Landbruk og mat

Den viktigaste samfunnsoppgåva til norsk landbruk er å sikre nok trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket medverkar òg til desentralisert busetjing og næringsliv over heile landet, miljøgode som bevaring av biologisk mangfald, kulturlandskap og dei karbonlagra som skogen og jorda utgjer. Landbruket speler òg ei viktig rolle for å vidareføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er eit politisk mål å halde oppe eit levande landbruk i heile landet. Fylkesmannen skal medverke til å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Fylkesmannen skal blant anna

  • gi råd og assistanse til kommunane
  • kontrollere kommunane
  • behandle klager på kommunale vedtak innanfor landbrukslovgivinga
  • arbeide saman med andre regionale etatar og organisasjonar for næringsutvikling innanfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsetjingar for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å avgrense nedbygging av dyrka og dyrkbar jord og skog

Fylkesmannen rettleier også kommunar, organisasjonar, næringsaktørar og bønder om moglegheitene som finst i det offentlege systemet. Fylkesmannen støttar opp under aktivitetar knytte til utvikling og bevaring av regionale matkulturar, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt retta mot barn og unge.

Andre viktige offentlege aktørar innan landbruk er:

Vis meir


Pga. arbeid på server, viser kun redusert antal nyheiter i enn periode på våre nettsider
15.05.2020

Fastsetting av forskrift for risikoavlastning i grøntsektoren

Landbruks- og matdepartementet fastsatte 7.mai endringer i forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon. Med denne endringen utvides den eksisterende erstatningsordningen for avlingsskade med en midlertidig bestemmelse for 2020, som omfatter avlingssvikt som følge av mangel på arbeidskraft.

15.05.2020

Ny smittevernveileder for grønt

For å hindre spredning av koronaviruset (SARS-CoV-2), stilles det ekstra strenge krav til smittevern hos ansatte og i befolkningen generelt. Med bakgrunn i dette er det nå utarbeidet en egen smittevernleder for produksjon av frukt, bær og grønnsaker.   

11.05.2020

Kaldt og surt vær gir stans i våronna

Det er kaldt og surt ute og våronna som starta friskt for et par uker siden er satt på vent. Dette gjør at våronna i de normalt tidlige områdene ligger an til å bli rundt 14 dager seinere enn det vi har vært vant til de siste årene. Blir det bra vekstforhold framover kan det meste likevel bli bra, men for de som ønsker tidligvekster, er dette været selvsagt ikke gunstig. Enga og høstsådd korn har greid seg bra gjennom vinteren, her er det positivt at det ikke for varmt og drivende når veksten starter.  

08.05.2020

Nytt om regler for veterinærområdet ved utbrudd av koronasmitte

Landbruksdirektoratet har i samarbeid med Mattilsynet utarbeidet et notat som besvarer ulike spørsmålstillinger på veterinærområdet i forbindelse med koronasituasjonen.  Landbruksdirektoratet har bedt om at fylkesmannen informerer kommunene om dette. Notatet ligger vedlagt under dokumenter til høyre. Les også mer om dette på Landbruksdirektoratets nettsider (HER)

07.05.2020

Forvaltningskontroll landbruk i 2020

Fylkesmannen i Trøndelag har i 2020 planlagt å gjennomføre forvaltningskontroll i 8 kommuner på landbruksområdet. Du finner oversikt over hvilke kommuner dette gjelder i Tilsynskalenderen på vår hjemmeside.

06.05.2020

Åpner for innreise for sesongarbeidere i landbruket

Regjeringen har nå besluttet at det skal åpnes for at alle utenlandske sesongarbeidere som skal arbeide i landbruket, kan reise inn i Norge.

22.04.2020

Nytt om veterinære reiser

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og staten ble på tirsdag enige om endringer i jordbruksavtalens bestemmelser om veterinære reiser. Bakgrunn for endringer er utfordringer knyttet til koronasituasjonen, slik tilfellet har vært på Ytterøya i Levanger kommune, der ferjetrafikken er redusert i en periode i forbindelse med korona.  

21.04.2020

Miljøtilskudd for 2020 er nå fastsatt

Fylkesmannen har fastsett ordningane for «Regionale miljøtilskudd til jordbruket i Trøndelag, 2020».  Vedlagt under dokumenter til høyre finn du oversikt over alle ordningane i 2020. Detaljert veileder for ordningane kjem i mai. Søknadsfrist er 15. oktober for miljøtilskuddsordningane og 15. november for organisert beitebruk

20.04.2020

Risikoavlastning for grøntprodusentene ved mangel på arbeidskraft

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og staten har i dag blitt enige om utformingen av utvidelsen av avlingsskadeordningen for jordbruket slik at den også omfatter avlingssvikt som følge av mangel på arbeidskraft. Formålet med utvidelsen er å skape trygghet for produsentene slik at de setter i gang med planlagt produksjon.

20.04.2020

Oppdaterte krisetiltak fra Innovasjon Norge

Innovasjon Norge melder om en del nye endringer i forbindelse med koronasituasjonen, som er aktuelle for landbruket. Du kan lese mer om dette på denne siden.  

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel