Skogbruk

Fylkesmannens oppgåver innanfor skogbruk er knytte til den langsiktige forvaltninga av skog som ressurs for lønnsam næringsverksemd. I samarbeid med andre aktørar er Fylkesmannen også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Fylkesmannen skal vere ein pådrivar for auka bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også eit viktig mål å medverke til at vi har ein infrastruktur som kan sikre ein effektiv og lønnsam hogst, samtidig som næringa tek omsyn til miljøet.

Fylkesmannen gir rettleiing og assistanse til kommunane på område som vegplanlegging, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområde er koordinering av skogbruksplanlegginga i fylket, forvaltning av skogavgiftsordninga, tilskotsforvaltning og kontrolloppgåver.

Vis meir


13.09.2019

Øremerkede midler til miljøtiltak i skog 2019

8 millioner kr øremerket til miljøtiltak i skog i 2019

07.02.2019

32 millioner kr i tilskuddspotten 2019

Fordeling av tilskuddsmidler til fylkene er gjort og Trøndelag får i 2019  omlag 32 millioner kr for å støtte skogeiere som utfører utvalgte skogbrukstiltak.

30.01.2019

Regionalt skog- og klimaprogram for Trøndelag

Fylkesmannen i Trøndelag har utarbeidet Regionalt skog- og klimaprogram (RSK) for perioden 2019-2021.

26.11.2018

Tiltak for å ivareta håndtering av miljøverdier i kalkskog i Steinkjer

Fylkesmannen ønsker å innføre meldeplikt for hogst i 6 spesielt viktige kalkskoglokaliteter i Steinkjer kommune. Forhåndsvarsling av dette er nå sendt til de 22 berørte grunneierne.

16.05.2018

To trønderske tømmerkaier med videre

Landbruksdirektoratet har mottatt tolv skisser til nybygging eller oppgradering av tømmerkaier. To av de åtte prosjektene som inviteres videre til søknadsrunden er fra Trøndelag 

27.02.2018

Retningslinjer for tilskudd til skogbrukstiltak i Trøndelag 2018

Tilskudd til skogbruksformål i 2018

05.02.2018

Tilskudd fra skogbrukets rentemidler

Organisasjoner og enkeltpersoner kan søke om fylkesinntrukne rentemidler for 2018 til konkrete prosjekter og tiltak som fremmer skogbruket. Frist er 1. mars 2018.