Kommuneøkonomi

Fylkesmannen skal gi råd og rettleiing i økonomiforvaltninga, blant anna knytt til regelverk, inntektssystem og statsbudsjett.

Robek

ROBEK-registeret er eit register over kommunar og fylkeskommunar som er i økonomisk ubalanse eller som ikkje har vedteke økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsrekneskapen innanfor dei fristane som gjeld. Kommunar og fylkeskommunar i ROBEK er underlagt statleg kontroll (delegert til fylkesmannen) med årsbudsjettet, låneopptak og langsiktige leigeavtalar. Kommunar og fylkeskommunar i ROBEK skal fastsette ein tiltaksplan som sikrar at økonomien kjem i balanse.

Kommunale garantiar

Kommunane kan gi lånegarantiar. Vedtaket skal godkjennast av Fylkesmannen dersom beløpet som kommunen garanterer for, er over ein bestemt sum. Tal innbyggarar i kommunen avgjer kva beløpsgrense som gjeld. Beløpsgrensene er slik: 

  • 800 000 kroner for kommunar som ikkje har meir enn 3000 innbyggarar
  • 2 000 000 kroner for kommunar som har over 3000, men ikkje meir enn 10 000 innbyggarar
  • 4 000 000 for kommuner som har over 10 000, men ikkje meir enn 30 000 innbyggarar
  • 7 000 000 for kommuner som har over 30 000, men ikkje meir enn 100 000 innbyggarar
  • 10 000 000 for kommuner som har over 10 000, men ikkje meir enn 100 000 innbyggarar

Tal innbyggarar per 1. januar året før garantivedtaket avgjer beløpsgrensa for kommunen.

Skjønnsmidlar

Kommunane kan få skjønnsmidlar, som er ein del av dei statlege overføringane til kommunesektoren. Det er Fylkesmannen som fordeler midlane til kommunen i det enkelte fylket. Tildelinga skjer etter departementets retningslinjer.

Interkommunale selskap

Dersom ein av eigarkommunane i selskapet er underlagt reglane i kommunelovas § 28-3, skal selskapets vedtak om opptak av lån, godkjennast av Fylkesmannen.

Vis meir


26.09.2013

Analyseverktøy KOSTRA-tal for 2012

Vi legg fram ein ny versjon av eit samanlikningsverktøy for kommunal økonomi og tenesteyting, oppdatert med endelege KOSTRA-tal for 2012.

14.05.2013

Betre økonomisk resultat i kommunane i 2012

Driftsresultata i kommunane i fylket var betre enn året før og betre enn landet. Dette viser førebels KOSTRA-tal for 2012.

08.05.2013

Nytt frå kommuneproposisjonen for 2014

Framlegg til revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2013 og kommuneproposisjonen for 2014 blei lagt fram 7. mai.  Her er vårt samandrag av hovudpunkta i framlegget.

08.03.2013

God skatteinngang i 2012

Kommunane i Rogaland hadde betre skatteutvikling i fjor enn landet

04.03.2013

Størst folketilvekst i Rogaland

Rogaland hadde størst relativ folkeauke av fylka i 2012, i følgje ferske folketal frå SSB.

05.02.2013

Ekstra skjønstilskot til Finnøy

Fylkesmannen har tildelt Finnøy kommune kr 800 000 av skjønsmidla for 2013 som kompensasjon for  ekstraordinære utgifter i samband med brot på hovudvassleidninga  i sjøen mellom Finnøy og Nord-Talgje vinteren 2012. Vi har sett på dette som utgifter som kan samanliknast med naturskade som flaum, ras o.l.

05.02.2013

Skjønstilskot til språkdeling

Fylkesmannen har fordelt  9,4 mill kr av skjønsmidla for 2013 til kommunane Klepp, Time, Gjesdal, Strand og Tysvær for ekstrautgifter i samband med språkdeling.

20.12.2012

Kommuneøkonomien: framleis betre enn landet, men svakare inntektsvekst og aukande gjeld

Den økonomiske situasjonen i kommunane i fylket samla sett er noko betre enn landet. Men inntektsveksten stagnerer og lånegjelda aukar meir enn landet. Dette kan ein lesa ut av rekneskapstala for 2011.

20.12.2012

Orientering om skjønstildelinga for 2013

Skjønstildelinga skal kompensera for ufrivillige utgifter som kriteria i inntektssystemet for kommunane ikkje fangar opp. Vi gir her ei orientering om hovudmomenta ved tildelinga av skjønsmidlar for 2013. Av ei ramme for fylket på 73,8 mill kr er kr 61 076 000 fordelt i samband med statsbudsjettet, medan kr 12 724 000 vil bli fordelt seinare.

20.12.2012

Kommuneopplegget i statsbudsjettet for 2013

Forslag til statsbudsjett blei lagt fram måndag 8.oktober og vi har utarbeidd eit samandrag av kommuneopplegget. For kommunane i fylket samla er det venta ein nominell vekst i frie inntekter på 4,5 % mot 4,1 % for landet, i høve til overslag på rekneskap 2012.