Kommuneøkonomi

Fylkesmannen skal gi råd og rettleiing i økonomiforvaltninga, blant anna knytt til regelverk, inntektssystem og statsbudsjett.

Robek

ROBEK-registeret er eit register over kommunar og fylkeskommunar som er i økonomisk ubalanse eller som ikkje har vedteke økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsrekneskapen innanfor dei fristane som gjeld. Kommunar og fylkeskommunar i ROBEK er underlagt statleg kontroll (delegert til fylkesmannen) med årsbudsjettet, låneopptak og langsiktige leigeavtalar. Kommunar og fylkeskommunar i ROBEK skal fastsette ein tiltaksplan som sikrar at økonomien kjem i balanse.

Kommunale garantiar

Kommunane kan gi lånegarantiar. Vedtaket skal godkjennast av Fylkesmannen dersom beløpet som kommunen garanterer for, er over ein bestemt sum. Tal innbyggarar i kommunen avgjer kva beløpsgrense som gjeld. Beløpsgrensene er slik: 

  • 800 000 kroner for kommunar som ikkje har meir enn 3000 innbyggarar
  • 2 000 000 kroner for kommunar som har over 3000, men ikkje meir enn 10 000 innbyggarar
  • 4 000 000 for kommuner som har over 10 000, men ikkje meir enn 30 000 innbyggarar
  • 7 000 000 for kommuner som har over 30 000, men ikkje meir enn 100 000 innbyggarar
  • 10 000 000 for kommuner som har over 10 000, men ikkje meir enn 100 000 innbyggarar

Tal innbyggarar per 1. januar året før garantivedtaket avgjer beløpsgrensa for kommunen.

Skjønnsmidlar

Kommunane kan få skjønnsmidlar, som er ein del av dei statlege overføringane til kommunesektoren. Det er Fylkesmannen som fordeler midlane til kommunen i det enkelte fylket. Tildelinga skjer etter departementets retningslinjer.

Interkommunale selskap

Dersom ein av eigarkommunane i selskapet er underlagt reglane i kommunelovas § 28-3, skal selskapets vedtak om opptak av lån, godkjennast av Fylkesmannen.

Vis meir


18.03.2015

Svekka økonomisk resultat i kommunane i 2014

Driftsresultata i kommunane i fylket var ein god del svakare enn året før, og svakare enn landet. Dette viser førebels KOSTRA-tal for 2014

20.02.2015

Folketilveksten minkar

Folketalet i Rogaland aukar framleis meir enn landet, men ikkje så mykje som åra før. Likevel hadde berre Oslo og Akershus høgare vekst i fjor, i følgje ferske folketal frå SSB

19.02.2015

Svak skatteinngang i 2014

Skatteinntektene auka mindre i fjor enn året før. Kommunane i Rogaland hadde også i fjor større vekst enn landet. Nivået pr. innbyggjar ligg framleis godt over landet, men gjekk litt ned i 2014

16.02.2015

Skjønstilskot for 2015 - 2. tildeling

Fylkesmannen har fordelt 9,2 mill. kr av skjønsmidla for 2015 til 12 kommunar. Av dette går 7,1 mill. kr til 7 kommunar for språkdeling. Resten går til innovasjonsprosjekt og uføresette utgifter.

17.12.2014

Endringar i kommuneopplegget for 2015- saldert statsbudsjett

Stortinget vedtok 9. desember statsbudsjettet for 2015. Det endelege budsjettet inneber ein del endringar i kommuneopplegget i høve til forslaget til statsbudsjett i oktober.

21.11.2014

Ny kommunaløkonomisk statistikk

Hovudbiletet samla for fylket er at handlefridomen (netto driftsresultat)  relativt  er svekka noko dei seinare åra, samstundes som gjeldsgraden har nærma seg landet.

28.10.2014

Orientering om skjønstildelinga for 2015

I rammetilskotet til kommunane (kap 571, jf Grønt hefte tabell 1-k) , er det som i tidlegare år ein sum som er fordelt av fylkesmennene etter skjøn. Vi gir her ei orientering om hovudmomenta ved tildelinga av skjønsmidlar for 2015.

08.10.2014

Kommuneopplegget i statsbudsjettet for 2015

Forslag til statsbudsjett blei lagt fram onsdag 8.oktober og vi har utarbeidd eit samandrag av kommuneopplegget. For kommunane i fylket samla er det venta ein nominell vekst i frie inntekter på 5,5 %, mot 4,8 % for landet, i høve til overslag på rekneskap 2014. Auka veksttilskot vil gi eit godt påslag for fleire kommunar i fylket.

04.07.2014

Midlar til innovasjon i kommunane

Det er i år tildelt i alt 5,53 mill kr av skjønsmidla til kommunale innovasjons- og utviklingsprosjekt. Dette er ein god del meir enn tidlegare år og er eit ledd i den nye innovasjonsstrategien for kommunesektoren.

15.05.2014

Nytt frå Kommuneproposisjonen for 2015

Kommuneproposisjonen og forslag til revidert statsbudsjett 2014 blei lagt fram 14. mai. Dei viktigaste sakene er endringar i inntektssystemet og opplegget for arbeidet med kommunestruktur.