Arealforvaltning

Det er i utgangspunktet kommunen sjølv som avgjer korleis areala skal brukast, så lenge arealbruken er innanfor rammene av nasjonal politikk. Fylkesmannen er fagstyresmakt innan landbruk, miljøvern, helse og samfunnstryggleik, og skal syte for at nasjonale interesser blir sikra. I tillegg skal vi sjå til at kommunale vedtak i plan- og byggjesaker er i samsvar med gjeldande lovverk.

Nasjonale retningslinjer må følgjast

Stortinget og regjeringa gir retningslinjer og rammer som kommunane skal leggje til grunn i arealforvaltninga. Fylkesmannen skal sørgje for at kommunane sikrar nasjonale interesser innanfor miljøvern, landbruk, helse og samfunnstryggleik. Vi skal også sjå til at planlegginga er i tråd med interessene til barn og unge. Dersom den kommunale arealforvaltninga er i strid med nasjonale interesser, skal Fylkesmannen gripe inn.

Fylkesmannen kan gripe inn ved å varsle eller fremme motsegn til arealplanar eller klage på vedtak i byggjesaker (dispensasjonsvedtak) som er i strid med arealplanen. Dersom kommunen vel ikkje å ta omsyn til motsegna, går saka til mekling mellom partane. Om meklinga ikkje fører fram, kan kommunen be om at saka blir send til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endeleg avgjerd.

Fylkesmannen er klageinstans

Dei som blir påverka av kommunale vedtak i reguleringsplanar og byggjesaker, og av vedtak etter jordlova, konsesjonslova og odelslova, kan klage til Fylkesmannen. Fylkesmannen behandlar også klagesaker etter matrikkellova, eigarseksjonslova, veglova, tomtefestelova og lov om kommunal forkjøpsrett. Fylkesmannen er i tillegg klageinstans i saker der det offentlege overtek privat eigedom etter plan- og bygningslova (ekspropriasjon). Denne typen klager blir først behandla av kommunen. Dersom kommunen ikkje gir klagaren medhald, sender kommunen klagen til Fylkesmannen for endeleg avgjerd. 

Vis meir


18.11.2019

Innsigelse til reguleringsplan for Verholmen i Meløy

Fylkesmannen har fremmet innsigelse til forslag til regulering av Verholmen ved Bolga i Meløy til område for landbasert oppdrett av laks.

18.11.2019

Fortsatt innsigelse til Byplan Svolvær

Fylkesmannen i Nordland opprettholder tidligere innsigelse til boligområde ved innfallsporten til Svolværmarka. I tillegg kommer innsigelser til to nye områder fremmet ved andre gangs høring. 

28.06.2019

Fylkesmannen opprettholder innsigelsen til reguleringsplan for havn på Fiskøya

Innsigelsen opprettholdes fordi tilleggsutredning viser at lokalisering av ny havn på Fiskøya vil være mer konfliktfylt enn å videreutvikle området ved Kåringen som regional havn.

28.06.2019

Fylkesmannen med innsigelse til Byplan Svolvær

Innsigelsen gjelder lokalisering av to områder til boligformål ved innfallsporten til Svolværmarka.

01.03.2019

Fylkesmannen har ikke gitt tillatelse til uttak av is fra Svartisen

I dag demonstrerte Bodø AUF utenfor Statens Hus mot uttak av is fra Svartisen. Fylkesmannen i Nordland synes det er flott med engasjement. Fylkesmannen ser det som nødvendig å komme med noen presiseringer.

22.02.2019

Plankonferansen 2019 – hold av dagene 26. – 27. november

Årets plankonferanse blir 26. - 27. november på Radisson Blu i Bodø.

22.08.2018

Veileder for fastsetting av byggegrense i strandsonen

Fylkeskommunen har gitt ut en veileder som viser hvordan kart, flybilder og lokalkunnskap kan brukes for å finne grensa for lokalisering av nye bygg og anlegg i 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag.

21.03.2018

Stadnamn i Nordland

I Fylkesleksikon for Nordland fylkeskommune er det nå publisert et interaktivt kart som viser historiske lokale stedsnavn i Nordland - "Stadnamn i Nordland"

20.02.2018

Fast ordning med samordning av statlige innsigelser

Forsøksordning om samordning av statlige innsigelser i Nordland (FOSIN) gjøres permanent, med noen endringer.

09.08.2017

Havnivåstigning 2017

DSB har gitt ut en ny veileder om havnivåstigning og stormflo. Fylkesmannen har nå oppdatert kommunevise tall for fremtidige stormfloer.

Fleire nyhende