Retningslinjer til kommunale vedtak om smittevern

Fra midnatt 12. oktober 2020 letter Regjeringen på de nasjonale smitteverntiltakene i covid-19-forskriften. Samtidig har regjeringen varslet at kommunene må være forberedt på vurdere strengere tiltak ved lokale utbrudd. 

Kommunene er i smittevernloven § 4-1, jf. § 1-5 gitt hjemmel til å vedta lokale bestemmelser om smittevern. Regjeringen og Helsedirektoratet har uttalt at den type tiltak som vil være mest aktuelt ved lokal oppblomstring av smitte slik situasjonen er nå er forskrifter om: 

  • Maksimalt antall som kan samles på offentlige arrangementer reduseres
  • Reduksjon av maksimalt antall personer på private sammenkomster
  • Innstramming av åpningstid i restauranter, på barer m.m.
  • Påbud om munnbind i kollektivtrafikk hvis anbefalinger ikke fører frem

I forbindelse med at det lettes på nasjonale forskrifter og kommunene får et større ansvar i å vurdere om det er behov for å gjennomføre tiltak lokalt ved lokale utbrudd, har departementet gitt ut et rundskriv om kommunale smitteverntiltak. Rundskrivet finner dere under "Lenkjer" i denne saken.

Fylkesmannen i Rogaland har i tillegg laget et digitalt kurs der lokale forskrifter om smittevern er tema. Lenke til kurset er sendt ut på e-post til alle kommunene.

Vi vil ellers gjøre oppmerksom på at eventuell stengning eller begrensning i besøk på kommunale institusjoner som sykehjem ikke skal gjøres med hjemmel i smittevernlovens § 4-1, men baseres på en vurdering etter forsvarlighetskravet i helse- og omsorgstjenesteloven. Fylkesmannen understreker at det ikke er adgang til å pålegge slike restriksjoner i personers leilighet i omsorgsboliger o.l., og at dette må bygge på frivillighet. Les mer om besøk- og besøksrestriksjoner i helse- og omsorgsinstitusjoner og omsorgsboliger på Helsedirektoratets nettsider. 

Når det gjelder frivillige og tvungne smitteverntiltak i forbindelse med Covid-19 viser vi til Helsedirektoratets veileder som kan leses her.