Kommunal styring

Fylkesmannen skal kontrollere og veilede kommunene om rettsregler som gjelder kommunale organer. Dette gjelder både generelle og spesifikke juridiske problemstillinger og spørsmål knyttet til økonomireglene. Fylkesmannen skal også formidle signaler fra departementene til kommunene.


26.10.2020

Fylkesmannen skiftar namn til statsforvaltaren

Frå 1. januar 2021 er me Statsforvaltaren i Rogaland. Det har regjeringa bestemt. 

14.10.2020

Fordeling av restskjønn og ekstra skjønnstilskot til kommunar i Rogaland

Fylkesmannen har gjort ei fordeling til kommunane i Rogaland av både restskjønn for 2020 og av ekstra skjønnstilskot til meirutgifter i samband med covid-19-utbrotet. Fylkesmannen har igjen å dele ut ekstra skjønnstilskot til smittevern og til oppfølging av TISK-strategien.

Retningslinjer til kommunale vedtak om smittevern

Fra midnatt 12. oktober 2020 letter Regjeringen på de nasjonale smitteverntiltakene i covid-19-forskriften. Samtidig har regjeringen varslet at kommunene må være forberedt på vurdere strengere tiltak ved lokale utbrudd. 

13.10.2020

Tilskot til kommunesamarbeid kring barnevernreforma

Fylkesmannen lyser ut 200 000 kroner til kommunar i Rogaland til kommunesamarbeid om barnevernreforma.  Barnevernreforma trer i kraft i 2022. Målet med reforma er mellom anna å styrke arbeidet med tidleg innsats og førebygging, tilpasse hjelpen betre til barn og familiar sine behov, ivareta rettstryggleiken til barn og familiar og nytte ressursane annleis. Reforma vil difor få følgjer for alle tenestene i kommunen som er retta mot barn og unge og ikkje berre for barnevernet.

07.10.2020

Statsbudsjettet for 2021

Regjeringen la i dag, 7. oktober 2021, frem forslag til statsbudsjett for 2021 (Prop. 1 S 2020-2021). Vi har skrevet et sammendrag av kommuneopplegget.

28.09.2020

Nettsida vår fungerer ikkje tysdag ettermiddag og kveld

Fylkesmannens nettsider og digitale tjenester er dessverre ikkje tilgjengelege tysdag  29. september i tidsrommet 16.00–24.00. Årsaka er ei planlagt oppdatering.

21.09.2020

Ekstra skjønnstilskot som følge av koronautbrotet og kriseskjønn

Fylkesmannen skal dele ut ekstra skjønnstilskot til kommunane i Rogaland for 2020 som følge av koronautbrotet, i tillegg til restskjønn/kriseskjønn for andre uventa økonomiske utfordringar. Kommunane må vere tydelege i søknaden på kva som er meirkostnader til smittevern, kva som er andre meirkostnader på grunn av koronautbrotet og kva som er helt andre uventa økonomiske utfordringar i 2020. Skjønnstilskota har søknadsfrist 30. september 2020.Regjeringa legg no fram forslag om ytterlegare 500 millionar kroner meir i ekstra skjønnstilskot til kommunane til oppfølging av TISK-strategien (strategi for testing, isolering, smittesporing og karantene). 

07.09.2020

Kommunene i Rogaland opplever stor usikkerhet for kommuneøkonomien

Kommunene i Rogaland var samlet på Kommuneøkonomidagen 2020 som ble arrangert av Fylkesmannnen i Rogaland i samarbeid med KS. Tilbakemeldingen fra kommunene er at de nå opplever svært stor grad av usikkerhet både for egne kostnader og inntekter. Ved inngangen til 2020 var kommuneøkonomien stram i mange av Rogalandskommunene. Fylkesmannen i Rogaland er spesielt bekymret for de kommunene som allerede for inneværende økonomiplanperiode planla med svært svake eller negative driftsresultat.

11.08.2020

Kommunene i Rogaland hadde moderat eller større grad av økonomisk handlefrihet ved inngangen til 2020

KS har gjort en analyse av kommunenes økonomiske handlingsrom utfra regnskapstallene for 2019. Analysen er gjort på konserntall. Kommunene er delt inn i tre kategorier: kommuner med begrenset økonomisk handlefrihet (røde), kommuner med moderat økonomisk handlefrihet (gule) og kommuner med større grad av økonomisk handlefrihet (grønne). I Rogaland er det ingen røde kommuner.  

03.07.2020

Kommuneøkonomidagen august 2020

Fylkesmannen inviterer i samarbeid med KS Rogaland til Kommuneøkonomidagen tysdag 25. august 2020 på Clarion Hotel Energy i Stavanger. Dette er en konferanse med oppmøte.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel