Kommuneøkonomi

Fylkesmannen skal gi råd og rettleiing i økonomiforvaltninga, blant anna knytt til regelverk, inntektssystem og statsbudsjett.

Robek

ROBEK-registeret er eit register over kommunar og fylkeskommunar som er i økonomisk ubalanse eller som ikkje har vedteke økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsrekneskapen innanfor dei fristane som gjeld. Kommunar og fylkeskommunar i ROBEK er underlagt statleg kontroll (delegert til fylkesmannen) med årsbudsjettet, låneopptak og langsiktige leigeavtalar. Kommunar og fylkeskommunar i ROBEK skal fastsette ein tiltaksplan som sikrar at økonomien kjem i balanse.

Kommunale garantiar

Kommunane kan gi lånegarantiar. Vedtaket skal godkjennast av Fylkesmannen dersom beløpet som kommunen garanterer for, er over ein bestemt sum. Tal innbyggarar i kommunen avgjer kva beløpsgrense som gjeld. Beløpsgrensene er slik: 

  • 800 000 kroner for kommunar som ikkje har meir enn 3000 innbyggarar
  • 2 000 000 kroner for kommunar som har over 3000, men ikkje meir enn 10 000 innbyggarar
  • 4 000 000 for kommuner som har over 10 000, men ikkje meir enn 30 000 innbyggarar
  • 7 000 000 for kommuner som har over 30 000, men ikkje meir enn 100 000 innbyggarar
  • 10 000 000 for kommuner som har over 10 000, men ikkje meir enn 100 000 innbyggarar

Tal innbyggarar per 1. januar året før garantivedtaket avgjer beløpsgrensa for kommunen.

Skjønnsmidlar

Kommunane kan få skjønnsmidlar, som er ein del av dei statlege overføringane til kommunesektoren. Det er Fylkesmannen som fordeler midlane til kommunen i det enkelte fylket. Tildelinga skjer etter departementets retningslinjer.

Interkommunale selskap

Dersom ein av eigarkommunane i selskapet er underlagt reglane i kommunelovas § 28-3, skal selskapets vedtak om opptak av lån, godkjennast av Fylkesmannen.

Vis meir


02.04.2020

Samla sett har kommunane i Rogaland ein god økonomi

Førebelse KOSTRA-tal for 2019 syner at kommunane i Rogaland samla hadde eit driftsresultat i 2019 på 2,2 % av brutto driftsinntekter, mot 1,2 % for landet utanfor Oslo. Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter er lågare i 2019 enn det var i 2018. Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter har auka sidan i fjor. Dette syner at kommunane i Rogaland samla sett har ein god økonomi og noe handlefridom og reservar i møte med meir krevjande tider.

27.03.2020

Fordeling av ekstra skjønnsmidler til kommunene i Rogaland i forbindelse med koronapandemien

Fylkesmannen fordeler de ekstra skjønnsmidlene som er kommet til kommunene i Rogaland i forbindelse med koronapandemien raskt og effektivt. For Rogaland samlet utgjør midlene kroner 17 881 000. Skjønnsmidlene fordeles med et grunnbeløp på 100 000 kroner til alle kommunene, det resterende fordeles etter folketall.

20.03.2020

Ny søknadsfrist for skjønnsmidlar til innovasjon og fornying for 2020

Fylkesmannen har sett av kr 6 mill. av skjønsramma for 2020 til kommunale prosjekt for innovasjon og fornying. Fristen for å søke på desse midla vart sett til 31. mars 2020. På grunn av konronautbrotet vert fristen no forlenga til 31. mai 2020.

16.03.2020

Mer skjønnsmidler til kommunene

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen av skjønnsmidler til kommunene med 250 millioner kroner (på landsbasis). 

17.02.2020

Gir klarsignal til lavere takster i Ryfylketunnelen som en prøveordning

Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune har vedtatt lavere takster i Ryfylketunnelen som en prøveordning på ett år. Fylkesmannen har, ved å gi en positiv forhåndsvurdering av vedtaket i Stavanger kommune, gitt klarsignal til lavere takster i Ryfylketunnelen.

20.01.2020

KOSTRA - Intervall for kontroll av kostnader til reinhald og energi

No er det definert intervall for kvalitetssikring av kostnader til reinhald og energi. God kvalitet på KOSTRA-data er ein føresetnad for at statistikken skal ha nytteverdi for både kommunar som vil samanlikne seg med andre kommunar og KOSTRA-grupper, og for statlege einingar som nyttar tala til ulike analysar.

15.01.2020

Skriv gode garantivedtak – ikkje få saka i retur

Økonomireglane i den nye kommunelova er sett i verk frå 1. januar 2020. I lova er det nye reglar for kommunale garantiar. Ei ny forskrift om garantiar og finans- og gjeldsforvaltning gjeld også frå 1. januar 2020.  

25.11.2019

KOSTRA-rapportering for 2019

Kommunane, dei interkommunale selskapa og kommunale føretaka skal rapportere skjema og filuttrekk til Statistisk sentralbyrå (SSB) innan 17. februar 2020. Tenestedata og rekneskapstal inngår i nøkkeltal og grunnlagsdata om ressursbruk og tenester mv. i kommunesektoren.

24.10.2019

Utbetaling frå Havbruksfondet

Rogalandskommunane får i år utbetalt nærmare 27,4 mill. kroner samla frå Havbruksfondet.

07.10.2019

Statsbudsjettet for 2020

Regjeringa la i dag, 07. oktober 2019, fram forslag til statsbudsjett for 2020 (Prop. 1 S 2019-2020). Vi har utarbeidd eit samandrag av kommuneopplegget.

Fleire nyhende