Barnevern

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barnevernet skal dessuten bidra til trygge oppvekstkår for alle barn og unge. Både kommunene og staten har oppgaver og ansvar på barnevernområdet.

Kommunens oppgaver

Alle kommuner skal ha en barneverntjeneste som utfører det daglige arbeidet etter barnevernloven. Barneverntjenesten skal sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien. Hjelpen kan gis i form av råd og veiledning, eventuelt i kombinasjon med andre hjelpetiltak. Vanlige hjelpetiltak er for eksempel barnehageplass, støttekontakt, råd og veiledning og avlastningstiltak i hjemmet.

Barneverntjenesten har også ansvar for å gripe inn dersom tiltakene i hjemmet ikke er tilstrekkelige for å ivareta barnets behov. Barneverntjenesten kan da for en periode i samråd med foreldrene formidle plass i fosterhjem eller på institusjon, eller på et senter for foreldre og barn. Dersom et barn skal plasseres utenfor hjemmet uten foreldrenes samtykke, må det treffes vedtak om dette i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker etter forslag fra kommunen.

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker har myndighet til å ta avgjørelser blant annet i saker om omsorgsovertakelse og i saker som gjelder tvangsinngrep overfor ungdom med alvorlige adferdsvansker. Avgjørelser som er fattet av fylkesnemnda, kan bringes inn for domstolene.

Fylkesmannen fører tilsyn og er klageinstans

Fylkesmannen fører tilsyn med barnevernvirksomheten i kommunen. Dette innebærer blant annet at Fylkesmannen behandler klager på barneverntjenestens saksbehandling og tar stilling til om barneverntjenesten har utført sitt arbeid etter barnevernloven og forvaltningsloven.

Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak som barneverntjenesten fatter etter barnevernloven. Dette vil i de fleste tilfeller være saker der barn eller foreldre klager over at de ikke får det hjelpetiltaket de ønsker.

Fylkesmannen fører også tilsyn med at barn på barneverninstitusjoner får forsvarlig omsorg og god behandling. Videre skal tilsynet se til at barna blir behandlet hensynsfullt og med respekt for den enkeltes integritet. Dette innebærer blant annet at barn som blir utsatt for tvang på en barneverninstitusjon, kan klage til Fylkesmannen.

Vis mer


07.10.2019

Barneverntenesta si informasjon til omsorgspersonar ved oppstart av ei undersøking

Fylkesmannen er blitt kjend med at fleire barneverntenester i fylket har utvikla ein praksis der undersøkingar som hovudregel startar med at barneverntenesta snakkar med barna først. Samtalen med barna skjer utan at foreldra vert informert om dette, eller om at det er starta ei undersøking. Fylkesmannen vil formidla vår forståing av denne praksisen. Det er sendt eit brev til alle barneverntenestene i Rogaland om dette emnet.   

29.07.2019

Svar på høyring om forslag til ny barnevernlov

Fylkesmannen i Rogaland har gitt høyringsfråsegn til Barne- og familiedepartementet sitt forslag til ny barnevernlov

28.06.2019

Innhaldet i bistandsplikta, barnevernlova pgf. 2-3, annet ledd

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har kome med ei omfattande tolkingsutsegn som gjeld presiseringar av innhaldet i Bufetat si bistandsplikt. Direktoratet gir her nokre viktige avklaringar, med særleg fokus på institusjonstilbodet.   

11.06.2019

Fosterbarn sitt høve til å busetta seg midlertidig i andre land

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har kome med ei tolkingsutsegn som gjeld om barn som bur i fosterheim har høve til å busetta seg i andre land for ein periode, til dømes for å gå på skule.

07.03.2019

Melderutinar for å sikre skole – og opplæringstilbod for barn og unge som blir plassert med heimel i barnevernlova

Barn og unge som bur i barneverninstitusjon, fosterheim eller omsorgssenter for mindreårige, har rett til eit like godt skole- og opplæringstilbod som barn og unge som bur heime. Barnevern- og skolemynde har eit felles ansvar for å sørgje for at barn og unge får det skole- og opplæringstilbodet dei har rett og plikt til. Derfor må rett skolemynde varslast når eit barn blir plassert utanfor heimen etter barnevernlova. Kommunal barnevernteneste må melde flytting med ein gong det er bestemt kor barnet skal plasserast.

07.03.2019

Barnevernsinstitusjonar bør tydeleggjere roller og ansvar i samband med legemiddelhandtering

Det er store variasjonar i legemiddelhandteringa ved institusjonane og i kva grad det er utarbeidd rutinar for arbeidet. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er i gang med å utarbeide nasjonale rutinar for legemiddelhandteringa som dei tilrår alle institusjonar å implementere.

31.01.2019

24 av 26 kommunar i Rogaland har nå akuttberedskap for barnevernet

Ei kartlegging av kommunane i Rogaland sin akuttberedskap i april/mai 2017 viste at berre 3 av 26 kommunar i Rogaland hadde formalisert beredskap for barnevernet heile døgnet, alle dagar i året. I dag oppfyller 24 av 26 kommunar dette kravet.

28.01.2019

Viktig rapport om barnevernet i Noreg

Statens helsetilsyn har gjennomgått 106 barnevernssaker om akuttiltak eller omsorgsovertaking og utgjeve ein rapport med situasjonsbeskriving og anbefalingar

22.01.2019

Tilskot til foreldrestøttande tiltak i kommunane

Tilskotsordninga skal styrkje foreldre i foreldrerolla, og dermed hjelpe til at foreldra blir gode omsorgspersonar for barna sine, og forhindre at barn blir utsett for vald, overgrep eller omsorgssvikt.

21.01.2019

Bufetat sitt betalingsansvar for tiltak for ungdom over 18 år

I ei ny tolkingsuttaling frå Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), datert 03.01.2019, avklarar Bufdir at staten v/ Bufetat har eit økonomisk ansvar både for tiltak for ungdom over 18 år som held fram, og for nye tiltak som startar etter fylte 18 år.

Flere nyheter