Barnehage

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som gir barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Alle kommuner har en lovfestet plikt til å tilby nok barnehageplasser. Ut over foreldrebetalingen er det kommunene som er ansvarlige for å finansiere barnehagene.

Fylkesmannen veileder kommuner og ikke-kommunale barnehageeiere etter barnehageloven og fører tilsyn med at kommunene utfører de oppgavene de skal etter barnehageloven og tilhørende forskrifter.

Fylkesmannen behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i barnehageloven og tilhørende forskrifter. En klage på et enkeltvedtak sendes først til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir medhold i klagen, skal den oversendes Fylkesmannen for endelig behandling.

Vis mer


19.08.2019

Nytt til barnehagestart 2019

Her finn du nyttig informasjon om barnehagestart hausten 2019.

10.07.2019

Kandidatar til nytt FUG og FUB 2020-2023

Invitasjon til å kome med forslag til nytt foreldreutvalg for grunnopplæringa (FUG)  og nytt foreldreutvalg for barnehagar (FUB) 2020-2023

19.06.2019

Barnehagekonferansen 2019

Barnehagekonferansen 2019 i Møre og Romsdal blir arrangert i samarbeid mellom Høgskulen i Volda, Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Utdanningsforbundet Møre og Romsdal.

06.02.2019

Regionale møte 2019

Lysarka frå dei regionale møta på barnehage- og opplæringsområdet er no lagt ut.

10.12.2018

Nye retningsliner for mat og måltid i barnehagen

Nasjonal fagleg retningsline for mat og måltid i barnehagen erstatta IS-1484: «Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen» fra 2007.

29.10.2018

Du og eg - barnehagekonferansen 2018

Scandic Parken i Ålesund 1. og 2. november - Fagleg møteplass for 500 barnehagelærarar -Kva barn lærer av vaksne er i stor grad avhengig av kva relasjon det er mellom dei. Tenkjer barnehagelæraren over kor viktig han er? Spør assisterande utdanningsdirektør, Maren Ørjasæter Aaland.

08.08.2018

Nytt til barnehagestart 2018

På Udir sine sider kan du finne meir informasjon om kva som er nytt til barnehagestart hausten 2018.

18.07.2018

Nasjonal bemanningsnorm i barnehagen er vedteken

Stortinget har vedteke ei nasjonal bemanningsnorm for barnehagar.  Norma skal innførast 1. august 2018, men det vert lagt opp til ei overgangsordning fram til 1. august 2019.

18.07.2018

Endring i forskrift om pedagogisk bemanning i barnehagen

Frå 1. august 2018 blir pedagognorma i barnehagen skjerpa. Den pedagogiske bemanninga i barnehagen er fastsett i forskrift om pedagogisk bemanning § 1.

04.07.2018

Barnehagekonferansen 2018 "du og eg"

Den årlege barnehagekonferansen i Møre og Romsdal vert arrangert på Scandic Parken i Ålesund 1. og 2. november.

Flere nyheter