Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Fylkesmannen.

Vis mer


19.02.2020

Vi treng fleire verjer!

Fylkesmannen treng fleire samfunnsengasjerte personar som kan stille som verje for barn og vaksne.

04.02.2020

Rapportering på tilskot styrking av habilitering og rehabilitering i kommunane for 2019

Tilskot til styrking av habilitering og rehabilitering var ett av tiltaka i Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017 - 2019. Dette tilskotet skulle stimulere til å utvikle og styrkje dei kommunale tenestene. Tilskotet er no avslutta, slik at dette gjeld rapportering for dei kommunane som mottok tilskot i 2019 samt overførte tilskot frå 2018 til 2019.

28.01.2020

Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskot 2020

Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskot er midlar som skal bidra til at kommunane sett i verk kompetansehevande tiltak og innovasjon- og utviklingsarbeid ut i frå lokale føresetnadar og behov.

28.01.2020

Coronaviruset i Kina

I samarbeid med helsetjenesten planlegger Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet hvordan situasjonen skal håndteres dersom det nye coronaviruset kommer til Norge. 

27.01.2020

Tilskot til etablering av tilbod til born, unge og vaksne med behov for langvarige og samansette tenester

Mål for ordninga er å styrke tenestebehovet til personar mad langvarige og samansette tenestebehov gjennom å etablere heilskaplege og verksame tenester frå ulike nivå og sektorar. Dette gjeld både born, unge og vaksne.

27.01.2020

Tilskot til kommunalt rusarbeid 2020

Tilskot til kommunalt rusarbeid er no kunngjort på Helsedirektoratet sine heimesider. Målet med ordninga er auka kapasitet og varig vekst i kommunane sine tenester til menneske med rusmiddelrelaterte problem. Dei skal sikrast eit heilskapleg, tilgjengeleg og individuelt tilpassa tenestetilbod.

18.12.2019

Helse Møre og Romsdal med digitalt skjema for klager

Som første helseforetak i landet har Helse Møre og Romsdal no på plass ei løysing med digitalt klageskjema. Målet er å gjere det enklare for pasientar og pårørande å gje tilbakemelding på helsetenestene deira.

16.12.2019

Tilskot til utvikling av dei sosiale tenestene i NAV-kontoret

Det er no utlyst tilksot til utvikling av sosiale tenester i NAV-kontora. Formålet med tilskotsordninga er å stimulere til å utvikle sosiale tenester som er heimla i sosialtenestelova.

11.12.2019

Nytt e-læringsprogram om koordinator og individuell plan

E-læringsprogrammet om koordinator og individuell plan er utviklet i samarbeid med kommunale tjenester og helseforetak.  

18.11.2019

Rapport frå dialogmøta om Leve heile livet

Det blei arrangert 6 dialogmøte på ulike stader i Møre og Romsdal i perioden januar og februar i 2019. Arrangementsstadane var Ålesund, Ulstein, Stranda, Surnadal, Kristiansund og Molde.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel