Sosiale tjenester i NAV

Den som ikke greier å forsørge seg selv, kan søke om sosialhjelp. Hjelpen kan ytes som bidrag, lån eller garanti for lån. Økonomisk sosialhjelp skal først og fremst være en midlertidig ytelse, og meningen er at den som søker hjelp, skal bli i stand til å hjelpe seg selv etter hvert. Søknader om sosialhjelp skal sendes til Nav-kontoret i kommunen.

Dersom du søker om sosialhjelp, må du først ha utnyttet dine muligheter til å sørge for deg selv, eller du må ha utnyttet dine økonomiske rettigheter, for eksempel trygderettigheter. Hovedansvaret for sosialtjenesten ligger i kommunene, og det er Nav-kontorene som ivaretar kommunens oppgaver på dette området. Det finnes veiledende retningslinjer for hvor mye stønad hver enkelt kan få tildelt, men kommunene har rett og plikt til å bruke skjønn og vurdere hver sak for seg.

Fylkesmannens oppgaver

Hvis du søker om sosialhjelp og får avslag fra Nav, kan du klage på vedtaket. Du sender da klagen til Nav, som videresender den til Fylkesmannen.

Fylkesmannen har et tilsynsansvar som gir rett og plikt til å føre tilsyn med om kommunen oppfyller sine plikter i sosialtjenesteloven. Kapittel 4 regulerer de individuelle tjenestene i loven, blant annet økonomisk stønad.

Gjeldsrådgiving 

Kommunen skal tilby innbyggerne økonomisk rådgiving eller gjeldsrådgiving. Denne rådgivingstjenesten er ofte lagt til det lokale Nav-kontoret, og tjenesten blir gitt i tråd med lov om sosiale tjenester. Fylkesmannens oppgaver er rettet mot kommunene og innebærer blant annet å gi opplærings- og kurstilbud til kommunens ansatte.

Vis mer


09.09.2020

Statlige veiledende satser for økonomisk stønad er justert (med virkning fra 1.september 2020)

Den veiledende satsen for økonomisk stønad til livsopphold i kategorien Barn 0-5 år er med virkning fra 1.september 2020 økt tilsvarende økningen i barnetrygden for barn inntil fylte 6 år.  

08.07.2020

Presisering knyttet til tilgjengelighet og åpningstider ved NAV-kontoret

Arbeids -og velferdsdirektoratet har uttalt seg i brev av 02.07.20 om tilgjengelighet og åpningstider ved NAV-kontoret.   

10.06.2020

Uttalelse fra Sivilombudsmannen

Saken gjelder Fylkesmannens kompetanse i klagesaker om rett til kvalifiseringsprogram etter sosialtjenesteloven.

09.06.2020

Svikt i ettervern og samarbeid mellom barnevernet og NAV- oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2019

I 2019 ble det gjennomført landsomfattende tilsyn med ettervern og samarbeid mellom barnevernet og Nav som tema. Oppsummering av funnene viser lovbrudd i to av tre tilsyn på landbasis. 

04.06.2020

Faglig anbefaling om gjenåpning av NAV-kontorene i kommunene

Av smittevernhensyn besluttet flere kommuner i mars å helt eller delvis stenge NAV-kontoret for fysisk oppmøte uten avtale. Nå anbefaler Arbeids- og velferdsdirektoratet at kontorene åpnes igjen.

29.05.2020

Ny mellombels forskrift om unntak frå sosialtenestelova

Forskrifta gjeld når aktivitet ikkje kan gjennomførast som planlagd på grunn av koronasituasjonen. 

27.05.2020

Boligsosialt arbeid i partnerskap- studietilbud

Vitenskapelige høgskole (VID) i Oslo tilbyr et emne om boligsosialt arbeid i partnerskap. Søknadsfristen er 21. juni.

02.04.2020

Moglegheit for å sende sikker melding til Nav om sosiale tenester frå 2.april

Det finst chatløsning og chatbot, men dette er tenester kor Nav berre svarer på generelle spørsmål. Brukarar av sosiale tenester får no moglegheit til å kome i kontakt med NAV via dialogalternativet «Skriv til oss». 

16.03.2020

Sosiale tjenester- konsekvenser av pandemi

Arbeids- og velferdsdirektoratet gjennomfører kontinuerlig vurderinger av konsekvenser for de sosiale tjenestene i NAV-kontorene som følge av pandemisituasjonen. 

20.02.2020

Gjer deg kjend med dei siste lovtolkingane til sosialtenestelova

Arbeids- og velferdsdirektoratet er delegert myndigheit frå Arbeids- og sosialdepartementet til å tolke regelverket i sosialtenestelova. 

Flere nyheter