Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Fylkesmannen.

Vis mer


Koronaviruset: Her held du deg oppdatert

Koronaviruset har ramma mange rogalendingar. Kor skal du finna nødvendig informasjon?
24.11.2020

Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge

Målet med retningslinjen er at anbefalingene styrker oppdager- og handlingskompetansen hos ledere og ansatte i kommunen slik at utsatte barn og unge oppdages tidlig og får tilpasset hjelp og oppfølging. Retningslinjen erstatter veilederen Fra bekymring til handling (IS-1742).  

24.11.2020

Matgledekorpset Rogaland går til filmen med «pimp maten heime»

Nå kjem snart nokre av oppskriftene våre på korte filmar som gjer at kven som helst kan sjå dei heime hos seg sjølve.

23.11.2020

Bedre brannsikkerhet hos risikoutsatte grupper

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har over noen år, og som en oppfølging av NOU 2012:4 Trygg hjemme, samarbeidet med Helsedirektoratet om å veilede kommunene i hvordan de kan jobbe for å bedre brannsikkerheten hos sårbare grupper.

19.11.2020

Brukerundersøkelse for verger - 2020

  Fylkesmannen skal gjennomføre brukerundersøkelse for oppnevnte verger. Denne består av 14 spørsmål med svaralternativer og vil kunne besvares på ca. 5-10 minutt.

13.11.2020

Døme på prosedyreskildring for TISK-strategien ved lokale smitteutbrot

For å slå ned eit lokalt smitteutbrot må kommunane handle raskt og målretta. Det er viktig å sjå kva ressursar som er tilgjengelege i eigen organisasjon, i nabokommunar og på regionalt og nasjonalt nivå. Døme opå korleis dette kan gjerast finn de i vedlagte prosedyre.

04.11.2020

Matgledekorpset introdusert for pensjonistar i Bjerkreim

Eldre som bur heime er heilt sentralt i samarbeidet mellom Bjerkreim kommune og Matgledekorpset. Avtalen blei markert med eit stort pensjonisttreff i Vikeså.

04.11.2020

Webinar: Oppvekstkonferanse

Den årlege oppvekstkonferansen set fokus på barn og unge som av ulike grunnar strevar med livet. På grunn av koronasituasjonen blei konferansen, som skulle vore arrangert i juni i år, avlyst.

30.10.2020

Førebygging av sjølvmord

Det er mange som på ulike måtar strever i livet sitt. Erfaring viser at folk flest snakkar for sjeldan om sjølvmordstankar med dei dei er bekymra for. Helsepersonell og fagfolk i kommunar og skular har ei viktig rolle i arbeidet med å førebyggje sjølvmord.

26.10.2020

Fylkesmannen skiftar namn til statsforvaltaren

Frå 1. januar 2021 er me Statsforvaltaren i Rogaland. Det har regjeringa bestemt. 

Flere nyheter Få nyhetsvarsel