Kommuneøkonomi

Fylkesmannen skal gi råd og rettleiing i økonomiforvaltninga, blant anna knytt til regelverk, inntektssystem og statsbudsjett.

Robek

Kommunar med meirforbruk som ikkje blir nedbetalt etter krava i kommunelova, blir registrert i "Register om betinget godkjenning og kontroll" (Robek). Fylkesmannen skal kontrollere budsjett og økonomiplanar i Robek-kommunar og godkjenne alle vedtak om lån og langsiktige leieavtalar.

Kommunale garantiar

Kommunane kan gi lånegarantiar. Når ein kommune garanterer for eit beløp som overstig 500 000 kroner, skal vedtaket godkjennast av Fylkesmannen.

Skjønnsmidlar

Kommunane kan få skjønnsmidlar, som er ein del av dei statlege overføringane til kommunesektoren. Det er Fylkesmannen som fordeler midlane til kommunen i det enkelte fylket. Tildelinga skjer etter departementets retningslinjer.

Interkommunale selskap

Dersom ein av eigarkommunane i selskapet er underlagt reglane i kommunelovas § 60, skal selskapets vedtak om opptak av lån, godkjennast av Fylkesmannen.

Vis meir


25.11.2019

KOSTRA-rapportering for 2019

Kommunane, dei interkommunale selskapa og kommunale føretaka skal rapportere skjema og filuttrekk til Statistisk sentralbyrå (SSB) innan 17. februar 2020. Tenestedata og rekneskapstal inngår i nøkkeltal og grunnlagsdata om ressursbruk og tenester mv. i kommunesektoren.

24.10.2019

Utbetaling frå Havbruksfondet

Rogalandskommunane får i år utbetalt nærmare 27,4 mill. kroner samla frå Havbruksfondet.

07.10.2019

Statsbudsjettet for 2020

Regjeringa la i dag, 07. oktober 2019, fram forslag til statsbudsjett for 2020 (Prop. 1 S 2019-2020). Vi har utarbeidd eit samandrag av kommuneopplegget.

24.09.2019

Presentasjon av statsbudsjett 2020

Vi inviterer rogalandskommunane til videokonferanse frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet dagen etter at statsbudsjettet er lagt fram.

24.05.2019

Kommuneøkonomidagen 2019

Her finn du presentasjonane frå årets kommuneøkonomidag i Rogaland.

15.05.2019

Kommuneproposisjonen for 2020

Kommuneproposisjonen for 2020 blei lagt fram 14. mai. Vi har laga eit samandrag av hovudpunkta.

05.04.2019

Svakare driftsresultat i kommunane i 2018, men betre enn landet

Førebels KOSTRA-tal for 2018 viser at kommunane i fylket under eit hadde et driftsresultat på 3,3 % av sum driftsinntekter, mot 2,1 % for landet utan Oslo. Dette er lågare enn for 2017.

13.03.2019

Framleis lågare skattevekst enn landet

Mange kommunar melder også i år om eit godt økonomisk resultat for føregåande år, og også denne gongen er mykje av forklaringa høgare skatteinntekter enn venta. Sjølv om skatteveksten var lågare i kommunane i Rogaland enn landet får dei likevel del i skatteveksten for landet gjennom inntektsutjamninga.

08.03.2019

Kommuneøkonomidagen 23. mai

Den årlege kommuneøkonomidagen blir i år torsdag 23. mai på Hotel Victoria.

29.01.2019

Skjønstilskot til språkdeling 2019

Fylkesmannen har fordelt 9,6 mill. kr av skjønsramma for 2019 til sju kommunar sidan dei har meirutgifter i samband med språkdeling.

Fleire nyhende