Kommunal styring

Fylkesmannen skal kontrollere og veilede kommunene om rettsregler som gjelder kommunale organer. Dette gjelder både generelle og spesifikke juridiske problemstillinger og spørsmål knyttet til økonomireglene. Fylkesmannen skal også formidle signaler fra departementene til kommunene.


02.04.2020

Samla sett har kommunane i Rogaland ein god økonomi

Førebelse KOSTRA-tal for 2019 syner at kommunane i Rogaland samla hadde eit driftsresultat i 2019 på 2,2 % av brutto driftsinntekter, mot 1,2 % for landet utanfor Oslo. Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter er lågare i 2019 enn det var i 2018. Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter har auka sidan i fjor. Dette syner at kommunane i Rogaland samla sett har ein god økonomi og noe handlefridom og reservar i møte med meir krevjande tider.

01.04.2020

Finn fram krimboka, brettspelet og gå på påskeeggjakt – men gjer det i nærmiljøet

Me er heldige som har mange flotte turområde i Rogaland. Fylkesmannen i Rogaland hadde under normale omstende oppfordra rogalendingane til å bruka desse flittig. Men ikkje nå, viss du må reisa langt.

27.03.2020

Fordeling av ekstra skjønnsmidler til kommunene i Rogaland i forbindelse med koronapandemien

Fylkesmannen fordeler de ekstra skjønnsmidlene som er kommet til kommunene i Rogaland i forbindelse med koronapandemien raskt og effektivt. For Rogaland samlet utgjør midlene kroner 17 881 000. Skjønnsmidlene fordeles med et grunnbeløp på 100 000 kroner til alle kommunene, det resterende fordeles etter folketall.

25.03.2020

Retningslinjer til kommunale vedtak om smittevern

Fylkesmannen har fått i oppdrag å samle inn lokale vedtak om smittevern, herunder karanteneregler og å veilede om hvordan slike regler kan utformes slik at de er forholdsmessige og ellers i samsvar med smittevernloven. I denne artikkelen samler vi våre tilbakemeldinger på disse vedtakene.  

25.03.2020

Fylkesmannen stoppar alle arrangement og tilsyn fram til 1. august

Det betyr at me ikkje gjennomfører tilsyn dei neste månadene. Konferansar og arrangement før 1. august er også avlyste eller utsette på grunn av koronapandemien.

24.03.2020

Koronaviruset: Oversikt over gjeldende regelverk

Etter utbruddet av Covid-19 (koronaviruset) kommer det stadig nye, midlertidige nasjonale forskrifter – og det vedtas også endringer i de forskriftene som er gitt. På denne siden forsøker vi å holde kommunene oppdatert på hva som til enhver tid gjelder og legger ut informasjon om endringer i allerede vedtatte forskrifter.

20.03.2020

Ny søknadsfrist for skjønnsmidlar til innovasjon og fornying for 2020

Fylkesmannen har sett av kr 6 mill. av skjønsramma for 2020 til kommunale prosjekt for innovasjon og fornying. Fristen for å søke på desse midla vart sett til 31. mars 2020. På grunn av konronautbrotet vert fristen no forlenga til 31. mai 2020.

18.03.2020

Plangruppa arbeider frå heimekontor

Arbeid med innspel til planar etter plan- og bygningslova held fram som normalt med saksbehandling frå heimekontor. Me reduserer den fysiske møteverksemda og tar i bruk digitale verktøy som Skype og Teams eller telefonmøter for nødvendig dialog - både internt og med kommunar, Rogaland fylkeskommune og andre statlege etatar.

16.03.2020

Mer skjønnsmidler til kommunene

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen av skjønnsmidler til kommunene med 250 millioner kroner (på landsbasis). 

13.03.2020

Det åpnes for utvidet bruk av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner

For å begrense spredning av Covid-19 har Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsatt midlertidig forskrift som skal lette gjennomføringen av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner. 

Flere nyheter Få nyhetsvarsel