Sosiale tjenester i NAV

Den som ikke greier å forsørge seg selv, kan søke om sosialhjelp. Hjelpen kan ytes som bidrag, lån eller garanti for lån. Økonomisk sosialhjelp skal først og fremst være en midlertidig ytelse, og meningen er at den som søker hjelp, skal bli i stand til å hjelpe seg selv etter hvert. Søknader om sosialhjelp skal sendes til Nav-kontoret i kommunen.

Dersom du søker om sosialhjelp, må du først ha utnyttet dine muligheter til å sørge for deg selv, eller du må ha utnyttet dine økonomiske rettigheter, for eksempel trygderettigheter. Hovedansvaret for sosialtjenesten ligger i kommunene, og det er Nav-kontorene som ivaretar kommunens oppgaver på dette området. Det finnes veiledende retningslinjer for hvor mye stønad hver enkelt kan få tildelt, men kommunene har rett og plikt til å bruke skjønn og vurdere hver sak for seg.

Fylkesmannens oppgaver

Hvis du søker om sosialhjelp og får avslag fra Nav, kan du klage på vedtaket. Du sender da klagen til Nav, som videresender den til Fylkesmannen.

Fylkesmannen har et tilsynsansvar som innebærer at en rett og plikt til å føre tilsyn med om kommunen oppfyller sine plikter etter kapittel 4 i lov om sosiale tjenester i Nav. Kapittel 4 regulerer de individuelle tjenestene i loven, blant annet økonomisk stønad.

Gjeldsrådgiving 

Kommunen skal tilby innbyggerne økonomisk rådgiving eller gjeldsrådgiving. Denne rådgivningstjenesten er ofte lagt til det lokale Nav-kontoret, og tjenesten blir gitt i tråd med lov om sosiale tjenester. Fylkesmannens oppgaver er rettet mot kommunene og innebærer blant annet å gi opplærings- og kurstilbud til kommunens ansatte.

Vis mer


02.12.2019

Rundskrivet om deling av ansvar mellom Kriminalomsorgen og Nav om sosiale tenester til innsatte i fengsel mv gjeld ikkje lenger.

Rundskriv I-11/2000 hadde som formål å fjerne tvil om kva for ein etat som skal dekke ulike type utgifter og hindre dobbeltbehandling.

01.03.2019

«Kommunebrevet» er kome!

Alle kommunar har mottatt det årlege brevet om nasjonale mål og hovudprioriteringar for dei sosiale tenestene i NAV for 2019  frå Arbeids- og velferdsdirektoratet.

21.02.2019

Endringar i sosialtenestelova om kvalifiseringsprogrammet

Endringane i sosialtenestelova om kvalifiseringsprogrammet tredde i kraft frå 1. januar 2019 og gjeld inngangsvilkår, varigheit og innhald i kvalifiseringsprogrammet. Endringane i rundskrivet til sosialtenestelova er no publisert.

14.01.2019

Rettleiande satsar for økonomisk stønad til livsopphald for 2019 – Rundskriv A-2/18

Arbeids- og sosialdepartementet har prisjustert satsane i staten sine rettleiande satsar for sosialstønad. Auken er 1,5 prosent samanlikna med satsane for 2018 og tilsvarer anslaget for forventa vekst i konsumprisane i nasjonalbudsjettet for 2019.

17.12.2018

Tilskot til utvikling av sosiale tenester i Nav-kontoret for 2019

Tilskot til utvikling av sosiale tenester i Nav-kontoret for 2019. Formålet med tilskotsordninga er å stimulere til å utvikle sosiale tenester som er heimla i sosialtenestelova.

03.12.2018

Kan Nav avslå sosialstønad til dei som har ubrukt kreditt?

Dei som søkjer sosialstønad skal i utgangspunktet bruke alle tilgjengelege midlar før dei kan få stønad, men Nav kan ikkje krevje at dei skal bruke kreditt.

13.11.2018

Forskjellane i levekår aukar visar ny rapport frå Nav

Noreg er eit av landa med minst ulikskap i verda, men sidan 2009 har inntektsforskjellane blitt større. Ei årsak er auka kapitalinntekter til dei som ligg høgast på inntektsstigen og liten vekst for dei som ligg nedst. Ei anna årsak er auka innvandring, som har ført til fleire med låginntekt, ifølgje den ferske NAV-rapporten.

13.11.2018

Kvalifiseringsprogrammet

Regjeringa fremja 09.11.18 eit lovforslag for Stortinget om mellom anna endringar i sosialtenestelova knytt til kvalifiseringsprogrammet.

24.08.2018

Ansvar for å fatte vedtak etter sosialtenestelova

Fylkesmannen har gjennom kontakt med NAV-kontora blitt gjort kjend med at fleire kommunar har organisert seg slik at andre einingar i kommunen enn NAV-kontoret fattar vedtak etter sosialtenestelova. Dette gjeld i hovudsak flyktningtenesta. I samband meddette viser Fylkesmannen til at det er avgrensingar i lov knytt til kven som har mynde til å fatte vedtak etter sosialtenestelova.

31.07.2018

Nye livsopphaldsatsar ved gjeldsordning og utleggstrekk frå 1. juli 2018

Satsane for livsopphald per månad for gjeldsordning og utleggstrekk frå 1. juli er: 8 658 kroner for einsleg skuldnar 7 330 kroner for skuldnar som er gift eller sambuar 14 661 for skuldnar som forsørgjer ektefelle eller sambuar

Flere nyheter