Kommuneøkonomi

Fylkesmannen skal gi råd og veiledning i økonomiforvaltningen, blant annet knyttet til regelverk, inntektssystem og statsbudsjettet.

Robek

Kommuner med merforbruk som ikke blir nedbetalt etter kravene i kommuneloven, blir registrert i "Register om betinget godkjenning og kontroll" (Robek). Fylkesmannen skal kontrollere budsjett og økonomiplaner i Robek-kommuner, og skal også godkjenne alle vedtak om lån og langsiktige leieavtaler.

Kommunale garantier

Kommunene kan gi lånegarantier. Når en kommune garanterer for et beløp som overstiger 500 000 kroner, skal vedtaket godkjennes av Fylkesmannen.

Skjønnsmidler

Kommunene kan få skjønnsmidler, som er en del av de statlige overføringene til kommunesektoren. Det er Fylkesmannen som fordeler midlene til kommunen i det enkelte fylket. Tildelingen skjer etter departementets retningslinjer.

Interkommunale selskaper

Dersom en av eierkommunene i selskapet er underlagt reglene i kommunelovens § 60, skal selskapets vedtak om opptak av lån, godkjennes av Fylkesmannen.

Vis mer


24.10.2019

Utbetaling frå Havbruksfondet

Rogalandskommunane får i år utbetalt nærmare 27,4 mill. kroner samla frå Havbruksfondet.

07.10.2019

Statsbudsjettet for 2020

Regjeringa la i dag, 07. oktober 2019, fram forslag til statsbudsjett for 2020 (Prop. 1 S 2019-2020). Vi har utarbeidd eit samandrag av kommuneopplegget.

24.09.2019

Presentasjon av statsbudsjett 2020

Vi inviterer rogalandskommunane til videokonferanse frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet dagen etter at statsbudsjettet er lagt fram.

24.05.2019

Kommuneøkonomidagen 2019

Her finn du presentasjonane frå årets kommuneøkonomidag i Rogaland.

15.05.2019

Kommuneproposisjonen for 2020

Kommuneproposisjonen for 2020 blei lagt fram 14. mai. Vi har laga eit samandrag av hovudpunkta.

05.04.2019

Svakare driftsresultat i kommunane i 2018, men betre enn landet

Førebels KOSTRA-tal for 2018 viser at kommunane i fylket under eit hadde et driftsresultat på 3,3 % av sum driftsinntekter, mot 2,1 % for landet utan Oslo. Dette er lågare enn for 2017.

13.03.2019

Framleis lågare skattevekst enn landet

Mange kommunar melder også i år om eit godt økonomisk resultat for føregåande år, og også denne gongen er mykje av forklaringa høgare skatteinntekter enn venta. Sjølv om skatteveksten var lågare i kommunane i Rogaland enn landet får dei likevel del i skatteveksten for landet gjennom inntektsutjamninga.

08.03.2019

Kommuneøkonomidagen 23. mai

Den årlege kommuneøkonomidagen blir i år torsdag 23. mai på Hotel Victoria.

29.01.2019

Skjønstilskot til språkdeling 2019

Fylkesmannen har fordelt 9,6 mill. kr av skjønsramma for 2019 til sju kommunar sidan dei har meirutgifter i samband med språkdeling.

23.11.2018

Endringar i eigedomsskattelova – kompensasjon for retaksering og kompensasjon for inntektstap

Ved handsaminga av statsbudsjettet for 2018 fatta Stortinget vedtak om å frita produksjonsutstyr og installasjonar for eigedomsskatt frå og med 2019.

Flere nyheter