Kommuneøkonomi

Fylkesmannen skal gi råd og rettleiing i økonomiforvaltninga, blant anna knytt til regelverk, inntektssystem og statsbudsjett.

Robek

Kommunar med meirforbruk som ikkje blir nedbetalt etter krava i kommunelova, blir registrert i "Register om betinget godkjenning og kontroll" (Robek). Fylkesmannen skal kontrollere budsjett og økonomiplanar i Robek-kommunar og godkjenne alle vedtak om lån og langsiktige leieavtalar.

Kommunale garantiar

Kommunane kan gi lånegarantiar. Når ein kommune garanterer for eit beløp som overstig 500 000 kroner, skal vedtaket godkjennast av Fylkesmannen.

Skjønnsmidlar

Kommunane kan få skjønnsmidlar, som er ein del av dei statlege overføringane til kommunesektoren. Det er Fylkesmannen som fordeler midlane til kommunen i det enkelte fylket. Tildelinga skjer etter departementets retningslinjer.

Interkommunale selskap

Dersom ein av eigarkommunane i selskapet er underlagt reglane i kommunelovas § 60, skal selskapets vedtak om opptak av lån, godkjennast av Fylkesmannen.

Vis meir


13.05.2015

Nytt frå Kommuneproposisjonen for 2016

Kommuneproposisjonen for 2016 blei lagt fram 12. mai. Vi har laga eit samandrag av hovudpunkta:

06.05.2015

Skjønstilskot til arbeidet med kommunereform

Fylkesmannen har fordelt  2,5 mill. kr av skjønsramma for 2015 til 18 kommunar med bakgrunn i arbeidet med kommunereform. Den eine av desse får midlane på vegne av 8 kommunar som har eit samarbeid.

28.04.2015

Svak skatteinngang ved utgangen av mars

Tal for skatteinngangen i kommunane t.o.m. mars viser ein vekst på berre 1,5 %, mot 3,2 % for landet. Inngangen i Stavanger dreg ned, men også kommunane samla utanom Stavanger ligg under landet. Dette kan tyda på at det kan bli vanskeleg å få inn dei budsjetterte skatteinntektene i år

18.03.2015

Svekka økonomisk resultat i kommunane i 2014

Driftsresultata i kommunane i fylket var ein god del svakare enn året før, og svakare enn landet. Dette viser førebels KOSTRA-tal for 2014

20.02.2015

Folketilveksten minkar

Folketalet i Rogaland aukar framleis meir enn landet, men ikkje så mykje som åra før. Likevel hadde berre Oslo og Akershus høgare vekst i fjor, i følgje ferske folketal frå SSB

19.02.2015

Svak skatteinngang i 2014

Skatteinntektene auka mindre i fjor enn året før. Kommunane i Rogaland hadde også i fjor større vekst enn landet. Nivået pr. innbyggjar ligg framleis godt over landet, men gjekk litt ned i 2014

16.02.2015

Skjønstilskot for 2015 - 2. tildeling

Fylkesmannen har fordelt 9,2 mill. kr av skjønsmidla for 2015 til 12 kommunar. Av dette går 7,1 mill. kr til 7 kommunar for språkdeling. Resten går til innovasjonsprosjekt og uføresette utgifter.

17.12.2014

Endringar i kommuneopplegget for 2015- saldert statsbudsjett

Stortinget vedtok 9. desember statsbudsjettet for 2015. Det endelege budsjettet inneber ein del endringar i kommuneopplegget i høve til forslaget til statsbudsjett i oktober.

21.11.2014

Ny kommunaløkonomisk statistikk

Hovudbiletet samla for fylket er at handlefridomen (netto driftsresultat)  relativt  er svekka noko dei seinare åra, samstundes som gjeldsgraden har nærma seg landet.

28.10.2014

Orientering om skjønstildelinga for 2015

I rammetilskotet til kommunane (kap 571, jf Grønt hefte tabell 1-k) , er det som i tidlegare år ein sum som er fordelt av fylkesmennene etter skjøn. Vi gir her ei orientering om hovudmomenta ved tildelinga av skjønsmidlar for 2015.