Kommunal styring

Fylkesmannen skal kontrollere og veilede kommunene om rettsregler som gjelder kommunale organer. Dette gjelder både generelle og spesifikke juridiske problemstillinger og spørsmål knyttet til økonomireglene. Fylkesmannen skal også formidle signaler fra departementene til kommunene.


11.08.2020

Kommunene i Rogaland hadde moderat eller større grad av økonomisk handlefrihet ved inngangen til 2020

KS har gjort en analyse av kommunenes økonomiske handlingsrom utfra regnskapstallene for 2019. Analysen er gjort på konserntall. Kommunene er delt inn i tre kategorier: kommuner med begrenset økonomisk handlefrihet (røde), kommuner med moderat økonomisk handlefrihet (gule) og kommuner med større grad av økonomisk handlefrihet (grønne). I Rogaland er det ingen røde kommuner.  

03.07.2020

Kommuneøkonomidagen august 2020

Fylkesmannen inviterer i samarbeid med KS Rogaland til Kommuneøkonomidagen tysdag 25. august 2020 på Clarion Hotel Energy i Stavanger. Dette er en konferanse med oppmøte.

24.06.2020

Innbyggarhøyring i Karmøy kommune: 65 prosent ønsker ikkje ei grensejustering

Det viser innbyggarhøyringa som Opinion har utført for Fylkesmannen i Rogaland. Eit fleirtal av innbyggarane på fastlandsdelen av Karmøy (65 prosent), ønsker altså ikkje ei grensejustering slik at området dei bur i blir ein del av Haugesund kommune.

23.06.2020

Tildeling av seks millionar kroner til innovasjon og fornying i kommunane i Rogaland

Fylkesmannen har fordelt seks millionar kroner til 10 innovasjonsprosjekt i Rogaland. Dei overordna prioriterte områda er miljø og klima, kommunestruktur og omstilling, barn og unge og samfunnsutvikling. Til saman kom det inn 16 søknader med ei samla søknadssum på 15,1 millionar kroner. 

16.06.2020

Fylkesmannen godkjenner kommunal lånegaranti til Egersunds Mandssangforening

Fylkesmannen har godkjent vedtak gjort av Eigersund kommunestyre om å gi selvskyldnergaranti for lån på inntil 12,5 millioner kroner til Egersunds Mandssangforening. 

16.06.2020

Nå skal innbyggjarane på fastlandsdelen av Karmøy høyrast

Ønsker folk i denne delen av Karmøy å tilhøyra Haugesund eller Karmøy? Det vil Kommunal- og moderniseringsdepartementet ha svar på. Derfor har Fylkesmannen i Rogaland fått i oppdrag å gjennomføra ei innbyggarhøyring. Snart kan folk som bur på fastlands-Karmøy få ein telefon.

09.06.2020

Skjønnstilskot til flaumførebyggjande tiltak mot vårflaumen i Rogaland

Regjeringa har sett av inntil 100 millionar kroner i ekstra skjønstilskot til tiltak for å førebyggje alvorleg skade på kritisk infrastruktur i samband med vårflaumen. Midlane går til tiltak som kan gjennomførast raskt, og ha effekt i forhold til varsla flaum. Til kommunane i Rogaland kjem 10 millionar kroner.

25.05.2020

Overvann i byer og tettsteder - endring plan- og bygningsloven

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender på høring forslag til endringer i plan- og bygningsloven med forslag til virkemidler for kommunene for å hindre skader og ulemper fra overvann. Forslagene innebærer opparbeidingsplikt for kommunale fellesanlegg og tiltak på eiendommene. 

14.05.2020

Revidert nasjonalbudsjett 2020 og Kommuneproposisjonen 2021 - viktige hovedpunkt

Revidert nasjonalbudsjett 2020 (RNB) og Kommuneproposisjonen for 2021 ble lagt fram 12. mai. Vi har laget et sammendrag av viktige hovedpunkt. Regjeringen er opptatt av at kommunene skal ha en god og forutsigbar kommuneøkonomi. Det er avgjørende for et godt tjenestetilbud til innbyg­gerne og gjelder både under dagens unntakssituasjon og når situasjonen normaliserer seg.

29.04.2020

Skjønnsmidler til små private eller ideelle barnehager

Fylkesmannen i Rogaland har nylig sendt ut informasjon til kommunene om mulighet til å søke om skjønnsmidler til små, private barnehager i forbindelse med nedtrappingen av det øremerkede tilskuddet til bemanningsnormen i 2020.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel