Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av dette arbeidet gjøres av Fylkesmannen.

Vis mer


11.12.2019

Nytt e-læringsprogram om koordinator og individuell plan

E-læringsprogrammet om koordinator og individuell plan er utviklet i samarbeid med kommunale tjenester og helseforetak.  

18.11.2019

Rapport frå dialogmøta om Leve heile livet

Det blei arrangert 6 dialogmøte på ulike stader i Møre og Romsdal i perioden januar og februar i 2019. Arrangementsstadane var Ålesund, Ulstein, Stranda, Surnadal, Kristiansund og Molde.

22.10.2019

Øvre aldersgrense for faste verjer

Vi får stadig førespurnadar om det er sett ei øvre aldersgrense for å vere fast verje.

04.10.2019

Nasjonale faglige råd for multidose

Helsedirektoratet har kommet med nye nasjonale faglige råd for multidose. Multidose er et viktig virkemiddel for å sikre at kronisk syke pasienter som behandles med flere legemidler samtidig får disse til rett tid.

03.10.2019

Etablering og drift av dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens

Målet med tilskuddsordningen er å stimulere til drift av eksisterende og etablering av nye, tilrettelagte dagaktivitetsplasser til hjemmeboende personer med demens i kommunene. Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt nytt tilskuddsregelverk for 2019.  

12.09.2019

Vinnar av Omsorgsprisen 2019

Omsorgsprisen 2019 blei delt ut på Fylkesmannens omsorgskonferanse 10.september til Smøla kommune for sitt arbeid med etablering av virtuell avdeling. Prisen blei delt ut av fylkesmann Rigmor Brøste.

09.09.2019

Nok tid til skolematen

Helsedirektoratet anbefaler at elevar bør sikras nok tid til å spise på skolen.

19.08.2019

Vi treng fleire verjer!

Fylkesmannen treng fleire samfunnsengasjerte personar som kan stille som verje for barn og vaksne.

15.08.2019

Kommunalt rusarbeid restmidlar 2019

Framleis midlar til kommunalt rusarbeid 2019

02.07.2019

Omsorgsprisen 2019

Fylkesmannen sin Omsorgspris er utdelt kvart år frå 2007. Prisen er no knytt til Omsorg 2020 og kvalitetsreforma for eldre « Leve hele livet».

Flere nyheter Få nyhetsvarsel