Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av dette arbeidet gjøres av Fylkesmannen.

Vis mer


16.09.2019

Fagdag om vald, overgrep og førebygging av sjølvmord

KoRus Vest Stavanger, Fylkesmannen i Rogaland og RVTS Vest inviterer til fagdag om tema vald, overgrep og sjølvmordsførebygging.  

29.07.2019

Svar på høyring om forslag til ny barnevernlov

Fylkesmannen i Rogaland har gitt høyringsfråsegn til Barne- og familiedepartementet sitt forslag til ny barnevernlov

14.06.2019

Plikta til å varsle om alvorlege hendingar vert utvida 1. juli 2019

Stortinget har vedteke å utvide den gjeldande varselordninga ved alvorlege hendingar, slik at også kommunar og private som yter helse- og omsorgstenester får plikt til å varsle Statens helsetilsyn.

11.06.2019

Fosterbarn sitt høve til å busetta seg midlertidig i andre land

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har kome med ei tolkingsutsegn som gjeld om barn som bur i fosterheim har høve til å busetta seg i andre land for ein periode, til dømes for å gå på skule.

24.05.2019

Leve heile livet - kvalitetsreform for eldre

Kommunal planlegging og samfunnsplanlegging vert eit sentralt verkemiddel i gjennomføringa av reforma. Kommunane er inviterte til dialog om reformarbeidet.

10.05.2019

Stor interesse for "Mat og eldre"

Programmet er spekket med gode, faglege innlegg, og det er stas at statsrådane Olaug Bollestad og Sylvi Listhaug har meldt at dei kjem. Eit meir aldersvenleg Noreg er noko som begge to er særs oppteken av.  

30.04.2019

Snakk med barn om sjukdom i familien

Nå får du hjelp til å snakke med barna om sjukdom i familien på helsenorge.no

01.03.2019

«Kommunebrevet» er kome!

Alle kommunar har mottatt det årlege brevet om nasjonale mål og hovudprioriteringar for dei sosiale tenestene i NAV for 2019  frå Arbeids- og velferdsdirektoratet.

27.02.2019

Nesten 200 millionar i øyremerkte tilskot til kommunane i 2018

På helse- og velferdsområda fekk kommunane i Rogaland 195,4 millionar kroner i øyremerkte tilskot i 2018.

25.02.2019

Gode resultater etter intervensjon for riktigere bruk av antibiotika i sykehjem

Antibiotikabruken er redusert med 19,4 prosent for sykehjem i kommuner i Helse Stavanger sitt nedslagsfelt!

Flere nyheter Få nyhetsvarsel