Kommuneøkonomi

Fylkesmannen skal gi råd og rettleiing i økonomiforvaltninga, blant anna knytt til regelverk, inntektssystem og statsbudsjett.

Robek

Kommunar med meirforbruk som ikkje blir nedbetalt etter krava i kommunelova, blir registrert i "Register om betinget godkjenning og kontroll" (Robek). Fylkesmannen skal kontrollere budsjett og økonomiplanar i Robek-kommunar og godkjenne alle vedtak om lån og langsiktige leieavtalar.

Kommunale garantiar

Kommunane kan gi lånegarantiar. Når ein kommune garanterer for eit beløp som overstig 500 000 kroner, skal vedtaket godkjennast av Fylkesmannen.

Skjønnsmidlar

Kommunane kan få skjønnsmidlar, som er ein del av dei statlege overføringane til kommunesektoren. Det er Fylkesmannen som fordeler midlane til kommunen i det enkelte fylket. Tildelinga skjer etter departementets retningslinjer.

Interkommunale selskap

Dersom ein av eigarkommunane i selskapet er underlagt reglane i kommunelovas § 60, skal selskapets vedtak om opptak av lån, godkjennast av Fylkesmannen.

Vis meir


04.07.2014

Midlar til innovasjon i kommunane

Det er i år tildelt i alt 5,53 mill kr av skjønsmidla til kommunale innovasjons- og utviklingsprosjekt. Dette er ein god del meir enn tidlegare år og er eit ledd i den nye innovasjonsstrategien for kommunesektoren.

04.06.2014

Kommuneøkonomi og kommunereform. Lysarka frå Kommuneøkonomidagen 3. juni

Det økonomiske opplegget for 2015 og arbeidet med kommunestruktur var tema på Kommuneøkonomidagen på Victoria Hotel 3. juni 2014.

15.05.2014

Nytt frå Kommuneproposisjonen for 2015

Kommuneproposisjonen og forslag til revidert statsbudsjett 2014 blei lagt fram 14. mai. Dei viktigaste sakene er endringar i inntektssystemet og opplegget for arbeidet med kommunestruktur.

20.03.2014

Svakare økonomisk resultat i kommunane i 2013

Driftsresultata i kommunane i fylket var noko svakare enn året før, men litt betre enn landet. Dette viser førebels KOSTRA-tal for 2013.

19.03.2014

Kan kommunane ta fakturagebyr?

Dette varierer for dei ulike tenesteområda, og vi har gått nærare inn på spørsmålet på bakgrunn av ønskje frå ein kommune.

28.02.2014

Satsing på innovasjon i kommunane - skjønsmidlar

Det skal tildelast inntil 6,35 mill kr til kommunale innovasjons- og fornyingsprosjekt i 2014. Dette er ein god del meir enn tidlegare år og er eit ledd i den nye innovasjonsstrategien for kommunesektoren. Søknadsfristen er 6. mai.

28.02.2014

Bra skattevekst også i 2013

Kommunane i Rogaland hadde også i fjor betre skatteutvikling enn landet. 

25.02.2014

Lågare vekst i folketalet i 2013

Folketalet i Rogaland auka meir enn landet også i 2013, men ikkje så mykje som åra før. Likevel hadde berre Oslo høgare vekst, i følgje ferske folketal frå SSB.

13.02.2014

Skjønstilskotet for 2014 - 2. tildeling

Det er fordelt 9,8 mill kr av skjønsramma for 2014 til 9 kommunar. Tildelinga gjeld i hovudsak kompensasjon for språkdeling i 7 kommunar og midlar til innovasjonsprosjekt i to kommunar.

12.11.2013

Tilleggsproposisjonen for statsbudsjettet 2014 – samandrag av endringar i kommuneopplegget

Framlegget frå den nye regjeringa til tilleggsproposisjon for statsbudsjettet 2014 blei lagt fram 11. november (Prop. 1 S Tillegg 1). Vi gir her eit kort samandrag.