Kommuneøkonomi

Fylkesmannen skal gi råd og rettleiing i økonomiforvaltninga, blant anna knytt til regelverk, inntektssystem og statsbudsjett.

Robek

Kommunar med meirforbruk som ikkje blir nedbetalt etter krava i kommunelova, blir registrert i "Register om betinget godkjenning og kontroll" (Robek). Fylkesmannen skal kontrollere budsjett og økonomiplanar i Robek-kommunar og godkjenne alle vedtak om lån og langsiktige leieavtalar.

Kommunale garantiar

Kommunane kan gi lånegarantiar. Når ein kommune garanterer for eit beløp som overstig 500 000 kroner, skal vedtaket godkjennast av Fylkesmannen.

Skjønnsmidlar

Kommunane kan få skjønnsmidlar, som er ein del av dei statlege overføringane til kommunesektoren. Det er Fylkesmannen som fordeler midlane til kommunen i det enkelte fylket. Tildelinga skjer etter departementets retningslinjer.

Interkommunale selskap

Dersom ein av eigarkommunane i selskapet er underlagt reglane i kommunelovas § 60, skal selskapets vedtak om opptak av lån, godkjennast av Fylkesmannen.

Vis meir


17.03.2016

Sanner til Kommuneøkonomidagen

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner skal presentera kommuneproposisjonen for 2017, og då kjem det også fram kva regjeringa går inn for når det gjeld nytt inntektssystem for kommunane.

09.03.2016

Kommuneøkonomiseminar

Onsdag 6. april arrangerer Fylkesmannen, i samarbeid med KS og NKK, eit økonomiseminar med svært aktuelle tema som oljekutt, befolkningsprognosar, Kostra og arbeidsmarknad.

03.03.2016

Fylkesmannen om nytt inntektssystem

I desember i fjor sende Kommunal- og moderniseringsdepartementet ut forslaget til nytt inntektssystem for kommunane på høyring. Fylkesmannen i Rogaland har merknader til fleire element i framlegget. 

21.12.2015

10 kommunar får i alt 6,1mill. kr for flyktningkostnader

10 kommunar i fylket får ekstra midlar av skjønstramma til KMD fordi dei har hatt store kostnader i samband med flyktningsituasjonen i haust. Dette gjeld kommunane Eigersund, Sandnes, Stavanger, Haugesund, Lund, Hå, Sola, Sauda, Karmøy, og Vindafjord.

21.12.2015

Endeleg budsjettvedtak - kommunesektoren

Stortinget fatta 12. desember endeleg vedtak om rammetilskota til kommunane for 2016. Dei viktigaste endringane i høve til budsjettforslaget i oktober er at skatteoppkrevarfunksjonen ikkje blir overført og at 594,6 mill. kr dermed blir tilbakeført, vidare blir det ikkje noko av vedlikehalds- og rehabiliteringstilskotet som var føreslått.

17.12.2015

Nytt inntektssystem – viktig for kommunane si framtid

I dag har regjeringa lagt fram høyringsforslag til nytt inntektssystem for kommunane. Det ligg til grunn at det nye inntektssystemet skal vere meir målretta for å gjere kommunane rusta til å møte utfordringane i framtida.

20.11.2015

Ny kommunaløkonomisk statistikk

Hovudbiletet samla for fylket er at handlefridomen (netto driftsresultat)  relativt  er svekka noko dei seinare åra, samstundes som gjeldsgraden har nærma seg  landet.

05.11.2015

Orientering om skjønstildelinga for 2016

I rammetilskotet til kommunane (kap. 571), jf. Grønt hefte tabell 1-k, er det som i tidlegare år ein sum som er fordelt av fylkesmennene etter skjøn. Vi gir her ei orientering om hovud-momenta ved tildelinga av skjønsmidlar for 2016.

07.10.2015

Kommuneopplegget i statsbudsjettet for 2016

Forslag til statsbudsjett blei lagt fram onsdag 7.oktober og vi har utarbeidd eit samandrag av kommuneopplegget. For kommunane i fylket samla er det venta ein nominell vekst i frie inntekter på 4,5 prosent, mot 4,3 prosent for landet, i høve til overslag på rekneskap 2015.

02.10.2015

Analyseverktøy KOSTRA-tal for 2014

Vi legg fram ein ny versjon av eit samanlikningsverktøy for kommunal økonomi og tenesteyting, oppdatert med endelege KOSTRA-tal for 2014.