Omsorgstjenester

Alle kommuner skal yte tjenester til den som ikke klarer seg selv og er avhengig av praktisk eller personlig hjelp til å greie daglige gjøremål, eller har spesielle behov. Årsaken kan være sykdom, funksjonshemming, alder eller andre forhold.

Myndighetene har vedtatt “Omsorgsplanen 2015” som tar for seg langsiktige strategier og tiltak for å sikre gode og offentlige tjenester for alle eldre og omsorgstrengende. De viktigste satsningsområdene er flere tilsatte i omsorgstjenestene, mer kunnskap, økt samhandling og medisinsk oppfølgning, forskning og kvalitetsutvikling, aktiv omsorg med vekt på kulturelle og sosiale tiltak og partnerskap med familie og lokalsamfunn.

Fylkesmannen skal være en pådriver for at kommunene setter omsorgstjenester på dagsorden for å møte framtidens utfordringer.

Det finnes flere typer omsorgshjelp

Hjelp til den enkelte kan gis som råd og veiledning, hjemmehjelp, hjemmesykepleie, personlig assistanse eller annen praktisk hjelp, støttekontakter, og avlastning eller lønn til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid.

Omsorgsbolig er ikke omsorgshjelp

Tildeling av omsorgsbolig er ikke hjemlet i helse- og omsorgsloven, og er altså i utgangspunktet en ordinær utleiebolig. Kommunen kan yte tjeneste og hjelp til den som ikke klarer seg selv, i slik bolig på lik linje som i ordinære hjem.

Du kan klage på omsorgshjelp

Du kan klage dersom du mener at du ikke får de omsorgstjenestene du har krav på, eller dersom du er uenig i kommunens vurdering av ditt behov. For at den som har fattet det vedtaket du er uenig i, skal få anledning til å endre sitt standpunkt, skal du sende klagen til kommunen. Dersom klagen ikke når fram, vil den bli sendt videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. I en av lenkene til høyre finner du mer informasjon om hvordan du kan klage på helse- og omsorgstjenester.

Vis mer


09.11.2017

Nytt e-læringskurs om saksbehandling

Helsedirektoratet har laga eit e-læringskurs for å sikre god sakshandsaming ved tildeling av helse- og omsorgstenester i kommunane.


09.11.2017

Forsvarleg hjelp og sjølvbestemmelse

Personar som treng praktisk bistand, har rett til å avgjerde om dei vil drikke alkohol eller røyke, men berre til ei viss grad.


04.10.2017

Omsorgsprisen 2017 gjekk til Surnadal kommune

Omsorgsprisen 2017 vart i ettermiddag delt ut til Surnadal kommune av assisterande fylkesmann Rigmor Brøste. Surnadal kommune fekk prisen  for prosjektet  «Samhandling på siste vakt», eit samarbeidsprosjekt mellom Surnadal kommune og Rindal og Surnadal kyrkjelege fellesråd.


28.09.2017

Krav til kartlegging av behov

Helsedirektoratet har presisert brukarane sin medverknadsplikt i kartlegginga av tenestebehov ved søknad om brukarstyrt personleg assistanse (BPA).


15.03.2017

Nær 200 deltakarar på Demenskonferansen 2017

Fylkesmannen sin årlege demenskonferanse vart gjennomført i Ålesund sist veke, den 8.- 9. mars. Tittelen var «Fremje det friske».


13.01.2017

Ny rettleiar om pårørandeinvolvering og støtte

Den nye rettleiaren om pårørande i helse- og omsorgstenesta omtalar rettigheitene til pårørande, pliktane til helse- og omsorgstenesta og gir anbefalingar om god praksis. Det er også lenkar til praktiske og nyttige verktøy, metoder og publikasjonar hos andre aktørar.


03.01.2017

Ny forskrift om leiing og kvalitetsforbetring i helse- og omsorgstenesta

Forskrifta erstatter internkontrollforskrifta og trer i kraft frå 1. januar 2017.


03.01.2017

Nye krav om politiattestar frå 01.01.2017

Alle som skal yte tenester etter helse- og omsorgsteneste-loven, må heretter legge fram politiattest før dei får starte i jobben. Før gjaldt dette berre for dei som skulle jobbe med born eller utviklingshemma.


28.09.2016

Ålesund kommune vant Omsorgsprisen 2016

Årets omsorgspris blei i år tildelt Ålesund kommune for brukardreve tenesteinnovasjon i prosjektet «Jeg Kan»


16.02.2016

Ny rettleiar for saksbehandling ved tildeling av helse- og omsorgstenester i kommunane

Rettleiaren gir ei praktisk innføring i dei reglane som gjeld ved kommunal saksbehandling og tildeling av helse og omsorgstenester.


Flere nyheter


Klage og tilsyn:

Jurist, Eilin Reinaas 71258418
fmmreire@fylkesmannen.no

Sjukepleiar, Guro Sæter Hollingsholm, 71258559
fmmrguhl@fylkesmannen.no

Tilskuddsforvaltning, utviklingsoppgaver:

Sjukepleiar, Eli Mette Finnøy, 71258582
fmmrelfi@fylkesmannen.no