Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Fylkesmannen.

Vis mer


16.04.2020

Informasjon om koronavirusutbrotet

Fylkesmannen følger situasjonen med koronaviruset tett. Råd og informasjon om koronaviruset finn du på Folkehelseinstituttet sine nettsider, på helsenorge.no og på Regjeringen.no
24.07.2020

Omsorgsprisen 2020

Fylkesmannen sin Omsorgspris er utdelt kvart år frå 2007. Prisen er no knytt til Omsorg 2020 og kvalitetsreforma for eldre « Leve hele livet».

20.07.2020

Tilskudd til aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet

Formålet med tilskuddet er å motvirke ensomhet og passivitet og å skape aktivitet, deltakelse, sosialt fellesskap og møteplasser.Tilskuddsordningen er etablert som en engangsbevilgning for raskt å legge til rette for mer aktivitet for målgruppen i de pågående koronasituasjonen.

20.07.2020

Tilskudd til aktivitestilbud og besøksvert

Målet for aktivitetstilbud er å stimulere til innovative tiltak for å opprettholde aktivitet og sosial kontakt slik at personer i målgruppen får aktive og meningsfulle hverdager, gode opplevelser og sosial kontakt med sine nærmeste. Målet for besøksvert i sykehjem og omsorgsbolig er at kommuner legger til rette for evt samarbeid med frivilligheten, å bistå slik at besøk blir gjennomført på en hyggelig, god og smittevernsikker måte.  

29.06.2020

Tilskudd til sekretariatsfunksjon for helsefellesskap

For å styrke samarbeidet mellom kommuner og sykehus er det er det i revidert nasjonalbudsjett bevilget 4,8 mill. kroner for å etablere sekretariatsfunksjoner for kommunene i helsefellesskapene.

22.06.2020

Arbeid med smittevern og oppfølging av personar med rus- og psykiske helseproblem

Gjennom revidert nasjonalbudsjett er det bevilga 50 millionar i ekstra tilskot til oppfølgingsarbeid for personar med rus- og samtidige psykiske helseproblem.

15.06.2020

Tilråding om opning av NAV-kontor

Koronapandemien har ført til at dei fleste Nav-kontor har vore heilt eller delvis stengt for oppmøte dei siste tre månadene. Fylkesmannen og meiner at kommunane no må opne Nav-kontora.

29.05.2020

Tilskudd til aktivitetstilbud til langtidsboende ved sykehjem og beboere i omsorgsbolig med heldøgns bemanning

Det er opprettet en egen tilskuddsordning pga. koronasitusjonen, for å redusere de negative konsekvensene av sosial isolering for personer i helse- og omsorgsinstitusjoner eller i boliger med heldøgns bemanning. Søknader forvaltes etter "først til mølla" prinsippet. Dersom søknaden tilfredstiller kriteriene vil tilskudd innvilges forløpende inntil den totale bevilningen til tilskuddsordningen er fordelt.

04.05.2020

Nettundervisning om smitteverntiltak ved covid-19, inkludert håndhygiene og bruk av beskyttelsesutstyr

Folkehelseinstiuttet (FHI) arrangerer webinar om smitteverntiltak ved covid-19, inkludert handhygiene og bruk av beskyttelsesutstyr, i veke 19, 5. og 6. mai. 

21.04.2020

Ny rettleiar for smittevern for verksemder med ein-til-ein-kontakt

Helsdirektoratet har utarbeidd rettleiar for smittehandtering i verksemder som har ein til ein kontakt. Dette gjeld mellom anna fysioterapeutar, kiropraktorar, psykologar og andre som gir helsehjelp eller anna alternativ behandling. 

Flere nyheter Få nyhetsvarsel