Kommuneøkonomi

Fylkesmannen skal gi råd og rettleiing i økonomiforvaltninga, blant anna knytt til regelverk, inntektssystem og statsbudsjett.

Robek

ROBEK-registeret er eit register over kommunar og fylkeskommunar som er i økonomisk ubalanse eller som ikkje har vedteke økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsrekneskapen innanfor dei fristane som gjeld. Kommunar og fylkeskommunar i ROBEK er underlagt statleg kontroll (delegert til fylkesmannen) med årsbudsjettet, låneopptak og langsiktige leigeavtalar. Kommunar og fylkeskommunar i ROBEK skal fastsette ein tiltaksplan som sikrar at økonomien kjem i balanse.

Kommunale garantiar

Kommunane kan gi lånegarantiar. Vedtaket skal godkjennast av Fylkesmannen dersom beløpet som kommunen garanterer for, er over ein bestemt sum. Tal innbyggarar i kommunen avgjer kva beløpsgrense som gjeld. Beløpsgrensene er slik: 

  • 800 000 kroner for kommunar som ikkje har meir enn 3000 innbyggarar
  • 2 000 000 kroner for kommunar som har over 3000, men ikkje meir enn 10 000 innbyggarar
  • 4 000 000 for kommuner som har over 10 000, men ikkje meir enn 30 000 innbyggarar
  • 7 000 000 for kommuner som har over 30 000, men ikkje meir enn 100 000 innbyggarar
  • 10 000 000 for kommuner som har over 10 000, men ikkje meir enn 100 000 innbyggarar

Tal innbyggarar per 1. januar året før garantivedtaket avgjer beløpsgrensa for kommunen.

Skjønnsmidlar

Kommunane kan få skjønnsmidlar, som er ein del av dei statlege overføringane til kommunesektoren. Det er Fylkesmannen som fordeler midlane til kommunen i det enkelte fylket. Tildelinga skjer etter departementets retningslinjer.

Interkommunale selskap

Dersom ein av eigarkommunane i selskapet er underlagt reglane i kommunelovas § 28-3, skal selskapets vedtak om opptak av lån, godkjennast av Fylkesmannen.

Vis meir


14.10.2020

Fordeling av restskjønn og ekstra skjønnstilskot til kommunar i Rogaland

Fylkesmannen har gjort ei fordeling til kommunane i Rogaland av både restskjønn for 2020 og av ekstra skjønnstilskot til meirutgifter i samband med covid-19-utbrotet. Fylkesmannen har igjen å dele ut ekstra skjønnstilskot til smittevern og til oppfølging av TISK-strategien.

07.10.2020

Statsbudsjettet for 2021

Regjeringen la i dag, 7. oktober 2021, frem forslag til statsbudsjett for 2021 (Prop. 1 S 2020-2021). Vi har skrevet et sammendrag av kommuneopplegget.

07.09.2020

Kommunene i Rogaland opplever stor usikkerhet for kommuneøkonomien

Kommunene i Rogaland var samlet på Kommuneøkonomidagen 2020 som ble arrangert av Fylkesmannnen i Rogaland i samarbeid med KS. Tilbakemeldingen fra kommunene er at de nå opplever svært stor grad av usikkerhet både for egne kostnader og inntekter. Ved inngangen til 2020 var kommuneøkonomien stram i mange av Rogalandskommunene. Fylkesmannen i Rogaland er spesielt bekymret for de kommunene som allerede for inneværende økonomiplanperiode planla med svært svake eller negative driftsresultat.

11.08.2020

Kommunene i Rogaland hadde moderat eller større grad av økonomisk handlefrihet ved inngangen til 2020

KS har gjort en analyse av kommunenes økonomiske handlingsrom utfra regnskapstallene for 2019. Analysen er gjort på konserntall. Kommunene er delt inn i tre kategorier: kommuner med begrenset økonomisk handlefrihet (røde), kommuner med moderat økonomisk handlefrihet (gule) og kommuner med større grad av økonomisk handlefrihet (grønne). I Rogaland er det ingen røde kommuner.  

23.06.2020

Tildeling av seks millionar kroner til innovasjon og fornying i kommunane i Rogaland

Fylkesmannen har fordelt seks millionar kroner til 10 innovasjonsprosjekt i Rogaland. Dei overordna prioriterte områda er miljø og klima, kommunestruktur og omstilling, barn og unge og samfunnsutvikling. Til saman kom det inn 16 søknader med ei samla søknadssum på 15,1 millionar kroner. 

16.06.2020

Fylkesmannen godkjenner kommunal lånegaranti til Egersunds Mandssangforening

Fylkesmannen har godkjent vedtak gjort av Eigersund kommunestyre om å gi selvskyldnergaranti for lån på inntil 12,5 millioner kroner til Egersunds Mandssangforening. 

09.06.2020

Skjønnstilskot til flaumførebyggjande tiltak mot vårflaumen i Rogaland

Regjeringa har sett av inntil 100 millionar kroner i ekstra skjønstilskot til tiltak for å førebyggje alvorleg skade på kritisk infrastruktur i samband med vårflaumen. Midlane går til tiltak som kan gjennomførast raskt, og ha effekt i forhold til varsla flaum. Til kommunane i Rogaland kjem 10 millionar kroner.

14.05.2020

Revidert nasjonalbudsjett 2020 og Kommuneproposisjonen 2021 - viktige hovedpunkt

Revidert nasjonalbudsjett 2020 (RNB) og Kommuneproposisjonen for 2021 ble lagt fram 12. mai. Vi har laget et sammendrag av viktige hovedpunkt. Regjeringen er opptatt av at kommunene skal ha en god og forutsigbar kommuneøkonomi. Det er avgjørende for et godt tjenestetilbud til innbyg­gerne og gjelder både under dagens unntakssituasjon og når situasjonen normaliserer seg.

29.04.2020

Skjønnsmidler til små private eller ideelle barnehager

Fylkesmannen i Rogaland har nylig sendt ut informasjon til kommunene om mulighet til å søke om skjønnsmidler til små, private barnehager i forbindelse med nedtrappingen av det øremerkede tilskuddet til bemanningsnormen i 2020.

21.04.2020

Økonomiske tiltak frå regjering og Storting retta mot kommunane i samanheng med virusutbrotet

Det er behandla ei rekkje Stortingsproposisjonar dei siste vekene som følgje av virusutbrotet av covid-19 med økonomiske tiltak også retta mot kommunane. Det kan vere lett å miste oversikta over alle tiltaka. Denne saka lyfter fram dei aller viktigaste tiltaka som er komne for å avhjelpe den økonomiske situasjonen for kommunane så langt, med fokus spesielt på kommunane i Rogaland. 

Fleire nyhende