Næringsutvikling

Fylkesmannen skal leggje til rette for næringsutvikling og innovasjon i samarbeid med andre regionale og lokale aktørar. Regionale og lokale fortrinn og moglegheiter skal vernast og utviklast, slik at vi sikrar det økonomiske grunnlaget for framtida. Fylkesmannen skal også medverke til å skape eit godt samspel mellom landbruket og andre sektorar. 

Samarbeid om fylkesplanar, næringsplanar, Inn på tunet-tiltak, reiselivsplanar, utvikling av matproduksjonen, skogbruksplanar og bioenergiprogram står sentralt i dette arbeidet. 

Fylkesmannen har ei pådrivarrolle knytt til Innovasjon Noregs utviklingsprogram for lokalmat. Utviklingsprogrammet har økonomiske  verkemiddel innan  områda vekstbedrift, bedriftsnettverk, kompetanse og omdømmebygging.

Innovasjon Noreg forvaltar bedriftsretta midlar til investering og bedriftsutvikling (IBU-midlar). Fylkeskommunen har ansvaret for regionalt næringsprogram og forvaltning av midlar til regional tilrettelegging, kystskogbruket og rekruttering og kompetanseheving  på landbruks- og matområdet.

Vis meir


17.01.2020

Trønderske bedrifter på Internationale Grüne Woche 2020

Internationale Grüne Woche 2020 er i gang fra 18.januar. Også i år har trønderske bedrifter fått anledningen til å delta, denne gangen som en del av Fjell-Norge sin stand.   Fra Trøndelag stiller 5 bedrifter fra Oppdal – Smak av fjell. Det er med stolthet bedriftene står her på en vakker stand som representerer de beste verdiene Norge står for.

09.01.2020

Utbetalinger av tilskudd fra Utviklings-og tilretteleggingsmidlene etter 01.01.2020

Utviklings- og tilretteleggingsmidlene (UTL) er fra 01.01.2020 overført fra Fylkesmannen til Fylkeskommunen. For prosjekter som er innvilget før 31.12.2019 vil delutbetalinger, sluttutbetalingen og rapporteringen skje via fylkeskommunen. Søker må da anmode om utbetaling via Regional Forvaltning (RF). Innvilgede prosjekter vil bli lagt inn i RF i løpet av januar 2020 og anmodning om utbetaling via Regional forvaltning vil ikke kunne skje før ved utløpet av januar.   UTL-midlene blir til RT-midler Regionale tilretteleggingsmidler (RT-midler) blir det nye navnet på midlene som nå er flyttet over til Fylkeskommunen. Det er også utarbeidet en ny forskrift «Forskrift om regionale tilskudd til næringsutvikling,rekruttering og kompetanseheving i landbruket» Søknadskjema finner du på Regional forvaltning, se link i høyre marg, de siste ordninger innen..

18.11.2019

Alt for melka!

Viktig å opprettholde melkeproduksjon i hele Trøndelag

26.04.2019

Landbruk21 har vært en drivkraft til økt innovasjon

Landbruk21 har gjennom tre prosjektår (2016-2018) høstet erfaringer med å bidra til å øke innovasjonskrafta i det trønderske jordbruket. Landbruksnæringa og det offentlige landbrukspartnerskapet har stått bak arbeidet. Fylkesmannen har konkret bidratt med arbeidsinnsats i innovasjonssatsinga, som en del av avdelingas utviklingsoppdrag. Prosjektet avsluttes i dagens form, men det arbeides med en videreføring av arbeidsformen gjennom et samspill mellom flere aktører. Evalueringen har vist at jordbruket i hele verdikjeden har behov for en regional kobler og initiativtaker for å få kraft i innovasjonsarbeidet.

13.03.2019

Mat på Mære 2019 – med SMAK som hovedtema

Hvordan skal man «forstå» smak? Hvordan kan vi spore det tilbake til råvarenes opprinnelse, med den smaken og historien det enkelte produkt har?

22.01.2019

Mat på Mære 2019

Hva betyr råvarene for den unike smaken og kvaliteten på lokalmaten? Terroir er hovedtema når fagdagene for lokalmat - Mat på Mære- går av stabelen 11.-14.februar 2019.

08.05.2018

Mat i grønt reiseliv, det satses i Namdalen

Nettverksbygging og faglig påfyll har stått sentralt når Midtre Namdal samkommune, enhet for landbruk og miljø, har gjennomført et tre-årig prosjekt «Mat i grønt reiseliv» i perioden 2014-2017. Prosjektet ble finansiert gjennom fylkesmannens UTL-midler (ca 30%), egne midler og egeninnsats.

06.03.2018

Inspirasjonstreff med fokus på lokalmat, grønt reiseliv og inn på tunet

Har du en idè i magen?

16.01.2018

Midler til utrednings- og tilretteleggingstiltak 2019

Midlene kan eksempelvis brukes til prosjekter som skal bidra til økt matproduksjon, utvikling og modernisering av det tradisjonelle landbruket, samt utvikling av andre landbruksbaserte næringer.

01.12.2017

Regionalt næringsprogram for Trøndelag 2018

Regionalt næringsprgram for landbruket i Trøndelag 2018 er det første i sitt salg for regionen. Næringsprogrammet er utarbeidet som et strategisk program for å opprettholde et aktivt landbruk der det legges til rette for bærekraftig økonomi i enkeltforetakene. Videre skal det gis rom for fornyelse og utvikling.