Kommuneøkonomi

Fylkesmannen skal gi råd og rettleiing i økonomiforvaltninga, blant anna knytt til regelverk, inntektssystem og statsbudsjett.

Robek

ROBEK-registeret er eit register over kommunar og fylkeskommunar som er i økonomisk ubalanse eller som ikkje har vedteke økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsrekneskapen innanfor dei fristane som gjeld. Kommunar og fylkeskommunar i ROBEK er underlagt statleg kontroll (delegert til fylkesmannen) med årsbudsjettet, låneopptak og langsiktige leigeavtalar. Kommunar og fylkeskommunar i ROBEK skal fastsette ein tiltaksplan som sikrar at økonomien kjem i balanse.

Kommunale garantiar

Kommunane kan gi lånegarantiar. Vedtaket skal godkjennast av Fylkesmannen dersom beløpet som kommunen garanterer for, er over ein bestemt sum. Tal innbyggarar i kommunen avgjer kva beløpsgrense som gjeld. Beløpsgrensene er slik: 

  • 800 000 kroner for kommunar som ikkje har meir enn 3000 innbyggarar
  • 2 000 000 kroner for kommunar som har over 3000, men ikkje meir enn 10 000 innbyggarar
  • 4 000 000 for kommuner som har over 10 000, men ikkje meir enn 30 000 innbyggarar
  • 7 000 000 for kommuner som har over 30 000, men ikkje meir enn 100 000 innbyggarar
  • 10 000 000 for kommuner som har over 10 000, men ikkje meir enn 100 000 innbyggarar

Tal innbyggarar per 1. januar året før garantivedtaket avgjer beløpsgrensa for kommunen.

Skjønnsmidlar

Kommunane kan få skjønnsmidlar, som er ein del av dei statlege overføringane til kommunesektoren. Det er Fylkesmannen som fordeler midlane til kommunen i det enkelte fylket. Tildelinga skjer etter departementets retningslinjer.

Interkommunale selskap

Dersom ein av eigarkommunane i selskapet er underlagt reglane i kommunelovas § 28-3, skal selskapets vedtak om opptak av lån, godkjennast av Fylkesmannen.

Vis meir


17.02.2020

Gir klarsignal til lavere takster i Ryfylketunnelen som en prøveordning

Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune har vedtatt lavere takster i Ryfylketunnelen som en prøveordning på ett år. Fylkesmannen har, ved å gi en positiv forhåndsvurdering av vedtaket i Stavanger kommune, gitt klarsignal til lavere takster i Ryfylketunnelen.

20.01.2020

KOSTRA - Intervall for kontroll av kostnader til reinhald og energi

No er det definert intervall for kvalitetssikring av kostnader til reinhald og energi. God kvalitet på KOSTRA-data er ein føresetnad for at statistikken skal ha nytteverdi for både kommunar som vil samanlikne seg med andre kommunar og KOSTRA-grupper, og for statlege einingar som nyttar tala til ulike analysar.

15.01.2020

Skriv gode garantivedtak – ikkje få saka i retur

Økonomireglane i den nye kommunelova er sett i verk frå 1. januar 2020. I lova er det nye reglar for kommunale garantiar. Ei ny forskrift om garantiar og finans- og gjeldsforvaltning gjeld også frå 1. januar 2020.  

25.11.2019

KOSTRA-rapportering for 2019

Kommunane, dei interkommunale selskapa og kommunale føretaka skal rapportere skjema og filuttrekk til Statistisk sentralbyrå (SSB) innan 17. februar 2020. Tenestedata og rekneskapstal inngår i nøkkeltal og grunnlagsdata om ressursbruk og tenester mv. i kommunesektoren.

24.10.2019

Utbetaling frå Havbruksfondet

Rogalandskommunane får i år utbetalt nærmare 27,4 mill. kroner samla frå Havbruksfondet.

07.10.2019

Statsbudsjettet for 2020

Regjeringa la i dag, 07. oktober 2019, fram forslag til statsbudsjett for 2020 (Prop. 1 S 2019-2020). Vi har utarbeidd eit samandrag av kommuneopplegget.

24.09.2019

Presentasjon av statsbudsjett 2020

Vi inviterer rogalandskommunane til videokonferanse frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet dagen etter at statsbudsjettet er lagt fram.

24.05.2019

Kommuneøkonomidagen 2019

Her finn du presentasjonane frå årets kommuneøkonomidag i Rogaland.

15.05.2019

Kommuneproposisjonen for 2020

Kommuneproposisjonen for 2020 blei lagt fram 14. mai. Vi har laga eit samandrag av hovudpunkta.

05.04.2019

Svakare driftsresultat i kommunane i 2018, men betre enn landet

Førebels KOSTRA-tal for 2018 viser at kommunane i fylket under eit hadde et driftsresultat på 3,3 % av sum driftsinntekter, mot 2,1 % for landet utan Oslo. Dette er lågare enn for 2017.

Fleire nyhende