Kommuneøkonomi

Fylkesmannen skal gi råd og rettleiing i økonomiforvaltninga, blant anna knytt til regelverk, inntektssystem og statsbudsjett.

Robek

ROBEK-registeret er eit register over kommunar og fylkeskommunar som er i økonomisk ubalanse eller som ikkje har vedteke økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsrekneskapen innanfor dei fristane som gjeld. Kommunar og fylkeskommunar i ROBEK er underlagt statleg kontroll (delegert til fylkesmannen) med årsbudsjettet, låneopptak og langsiktige leigeavtalar. Kommunar og fylkeskommunar i ROBEK skal fastsette ein tiltaksplan som sikrar at økonomien kjem i balanse.

Kommunale garantiar

Kommunane kan gi lånegarantiar. Vedtaket skal godkjennast av Fylkesmannen dersom beløpet som kommunen garanterer for, er over ein bestemt sum. Tal innbyggarar i kommunen avgjer kva beløpsgrense som gjeld. Beløpsgrensene er slik: 

  • 800 000 kroner for kommunar som ikkje har meir enn 3000 innbyggarar
  • 2 000 000 kroner for kommunar som har over 3000, men ikkje meir enn 10 000 innbyggarar
  • 4 000 000 for kommuner som har over 10 000, men ikkje meir enn 30 000 innbyggarar
  • 7 000 000 for kommuner som har over 30 000, men ikkje meir enn 100 000 innbyggarar
  • 10 000 000 for kommuner som har over 10 000, men ikkje meir enn 100 000 innbyggarar

Tal innbyggarar per 1. januar året før garantivedtaket avgjer beløpsgrensa for kommunen.

Skjønnsmidlar

Kommunane kan få skjønnsmidlar, som er ein del av dei statlege overføringane til kommunesektoren. Det er Fylkesmannen som fordeler midlane til kommunen i det enkelte fylket. Tildelinga skjer etter departementets retningslinjer.

Interkommunale selskap

Dersom ein av eigarkommunane i selskapet er underlagt reglane i kommunelovas § 28-3, skal selskapets vedtak om opptak av lån, godkjennast av Fylkesmannen.

Vis meir


13.05.2016

Kommuneproposisjonen for 2017 - hovudpunkt

Kommuneproposisjonen for 2017 blei lagt fram 11. mai. Vi har laga eit samandrag av hovudpunkta


03.05.2016

Likevel brukbart økonomisk resultat i kommunane i 2015

Driftsresultata i kommunane i fylket i 2015 var betre enn landet, til trass for at skatteinngangen var svakare.


26.04.2016

Svakare skatteinngang enn landet i 2015

Kommunane i Rogaland hadde  svakast skattevekst av fylka i fjor, det vanlege har vore større vekst enn landet. Nivået pr. innbyggjar ligg framleis godt over landet, men gjekk ned i 2015. 


22.04.2016

Avtale om nytt inntektssystem i kommunane

I går presenterte regjeringspartia, saman med Venstre, ein avtale om nytt inntektssystem for kommunane.

 


18.03.2016

Skjønsmidlar til kommunale innovasjons- og fornyingsprosjekt 2016

Kommunane kan nå søkja om midlar til innovasjons- og fornyingsprosjekt. Søknader må sendast elektronisk og fristen er 6. mai.


18.03.2016

Skjønstilskot til språkdeling 2016

Fylkesmannen har fordelt  8,7 mill. kr av skjønsramma for 2016 til
7 kommunar sidan dei har meirutgifter i samband med språkdeling.


18.03.2016

Lågare folketilvekst enn landet i 2015

For første gong på mange år aukar folketalet i Rogaland mindre enn landet.


09.03.2016

Kommuneøkonomiseminar

Onsdag 6. april arrangerer Fylkesmannen, i samarbeid med KS og NKK, eit økonomiseminar med svært aktuelle tema som oljekutt, befolkningsprognosar, Kostra og arbeidsmarknad.


21.12.2015

10 kommunar får i alt 6,1mill. kr for flyktningkostnader

10 kommunar i fylket får ekstra midlar av skjønstramma til KMD fordi dei har hatt store kostnader i samband med flyktningsituasjonen i haust. Dette gjeld kommunane Eigersund, Sandnes, Stavanger, Haugesund, Lund, Hå, Sola, Sauda, Karmøy, og Vindafjord.


21.12.2015

Endeleg budsjettvedtak - kommunesektoren

Stortinget fatta 12. desember endeleg vedtak om rammetilskota til kommunane for 2016. Dei viktigaste endringane i høve til budsjettforslaget i oktober er at skatteoppkrevarfunksjonen ikkje blir overført og at 594,6 mill. kr dermed blir tilbakeført, vidare blir det ikkje noko av vedlikehalds- og rehabiliteringstilskotet som var føreslått.