Førerkort

Alle som skal søke om førerkort eller fornye førerkortet sitt, må fylle ut en egenerklæring om helse på trafikkstasjonen. Egenerklæringen skal bekrefte at du er frisk nok til å kjøre. Dersom du har en sykdom eller en tilstand som kan virke inn på kjøreevnen, må du i tillegg få helseattest fra legen din.

Hvis du er i tvil om du kan kjøre trygt på grunn av helseproblemer eller medisinbruk, har du plikt til å oppsøke lege. Hvis en lege, psykolog eller optiker mener at du ikke oppfyller helsekravene til å ha førerkort, skal han eller hun melde fra til Fylkesmannen dersom helsekravene ikke vil være oppfylt igjen innen seks måneder. Fylkesmannen informerer politiet dersom førerkortet bør tilbakekalles helt eller delvis. Politiet har også myndighet til å gi tilbake føreretten. 

De som skal ha førerkort i gruppe 2 og 3 må alltid ha helseattest fra lege.

Dispensasjon

Helsekravene til førerkort er tilpasset EUs førerkortdirektiv, og hensynet til trafikksikkerheten er tillagt avgjørende betydning. Dersom fastlegen (eller en annen lege) konkluderer med at pasienten ikke fyller helsekravene til førerkort, er det svært liten mulighet til å få innvilget dispensasjon fra helsekravene. 

Klage

Dersom du har fått avslag på en søknad om dispensasjon, kan du klage på vedtaket. Fylkesmannen vil da gå gjennom saken på nytt, og vurdere om det er grunnlag for å endre vedtaket. Dersom vi opprettholder vedtaket vårt, blir saken sendt til Helseklage for ny behandling. 

Vis mer

Koronautbrotet og førarkortsaker

Den pågåande koronapandemien og tiltak for å bremse denne fører til fleire endringar i Noreg desse vekene. Nokre vil også påverke deg som treng behandling av førerkortsak hos Fylkesmannen og Statens Vegvesen.

Trafikkstasjonane er no åpen for deg som har bestilt time. Følg med på www.vegvesen.no. Dette vil kunne føre til at helseattester du har skaffa og eventuelle henvisningar frå Fylkesmannen til køyrevurderingar vil utløpe før dei kan nyttast.  Helseattestar er etter forskrifta gjeldande i 3 månader og henvisningar til køyrevurdering inneheld normalt ein frist på 2 månader for gjennomføring.

Fylkesmannen er i dialog med Statens Vegvesen om kva for moglegheiter som finns for å imøtekome dette. I første omgang gir vi frå 17.03.20 lengre frist på nye henvisningar til køyrevurdering.

Om di henvisning inneheld ein frist som går ut før du får høve til å gjennomføre køyrevurdering ved trafikkstasjon, ber vi deg avvente til stasjonane på ny er opne og henvende deg til Statens vegvesen med henvisninga frå Fylkesmannen.

Du vil da få klarheit i om køyrevurdering likevel kan gjennomførast, eller om Fylkesmannen må kontaktast for avklaring. Hos Fylkesmannen behandlast framleis førerkortsaker fortløpande.

Oppdatert informasjon frå Statens Vegvesen finn du her

Ny forskrift om mellombels forlenging av utgått førerett, utrykningskompetanse og yrkessjåførkompetanse er gjeldande frå 17.03.2020.


01.10.2019

Ofte stilte spørsmål om førerkort

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om førerkort. Klikk på spørsmålet for å komme til svaret.


Har du spørsmål?

Finn du ikkje svar på det du lurer på under "ofte stilte spørsmål?"

Da kan du ringe førerkorttelefonen :

469 04 810

Førerkorttelefonen blir besvart tirsdagar og torsdagar mellom kl 12:00-14:00.