Kommuneøkonomi

Fylkesmannen skal gi råd og rettleiing i økonomiforvaltninga, blant anna knytt til regelverk, inntektssystem og statsbudsjett.

Robek

Kommunar med meirforbruk som ikkje blir nedbetalt etter krava i kommunelova, blir registrert i "Register om betinget godkjenning og kontroll" (Robek). Fylkesmannen skal kontrollere budsjett og økonomiplanar i Robek-kommunar og godkjenne alle vedtak om lån og langsiktige leieavtalar.

Kommunale garantiar

Kommunane kan gi lånegarantiar. Når ein kommune garanterer for eit beløp som overstig 500 000 kroner, skal vedtaket godkjennast av Fylkesmannen.

Skjønnsmidlar

Kommunane kan få skjønnsmidlar, som er ein del av dei statlege overføringane til kommunesektoren. Det er Fylkesmannen som fordeler midlane til kommunen i det enkelte fylket. Tildelinga skjer etter departementets retningslinjer.

Interkommunale selskap

Dersom ein av eigarkommunane i selskapet er underlagt reglane i kommunelovas § 60, skal selskapets vedtak om opptak av lån, godkjennast av Fylkesmannen.

Vis meir


13.05.2016

Kommuneproposisjonen for 2017 - hovudpunkt

Kommuneproposisjonen for 2017 blei lagt fram 11. mai. Vi har laga eit samandrag av hovudpunkta

03.05.2016

Likevel brukbart økonomisk resultat i kommunane i 2015

Driftsresultata i kommunane i fylket i 2015 var betre enn landet, til trass for at skatteinngangen var svakare.

27.04.2016

Nytt inntektssystem - her er tala

Siste veke presenterte regjeringspartia saman med venstre avtale om nytt inntektssystem for kommunane. I dag har regjeringa lagt ut informasjon om korleis dette slår ut for kommunane

26.04.2016

Svakare skatteinngang enn landet i 2015

Kommunane i Rogaland hadde  svakast skattevekst av fylka i fjor, det vanlege har vore større vekst enn landet. Nivået pr. innbyggjar ligg framleis godt over landet, men gjekk ned i 2015. 

22.04.2016

Avtale om nytt inntektssystem i kommunane

I går presenterte regjeringspartia, saman med Venstre, ein avtale om nytt inntektssystem for kommunane.  

18.03.2016

Skjønsmidlar til kommunale innovasjons- og fornyingsprosjekt 2016

Kommunane kan nå søkja om midlar til innovasjons- og fornyingsprosjekt. Søknader må sendast elektronisk og fristen er 6. mai.

18.03.2016

Skjønstilskot til språkdeling 2016

Fylkesmannen har fordelt  8,7 mill. kr av skjønsramma for 2016 til7 kommunar sidan dei har meirutgifter i samband med språkdeling.

18.03.2016

Lågare folketilvekst enn landet i 2015

For første gong på mange år aukar folketalet i Rogaland mindre enn landet.

09.03.2016

Kommuneøkonomiseminar

Onsdag 6. april arrangerer Fylkesmannen, i samarbeid med KS og NKK, eit økonomiseminar med svært aktuelle tema som oljekutt, befolkningsprognosar, Kostra og arbeidsmarknad.

03.03.2016

Fylkesmannen om nytt inntektssystem

I desember i fjor sende Kommunal- og moderniseringsdepartementet ut forslaget til nytt inntektssystem for kommunane på høyring. Fylkesmannen i Rogaland har merknader til fleire element i framlegget.