Folkehelse

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler. Folkehelsearbeid er også det å arbeide for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen. 

God folkehelse er eit felles ansvar

Forebyggende og helsefremmende arbeid er viktig både i og utenfor helsesektoren. Folkehelseloven gir fylkeskommunene og kommunene et hovedansvar for det brede samfunnsrettede folkehelsearbeidet.

Folkehelseomsyn i planarbeid

Fylkesmannen skal bidra til å gjennomføre statlige satsinger på folkehelseområdet. Folkehelsearbeidet skal sikre en bærekraftig samfunnsutvikling, der planlegging er et sentralt virkemiddel. Gjennom råd og veiledning til kommuner og andre aktører skal Fylkesmannen være med å sikre at folkehelse inngår i kommunale, regionale og statlige planer. Fylkesmannen skal bidra til forpliktende samhandling mellom aktørene.

Fylkesmannen kan dessuten føre tilsyn med at kommunene og fylkeskommunene oppfyller sine plikter på folkehelseområdet.

Vis mer


03.04.2019

Pneumokokksykdom i Møre og Romsdal

Det har dei siste 3 månadane vore fleire tilfelle av påvist pneumokokklungebetennelse i Møre og Romsdal.

04.03.2019

Bekymret over lite fysisk aktivitet blant barn og unge

Det er bekymringsfullt at aktivitetsnivået til barn og unge ikke har økt, mener avdelingsdirektør Jakob Linhave i Helsedirektoratet.

23.08.2018

Kusma

Fem nye sjukdomstilfelle av kusma er meld til Folkehelseinstituttet. Ein reknar med at det kan kome fleire.

23.08.2018

Luse-sjekk

Folkehelseinstituttet oppfordrar skolar og barnehagar om å arrangere kampanje mot hovudlus i veke 35.

30.03.2017

Tilskot til seksuell helse

Tilskotsordninga er ei vidareføring av tidlegare ordning og skal medverke til implementering avden nye nasjonale strategien for seksuell helse «Snakk om det».

10.03.2016

Folkehelseinstituttet fraråder gravide å reise til områder som er berørt av zikavirus-utbrudd

Dette er en presisering av de råd vi tidligere har gitt, og er i tråd med WHO sine siste råd, sier overlege ved Folkehelseinstituttet Tone Bruun.

23.02.2016

Folkehelseinstituttet har oppretta ei temaside om zikafeber

All informasjon om sjukdommen, det pågåande utbruddet på det amerikanske kontinentet, mikrokefali-situasjonen samt reiseråd er samla her.

04.01.2016

Tilskot til tiltak for betre seksuell helse 2016

Det er no høve til å søkje midlar til oppfølging av strategi for seksuell helse 2016.

08.09.2015

Faktorar som påverkar helsa

Her finn du foilar og presentasjonar frå seminaret 3. september om helsetilstand og faktorar som påverkar helsa. Arrangørar var Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Møre og Romsdal fylkeskommune og Kompetansesenter Rus Midt-Norge.

17.12.2014

Tilskudd til forebygging av uønsket svangerskap og abort - strategier for bedre seksuell helse

Utlysning av tilskuddsmidler for 2015 Søknadsfrist er 10 februar 2015

Flere nyheter