Helsetjenester

Du har krav på å få nødvendig helsehjelp i kommunen der du bor, eller der du for tiden oppholder deg. Du har også krav på å få nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Fylkesmannen fører tilsyn med helsetjenesten og behandler klagesaker for å bidra til at du får de tjenester du har krav på. 

Du kan klage på at du ikke får oppfylt rettighetene dine 

Du kan klage dersom du mener at du ikke får de helsetjenestene du har krav på, eller dersom du er uenig i helsetjenestens vurdering av ditt behandlingsbehov. For at den som har fattet det vedtaket du er uenig i, skal få anledning til å endre sitt standpunkt, skal du sende klagen dit. Dersom du ikke får medhold i klagen din, vil den bli sendt videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Fylkesmannens vedtak er endelig, og den aktuelle helsetjenesten vil måtte rette seg etter dette.

Du kan be Fylkesmannen vurdere om helsetjenesten har oppfylt sine plikter

Fylkesmannen vil også kunne ta stilling til om ansatte i helse- og omsorgstjenesten har brutt sine plikter slik at det har gått ut over deg. Dette kan dreie seg om de fleste plikter, blant annet manglende faglig forsvarlighet og brudd på taushetsplikten. Du ber om dette ved å sende et brev til Fylkesmannen. Ved særlig grove overtredelser vil Fylkesmannen sende saken videre til Statens helsetilsyn, som blant annet kan gi advarsel til helsepersonell eller fatte vedtak om tap av autorisasjon.

Det er viktig å understreke at Fylkesmannens vurdering i disse sakene ikke får direkte betydning for klagerens rettigheter. Selv om du har fått uforsvarlig behandling, har du ikke automatisk rett til erstatning eller ny behandling. I en av lenkene til høyre finner du mer informasjon om hvordan du kan klage på helse- og omsorgstjenester.  

Vis mer


17.01.2018

Lovendring som styrkar barn sine rettar som pasientar

Frå 01.01.2018 ble barn si rett til medverknad og medråderett etter pasient- og brukarrettslova styrka, og helsepersonell får plikt til å ta hand om barn som pårørande til søsken.

21.07.2017

Lansering - nye nasjonale faglege retningsliner for helsestasjons- og skolehelsetenesta og for spedbarnsernæring

Lanseringa skjer på Thon Hotel Arena, Lillestrøm 13. september 2017. Deltakinga er gratis og det vert servert lunsj. Utgifter til reise og eventuell overnatting må deltakarane dekkje sjølve.

03.01.2017

Barn som pårørende


22.09.2016

Influensavaksine

Influensavaksinen er på vei eller er kome til kommunane i Møre og Romsdal.

13.06.2016

Oppdaterte råd om førebygging av zikavirus-infeksjon etter opphald i område med utbrott

Helsedirektoratet har lagt ut meir informasjon. Sjå lenke i høgremenyen.

17.02.2016

Ny rettleiar for saksbehandling ved tildeling av helse- og omsorgstenester i kommunane

Rettleiaren gir ei praktisk innføring i dei reglane som gjeld ved kommunal saksbehandling og tildeling av helse og omsorgstenester.

09.11.2015

Nye pasientrettigheter

Fra og med 1. november styrkes pasientrettighetene for pasienter som har henvisning til spesialisthelsetjenesten.

02.11.2015

Samtykke fra foreldre ved vaksinasjonen av barn

Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet har sett behov for å avklare spørsmålet om det skal kreves samtykke fra begge foreldre ved vaksinasjon av barn.  

14.10.2015

Brev om forskrivning av legemidler til LAR- pasienter

Brev om legemiddelassistert behandling og forskrivning av vanedannende legemidler som er sendt til alle kommuneoverlegene og Helse Møre og Romsdal HF.  

11.05.2015

Barn som pårørande

Helsetenestene og alt helsepersonell har plikt til å ta vare på barn som pårørande. Kva tyder denne plikta i praksis?  

Flere nyheter