Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Kommunene har plikt til å tilby plass i barnehage til barn som fyller ett år før 1. desember det året foreldrene søker, så fremt barnet er bosatt i kommunen. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn og behandler klager

Fylkesmannen informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Fylkesmannen har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer


15.07.2019

Benjaminprisen 2019

Foreslå din skole til Benjaminprisen 2019!

11.07.2019

Avsluttande karakterar i grunnskulen i Møre og Romsdal 2019

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har ansvar for sensur ved sentralt gitt eksamen i grunnskulen. Vi har også klagehandsaming på standpunktkarakterar. Førebels karakterstatistikk for eksamen og resultat av klage på standpunktkarakterar 2019 er no klar.

10.07.2019

Årets ungdomskommune 2019

Invitasjon til å nominere kandidatar til prisen Årets ungdomskommune 2019

09.07.2019

Fagdag fagfornyinga og fagdag vurdering - 19. -20. november 2019

Fylkesmannen inviterer saman med Utdanningsdirektoratet til ein fagdag om fagfornyinga og ein fagdag om vurdering.

05.07.2019

Erfaringar frå eksamen i grunnskulen 2019 - Oppmannsrapportar

Oppmannsrapportane i faga engelsk, matematikk og norsk etter gjennomføringa av skriftleg eksamen i grunnskulen våren 2019 er no publiserte. Rapportane gjeld for eksamensregion Møre og Romsdal.

19.06.2019

Barnehagekonferansen 2019

Barnehagekonferansen 2019 i Møre og Romsdal blir arrangert i samarbeid mellom Høgskulen i Volda, Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Utdanningsforbundet Møre og Romsdal.

18.06.2019

Hei, alle skolar – blir 2019 det året vi hentar Dronning Sonjas skolepris til Møre og Romsdal? Blir det din skole?

Fylkesmannen i Møre og Romsdal vil nominere to skolar frå heile grunnopplæringa. Frist for å melde kandidatar til oss er 26. august 2019.

13.06.2019

Nasjonale prøver hausten 2019

Hausten 2019 gjennomfører 5. og 8. og 9. trinn nasjonale prøver på same tid for første gang.

06.06.2019

Klage på standpunktkarakterer 2019

Fylkesmannen har gått over til digital sending. Det digitale system opnar ikkje for direkte sending til skulane og vår kontakt må dermed rettast til kommunen. Den nye rutinen gjeld når Fylkesmannen svarar på klager på standpunktkarakter.

18.03.2019

Dei nye læreplanane på høyring

I dag er forslag til dei nye læreplanane presentert av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner. Læreplanane er no på høyring i perioden 18. mars til 18. juni.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel