Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Kommunene har plikt til å tilby plass i barnehage til barn som fyller ett år før 1. desember det året foreldrene søker, så fremt barnet er bosatt i kommunen. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn og behandler klager

Fylkesmannen informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Fylkesmannen har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer


15.08.2018

Har DU ein kandidat til Dronning Sonjas skolepris i 2018?

Ny og absolutt frist: Mandag 27.august 2018!

Fylkesmannen skal nominere og ber om forslag til skolar som tek likeverd og inkludering på alvor i Møre og Romsdal. Skolen treng ikkje vere «perfekt» for å bli nominert.


08.08.2018

Nytt til barnehagestart 2018

På Udir sine sider kan du finne meir informasjon om kva som er nytt til barnehagestart hausten 2018.


08.08.2018

Nytt til skulestart 2018

På Udir sine sider kan du finne kva som er nytt til skulestart hausten 2018.


18.07.2018

Nasjonal bemanningsnorm i barnehagen er vedteken

Stortinget har vedteke ei nasjonal bemanningsnorm for barnehagar.  Norma skal innførast 1. august 2018, men det vert lagt opp til ei overgangsordning fram til 1. august 2019.


18.07.2018

Endring i forskrift om pedagogisk bemanning i barnehagen

Frå 1. august 2018 blir pedagognorma i barnehagen skjerpa. Den pedagogiske bemanninga i barnehagen er fastsett i forskrift om pedagogisk bemanning § 1.


16.07.2018

Avsluttande karakterar i grunnskulen i Møre og Romsdal 2018

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har ansvar for sensur ved sentralt gitt eksamen i grunnskulen. Vi har også klagehandsaming på standpunktkarakterar. Førebels karakterstatistikk for eksamen og resultat av klage på standpunktkarakterar 2018 er no klar.


16.07.2018

Erfaringar frå eksamen i grunnskulen 2018 - Oppmannsrapportar

Oppmannsrapportane i faga engelsk, matematikk og norsk etter gjennomføringa av skriftleg eksamen i grunnskulen våren 2018 er no publiserte. Rapportane gjeld for eksamensregion Møre og Romsdal/ Sogn og Fjordane.


04.07.2018

Barnehagekonferansen 2018

Den årlege barnehagekonferansen i Møre og Romsdal vert arrangert på Scandic Parken i Ålesund 1. og 2. november.


11.06.2018

Ny rutine for sending av svar på klager på standpunktkarakter

Fylkesmannen har gått over til digital sending. Det digitale system opnar ikkje for direkte sending til skulane og vår kontakt må dermed rettast til kommunen. Den nye rutinen gjeld når Fylkesmannen svarar på klager på standpunktkarakter.


04.06.2018

Etterutdanningskurs for lærarar og leiarar i vaksenopplæringa

Fylkesmannen i Møre og Romsdal og leiarnettverket for vaksenopplæringa i Møre og Romsdal arrangerer etterutdanningskurs for lærarar og leiarar i vaksenopplæringa i Møre og Romsdal på Scandic Parken i Ålesund 23. - 24. oktober. Påmeldingsfrist 15. juni.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel