Kommuneøkonomi

Fylkesmannen skal gi råd og rettleiing i økonomiforvaltninga, blant anna knytt til regelverk, inntektssystem og statsbudsjett.

Robek

Kommunar med meirforbruk som ikkje blir nedbetalt etter krava i kommunelova, blir registrert i "Register om betinget godkjenning og kontroll" (Robek). Fylkesmannen skal kontrollere budsjett og økonomiplanar i Robek-kommunar og godkjenne alle vedtak om lån og langsiktige leieavtalar.

Kommunale garantiar

Kommunane kan gi lånegarantiar. Når ein kommune garanterer for eit beløp som overstig 500 000 kroner, skal vedtaket godkjennast av Fylkesmannen.

Skjønnsmidlar

Kommunane kan få skjønnsmidlar, som er ein del av dei statlege overføringane til kommunesektoren. Det er Fylkesmannen som fordeler midlane til kommunen i det enkelte fylket. Tildelinga skjer etter departementets retningslinjer.

Interkommunale selskap

Dersom ein av eigarkommunane i selskapet er underlagt reglane i kommunelovas § 60, skal selskapets vedtak om opptak av lån, godkjennast av Fylkesmannen.

Vis meir


08.10.2018

Kommuneopplegget i statsbudsjettet for 2019

Forslag til statsbudsjett blei lagt fram måndag 8. oktober og vi har utarbeidd eit samandrag av kommuneopplegget. For kommunane i fylket samla er det venta ein nominell vekst i frie inntekter på 3,0 %, mot 2,9 % for landet, i høve til overslag på rekneskap 2018.

14.08.2018

Hjelmeland er ute av ROBEK

Hjelmeland kommune er ute av ROBEK frå 9. august. Dermed er ingen kommunar i Rogaland med i dette registeret.

06.06.2018

Skjønsmidlar til retaksering av verk og bruk i kommunane

Ved handsaminga av statsbudsjettet for 2018 fatta Stortinget vedtak om å frita produksjonsutstyr og installasjonar for eigedomsskatt frå og med 2019.

22.05.2018

Kommuneproposisjonen for 2019

Kommuneproposisjonen for 2019 blei lagt fram 15. mai. Vi har laga eit samandrag av hovudpunkta.

10.04.2018

Svakare skatteinngang i Rogaland enn i landet, også i 2017

Også i år meldar kommunane om gode resultater for 2017, og igjen er ekstraordinære skatteinntekter ein stor del av forklaringa. Kommunane i Rogaland hadde svakast skattevekst av fylka i 2016. Slik er det også for 2017, men dei får likevel del i skatteveksten for landet gjennom inntektsutjamninga.

09.04.2018

Betre resultat i kommunanen enn i landet, også i 2017

Førebels KOSTRA-tal for 2017 viser at kommunane i fylket under eit hadde eit netto driftsresultat på 4,7 % av sum driftsinntekter, mot 3,7 % for landet ekskl. Oslo. Driftsresultatet varierar mykje mellom kommunanen i fylket.

26.01.2018

Skjønstilskot til språkdeling 2018

Fylkesmannen har fordelt  9,9 mill. kr av skjønsramma for 2018 til sju kommunar sidan dei har meirutgifter i samband med språkdeling.

22.12.2017

Stortingsvedtak om rammetilskot for 2018

Stortinget vedtok 18. desember 2017 rammetilskot til kommunar og fylkeskommunar i 2018, jf. Innst. 16 S (2017–2018) frå kommunal- og forvaltningskomiteen.

14.12.2017

Kommunaløkonomisk statistikk for 2016

Òg i 2016 fekk kommunane eit gunstig netto driftsresultat grunna ekstraodrinære skatteinntekter, medan gjelda framleis aukar.

02.11.2017

Orientering om skjønstildelinga for 2018

I rammetilskotet til kommunane (kap. 571), jf. Grønt hefte tabell 1-k, er det som i tidlegare år ein sum som er fordelt av fylkesmennene etter skjøn. Vi gir her ei orientering om hovud-momenta ved tildelinga av skjønsmidlar for 2018.