Barnehage

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som gir barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Alle kommuner har en lovfestet plikt til å tilby nok barnehageplasser. Ut over foreldrebetalingen er det kommunene som er ansvarlige for å finansiere barnehagene.

Fylkesmannen veileder kommuner og ikke-kommunale barnehageeiere etter barnehageloven og fører tilsyn med at kommunene utfører de oppgavene de skal etter barnehageloven og tilhørende forskrifter.

Fylkesmannen behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i barnehageloven og tilhørende forskrifter. Hvis du ønsker å klage på et enkeltvedtak, sender du klagen til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir deg medhold i klagen din, blir klagen automatisk sendt til Fylkesmannen for endelig behandling.

Vis mer


24.04.2020

Gjenopning av barnehagar og skular

Her finn de presentasjonane frå møta Fylkesmannen har gjennomført vedk. gjenopning av barnehagar og skular. De finn og lenke til Utdanningsdirektoratet sin side "Veiledere om smittevern i barnehager og skoler" og lenker til mellombelse lover og forskrifter (26.05.2020 - 01.11.2020).

16.04.2020

Smittevernrettleiar for barnehagar

Rettleiaren er utarbeidd av Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet. Den gir konkrete råd om korleis barnehagane kan sørge for smittvernfagleg drift. Rettleiaren gjeld frå 15. april og vil bli oppdatert ved behov.

23.03.2020

Informasjon frå Utdanningsdirektoratet om koronasituasjonen

Her ligg oppdatert informasjon om Koronasituasjonen fra Utdanningsdirektoratet:  

17.02.2020

Regionale møte med kommunane på barnehage og skuleområdet

Fylkesmannen inviterer til regionale møte med kommunane i februar og mars 2020. Tema er sentrale område innan barnehage og opplæring.

04.11.2019

Barnehagekonferansen 2019

Barnehagekonferansen 2019 i Møre og Romsdal vart arrangert 31. oktober og 1. november i samarbeid mellom Høgskulen i Volda, Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Utdanningsforbundet Møre og Romsdal.

19.08.2019

Nytt til barnehagestart 2019

Her finn du nyttig informasjon om barnehagestart hausten 2019.

10.07.2019

Kandidatar til nytt FUG og FUB 2020-2023

Invitasjon til å kome med forslag til nytt foreldreutvalg for grunnopplæringa (FUG)  og nytt foreldreutvalg for barnehagar (FUB) 2020-2023

06.02.2019

Regionale møte 2019

Lysarka frå dei regionale møta på barnehage- og opplæringsområdet er no lagt ut.

10.12.2018

Nye retningsliner for mat og måltid i barnehagen

Nasjonal fagleg retningsline for mat og måltid i barnehagen erstatta IS-1484: «Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen» fra 2007.

29.10.2018

Du og eg - barnehagekonferansen 2018

Scandic Parken i Ålesund 1. og 2. november - Fagleg møteplass for 500 barnehagelærarar -Kva barn lærer av vaksne er i stor grad avhengig av kva relasjon det er mellom dei. Tenkjer barnehagelæraren over kor viktig han er? Spør assisterande utdanningsdirektør, Maren Ørjasæter Aaland.

Flere nyheter