Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Kommuneøkonomi

Statsforvaltaren skal gi råd og rettleiing i økonomiforvaltninga, blant anna knytt til regelverk, inntektssystem og statsbudsjett.

Robek

ROBEK-registeret er eit register over kommunar og fylkeskommunar som er i økonomisk ubalanse eller som ikkje har vedteke økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsrekneskapen innanfor dei fristane som gjeld. Kommunar og fylkeskommunar i ROBEK er underlagt statleg kontroll (delegert til Statsforvaltaren) med årsbudsjettet, låneopptak og langsiktige leigeavtalar. Kommunar og fylkeskommunar i ROBEK skal fastsette ein tiltaksplan som sikrar at økonomien kjem i balanse.

Kommunale garantiar

Kommunane kan gi lånegarantiar. Vedtaket skal godkjennast av Statsforvaltaren dersom beløpet som kommunen garanterer for, er over ein bestemt sum. Tal innbyggarar i kommunen avgjer kva beløpsgrense som gjeld. Beløpsgrensene er slik: 

  • 800 000 kroner for kommunar som ikkje har meir enn 3000 innbyggarar
  • 2 000 000 kroner for kommunar som har over 3000, men ikkje meir enn 10 000 innbyggarar
  • 4 000 000 for kommuner som har over 10 000, men ikkje meir enn 30 000 innbyggarar
  • 7 000 000 for kommuner som har over 30 000, men ikkje meir enn 100 000 innbyggarar
  • 10 000 000 for kommuner som har over 100 000 innbyggarar

Tal innbyggarar per 1. januar året før garantivedtaket avgjer beløpsgrensa for kommunen.

Skjønnsmidlar

Kommunane kan få skjønnsmidlar, som er ein del av dei statlege overføringane til kommunesektoren. Det er Fylkesmannen som fordeler midlane til kommunen i det enkelte fylket. Tildelinga skjer etter departementets retningslinjer.

Interkommunale selskap

Dersom ein av eigarkommunane i selskapet er underlagt reglane i kommunelovas § 28-3, skal selskapets vedtak om opptak av lån, godkjennast av Fylkesmannen.

Vis meir


26.01.2018

Skjønstilskot til språkdeling 2018

Fylkesmannen har fordelt  9,9 mill. kr av skjønsramma for 2018 til sju kommunar sidan dei har meirutgifter i samband med språkdeling.


22.12.2017

Stortingsvedtak om rammetilskot for 2018

Stortinget vedtok 18. desember 2017 rammetilskot til kommunar og fylkeskommunar i 2018, jf. Innst. 16 S (2017–2018) frå kommunal- og forvaltningskomiteen.


14.12.2017

Kommunaløkonomisk statistikk for 2016

Òg i 2016 fekk kommunane eit gunstig netto driftsresultat grunna ekstraodrinære skatteinntekter, medan gjelda framleis aukar.


Orientering om skjønstildelinga for 2018

I rammetilskotet til kommunane (kap. 571), jf. Grønt hefte tabell 1-k, er det som i tidlegare år ein sum som er fordelt av fylkesmennene etter skjøn. Vi gir her ei orientering om hovud-momenta ved tildelinga av skjønsmidlar for 2018.


16.10.2017

Ny tilskotsordning til kommunar for unytta busetjingsplassar for einslege mindreårige flyktningar i 2016

I samband med revidert nasjonalbudsjett 2017 blei det løyvt 20 millionar kroner til tilskotsordning for kompensasjon av kommunanes utgifter i 2016 knytt til førebuing av busetjing av einslege mindreårige flyktningar som ikkje blei busette.


12.10.2017

Kommuneopplegget i statsbudsjettet for 2018

Forslag til statsbudsjett blei lagt fram torsdag 12. oktober og vi har utarbeidd eit samandrag av kommuneopplegget. For kommunane i fylket samla er det venta ein nominell vekst i frie inntekter på 3,1 %, mot 2,6 % for landet, i høve til overslag på rekneskap 2017.


12.07.2017

Analyseverktøy med KOSTRA-tal for 2016

Vi legg fram ein ny versjon av eit samanlikningsverktøy for kommunal økonomi og tenesteyting, oppdatert med endelege KOSTRA-tal for 2016.


05.07.2017

Innovasjonsprosjekt - første tildeling for 2017

Fylkesmannen har fordelt kr 3 250 000 til 8 kommunale innovasjonsprosjekt av skjønsmidlane for 2017. Sidan det skal haldast av ein reserve på 3,35 mill. kr til hausten, vil det bli ein ny tildelingsrunde då.


01.06.2017

Kommuneøkonomidagen 2017: Færre kommunar på ROBEK-lista

Det økonomiske opplegget for 2018, omstilling i Haugesund og kommunal bustadpolitikk var tema på Kommuneøkonomidagen i Stavanger 30. mai 2017.


12.05.2017

Kommuneproposisjonen for 2018

Kommuneproposisjonen for 2018 blei lagt fram 11. mai. Vi har laga eit samandrag av hovudpunkta.