Kommuneøkonomi

Fylkesmannen skal gi råd og veiledning i økonomiforvaltningen, blant annet knyttet til regelverk, inntektssystem og statsbudsjettet.

Robek

ROBEK-registeret er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse eller som ikke har vedtatt økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsregnskapet innenfor de fristene som gjelder. Kommuner og fylkeskommuner i ROBEK er underlagt statlig kontroll (delegert til fylkesmannen) med årsbudsjettet, låneopptak og langsiktige leieavtaler. Kommuner og fylkeskommuner i ROBEK skal fastsette en tiltaksplan som sikrer at økonomien bringes i balanse.

Kommunale garantier

Kommunene kan gi lånegarantier. Vedtaket skal godkjennes av Fylkesmannen dersom beløpet det garanteres for overstiger en bestemt grense. Beløpsgrensen er fastsatt ut fra antall innbyggere i kommunen. Beløpsgrensene er slik: 

  • 800 000 kroner for kommuner som ikke har mer enn 3000 innbyggere
  • 2 000 000 kroner for kommuner som har over 3000, men ikke mer enn 10 000 innbyggere
  • 4 000 000 for kommuner som har over 10 000, men ikke mer enn 30 000 innbyggere
  • 7 000 000 for kommuner som har over 30 000, men ikke mer enn 100 000 innbyggere
  • 10 000 000 for kommuner som har over 10 000, men ikke mer enn 100 000 innbyggere

Antall innbyggere per 1. januar året før garantivedtaket avgjør beløpsgrensen for kommunen.

Skjønnsmidler

Kommunene kan få skjønnsmidler, som er en del av de statlige overføringene til kommunesektoren. Det er Fylkesmannen som fordeler midlene til kommunen i det enkelte fylket. Tildelingen skjer etter departementets retningslinjer.

Interkommunale selskaper

Dersom en av eierkommunene i selskapet er underlagt reglene i kommunelovens § 28-3, skal selskapets vedtak om opptak av lån, godkjennes av Fylkesmannen.

Vis mer


23.06.2020

Tildeling av seks millionar kroner til innovasjon og fornying i kommunane i Rogaland

Fylkesmannen har fordelt seks millionar kroner til 10 innovasjonsprosjekt i Rogaland. Dei overordna prioriterte områda er miljø og klima, kommunestruktur og omstilling, barn og unge og samfunnsutvikling. Til saman kom det inn 16 søknader med ei samla søknadssum på 15,1 millionar kroner. 

16.06.2020

Fylkesmannen godkjenner kommunal lånegaranti til Egersunds Mandssangforening

Fylkesmannen har godkjent vedtak gjort av Eigersund kommunestyre om å gi selvskyldnergaranti for lån på inntil 12,5 millioner kroner til Egersunds Mandssangforening. 

09.06.2020

Skjønnstilskot til flaumførebyggjande tiltak mot vårflaumen i Rogaland

Regjeringa har sett av inntil 100 millionar kroner i ekstra skjønstilskot til tiltak for å førebyggje alvorleg skade på kritisk infrastruktur i samband med vårflaumen. Midlane går til tiltak som kan gjennomførast raskt, og ha effekt i forhold til varsla flaum. Til kommunane i Rogaland kjem 10 millionar kroner.

14.05.2020

Revidert nasjonalbudsjett 2020 og Kommuneproposisjonen 2021 - viktige hovedpunkt

Revidert nasjonalbudsjett 2020 (RNB) og Kommuneproposisjonen for 2021 ble lagt fram 12. mai. Vi har laget et sammendrag av viktige hovedpunkt. Regjeringen er opptatt av at kommunene skal ha en god og forutsigbar kommuneøkonomi. Det er avgjørende for et godt tjenestetilbud til innbyg­gerne og gjelder både under dagens unntakssituasjon og når situasjonen normaliserer seg.

29.04.2020

Skjønnsmidler til små private eller ideelle barnehager

Fylkesmannen i Rogaland har nylig sendt ut informasjon til kommunene om mulighet til å søke om skjønnsmidler til små, private barnehager i forbindelse med nedtrappingen av det øremerkede tilskuddet til bemanningsnormen i 2020.

21.04.2020

Økonomiske tiltak frå regjering og Storting retta mot kommunane i samanheng med virusutbrotet

Det er behandla ei rekkje Stortingsproposisjonar dei siste vekene som følgje av virusutbrotet av covid-19 med økonomiske tiltak også retta mot kommunane. Det kan vere lett å miste oversikta over alle tiltaka. Denne saka lyfter fram dei aller viktigaste tiltaka som er komne for å avhjelpe den økonomiske situasjonen for kommunane så langt, med fokus spesielt på kommunane i Rogaland. 

02.04.2020

Samla sett har kommunane i Rogaland ein god økonomi

Førebelse KOSTRA-tal for 2019 syner at kommunane i Rogaland samla hadde eit driftsresultat i 2019 på 4,2 % av brutto driftsinntekter, mot 1,4 % for landet utanfor Oslo. Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter er tilnærma lik i 2019 som i 2018, og lågare enn for landet utanfor Oslo. Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter er også tilnærma lik i 2019 som i 2018, og høgare enn for landet utanfor Oslo. Dette syner at kommunane i Rogaland samla sett har ein god økonomi ved inngangen til året og noe handlefridom og reservar i møte med meir krevjande tider.

27.03.2020

Fordeling av ekstra skjønnsmidler til kommunene i Rogaland i forbindelse med koronapandemien

Fylkesmannen fordeler de ekstra skjønnsmidlene som er kommet til kommunene i Rogaland i forbindelse med koronapandemien raskt og effektivt. For Rogaland samlet utgjør midlene kroner 17 881 000. Skjønnsmidlene fordeles med et grunnbeløp på 100 000 kroner til alle kommunene, det resterende fordeles etter folketall.

20.03.2020

Ny søknadsfrist for skjønnsmidlar til innovasjon og fornying for 2020

Fylkesmannen har sett av kr 6 mill. av skjønsramma for 2020 til kommunale prosjekt for innovasjon og fornying. Fristen for å søke på desse midla vart sett til 31. mars 2020. På grunn av konronautbrotet vert fristen no forlenga til 31. mai 2020.

16.03.2020

Mer skjønnsmidler til kommunene

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen av skjønnsmidler til kommunene med 250 millioner kroner (på landsbasis). 

Flere nyheter