Ferske tal om endring av havnivå i Rogaland

Ei stormflo i år 2100 vil kunne bli omkring 2 meter over dagens havnivå i Rogaland. For første gong kan ein nå presentere tal for havnivåstigninga langs kysten av Noreg. Kommunane må ta omsyn til denne kunnskapen i deira arealforvaltning.

I rapporten blir det presentert rettleiande tal for kor høgt det er forventa at havnivået vil stige fram mot år 2100. Sjølv om tala er usikre er det viktig å presentere dei siste forskningsresultata på området.

Alle aktuelle kommunar er vurdert. For kommunar langs kysten må forventa havnivåauke alltid inngå som tema i risiko- og sårbarheitsanalysane i arealplansaker.

I tillegg til å nytte tala i rapporten må kvar kommune også vurdere lokale forhold som til dømes områder med fare for oppstuing av sjø. Rapporten fra Bjerknessenteret er bestilt av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap og vil vere ei god hjelp i dette arbeidet.

For kommunane i Rogaland viser rapporten desse tala:
 
År 2050
År 2100
Kommune
Havnivå- stigning
(cm)
Mulig stormflo
(cm over NN 1954)
Havnivå- stigning
(cm)
Mulig stormflo
(cm over NN 1954)
Haugesund
25
114
79
173
Vindafjord
25
147
77
204
Sauda
23
144
75
201
Utsira
26
115
79
173
Karmøy
25
144
79
203
Tysvær
25
144
78
202
Suldal
24
145
75
201
Bokn
25
144
79
203
Finnøy
24
143
77
210
Hjelmeland
24
143
76
200
Kvitsøy
25
144
78
202
Rennesøy
25
146
77
203
Randaberg
25
131
78
189
Stavanger
25
146
77
203
Strand
24
150
77
208
Sola
25
131
78
189
Sandnes
25
146
78
204
Forsand
24
150
76
207
Klepp
25
146
79
205
Gjesdal
24
150
76
207
22
100
73
156
Eigersund
25
103
79
162
Sokndal
25
103
79
162

Lenker

DSB