå utlandet søkje NOKUT om å få godkjent utanlandske kvalifikasjonar. Godkjenninga er obligatorisk for alle som skal tilsettast i desse yrka.

22.06.2020

Særskilte behov og spesialundervisning i skolen

Alle elevar i grunnskole og vidaregåande skole skal få tilpassa opplæring. Det vil seie at skolen og læraren har plikt til å leggje til rette og tilpasse opplæringa for den enkelte så langt det lar seg gjere innanfor den ordinære opplæringa. Når ein elev treng tilrettelegging og oppfølging ut over tilrettelegging innan ordinær opplæring, kan eleven ha rett til spesialundervisning.   

18.06.2020

Skulane må planlegge for ny smittetopp

Alle skular bør ha ein skriftleg plan for korleis dei organiserer opplæringa etter nivået på smitte i befolkninga.

10.06.2020

Fritak frå vurdering med karakter i faget framandspråk

Elevar i videregåande opplæring i studieførebuande utdanningsprogram som er hardt ramma av dysleksi eller spesifikke språkvanskar, kan søkje om fritak frå vurdering med karakter i faget framandspråk.

19.05.2020

Rett til spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp vs krav til smittevern i skoler og barnehager

Nå når skoler og barnehager igjen er åpne er det mange som spør oss om hvordan individuelle rettigheter som spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp skal ivaretas. Disse rettighetene gjelder som utgangspunkt fortsatt, selv om skolene og barnehagene må bruke mye ressurser på smittevern og organisering av grupper/ kohorter for å oppfylle krav på dette området.

06.05.2020

Trygt og godt skolemiljø når skolene åpner

Mange elever har opplevd hjemmeskole som krevende, både faglig og sosialt. Når skolene nå gradvis åpner, er det svært viktig at skolene følger godt med på elevenes skolemiljø slik at de raskt kan fange opp elever som ikke har det trygt og godt.

08.04.2020

Tiltak på skole- og barnehageområdet under koronautbruddet våren 2020

En ekspertgruppe nedsatt 27. mars har utarbeidet en rapport der det gjøres vurderinger av tiltak knyttet til barnehage og skole og konsekvensene disse tiltakene har for barn og unge og for smittevernet.

01.04.2020

Barnehage- og skoleeiers ansvar for å sørge for skoletilbud

Lørdag 28.mars ble det fattet midlertidig forskrifter i koronaloven om skole- og barnehageeiers plikt til å ha tilbud til barn som ikke kan være hjemme.

26.03.2020

Klage på karakter i grunnskolen

Elevar har rett til å klage på  standpunktkarakter og eksamenskarakter. Er du elev i grunnskolen finn du her informasjon om korleis du kan klage, kva du kan klage på og kven som kan klage