Kommuneøkonomi

Fylkesmannen skal gi råd og rettleiing i økonomiforvaltninga, blant anna knytt til regelverk, inntektssystem og statsbudsjett.

Robek

Kommunar med meirforbruk som ikkje blir nedbetalt etter krava i kommunelova, blir registrert i "Register om betinget godkjenning og kontroll" (Robek). Fylkesmannen skal kontrollere budsjett og økonomiplanar i Robek-kommunar og godkjenne alle vedtak om lån og langsiktige leieavtalar.

Kommunale garantiar

Kommunane kan gi lånegarantiar. Når ein kommune garanterer for eit beløp som overstig 500 000 kroner, skal vedtaket godkjennast av Fylkesmannen.

Skjønnsmidlar

Kommunane kan få skjønnsmidlar, som er ein del av dei statlege overføringane til kommunesektoren. Det er Fylkesmannen som fordeler midlane til kommunen i det enkelte fylket. Tildelinga skjer etter departementets retningslinjer.

Interkommunale selskap

Dersom ein av eigarkommunane i selskapet er underlagt reglane i kommunelovas § 60, skal selskapets vedtak om opptak av lån, godkjennast av Fylkesmannen.

Vis meir


31.10.2013

Ny kommunaløkonomisk statistikk

Hovudbiletet samla for fylket er at handlefridomen (netto driftsresultat)  relativt  er svekka noko dei seinare åra, samstundes som gjeldsgraden har auka sterkare enn landet, bortsett frå siste året.

31.10.2013

Orientering om skjønstildelinga for 2014.

I rammetilskotet til kommunane (kap 572), jf Grønt hefte tabell 1-k, er det som i tidlegare år ein sum som er fordelt av fylkesmennene etter skjøn. Vi gir her ei orientering om hovudmomenta ved tildelinga av skjønsmidlar for 2014.

14.10.2013

Kommuneopplegget i statsbudsjettet for 2014

Forslag til statsbudsjett blei lagt fram måndag 14.oktober og vi har utarbeidd eit samandrag av kommuneopplegget. For kommunane i fylket samla er det venta ein nominell vekst i frie inntekter på  4,4 % mot  4,1 % for landet, i høve til overslag på rekneskap 2013.

26.09.2013

Analyseverktøy KOSTRA-tal for 2012

Vi legg fram ein ny versjon av eit samanlikningsverktøy for kommunal økonomi og tenesteyting, oppdatert med endelege KOSTRA-tal for 2012.

14.05.2013

Betre økonomisk resultat i kommunane i 2012

Driftsresultata i kommunane i fylket var betre enn året før og betre enn landet. Dette viser førebels KOSTRA-tal for 2012.

08.05.2013

Nytt frå kommuneproposisjonen for 2014

Framlegg til revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2013 og kommuneproposisjonen for 2014 blei lagt fram 7. mai.  Her er vårt samandrag av hovudpunkta i framlegget.

08.03.2013

God skatteinngang i 2012

Kommunane i Rogaland hadde betre skatteutvikling i fjor enn landet

04.03.2013

Størst folketilvekst i Rogaland

Rogaland hadde størst relativ folkeauke av fylka i 2012, i følgje ferske folketal frå SSB.

05.02.2013

Ekstra skjønstilskot til Finnøy

Fylkesmannen har tildelt Finnøy kommune kr 800 000 av skjønsmidla for 2013 som kompensasjon for  ekstraordinære utgifter i samband med brot på hovudvassleidninga  i sjøen mellom Finnøy og Nord-Talgje vinteren 2012. Vi har sett på dette som utgifter som kan samanliknast med naturskade som flaum, ras o.l.

05.02.2013

Skjønstilskot til språkdeling

Fylkesmannen har fordelt  9,4 mill kr av skjønsmidla for 2013 til kommunane Klepp, Time, Gjesdal, Strand og Tysvær for ekstrautgifter i samband med språkdeling.